Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Státnicové otázky z Ekonomie

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
4 x
Velikost
6,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
12745
Poslední úprava
08.10.2018
Zobrazeno
287 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Popište předmět a metody zkoumání ekonomie a základní souvislosti ekonomického rozhodování. Vysvětlete pomocí hranice produkčních možností problém vzácnosti a nutnost volby. Objasněte princip ekonomické efektivnosti a racionálního chování. Vysvětlete podstatu nákladů obětované příležitosti. Stručně charakterizujte historický vývoj ekonomického myšlení.

PŘEDMĚT
Ekonomie je věda, která studuje způsob, jakým lidé používají vzácné, omezené zdroje k výrobě užitečných statků a služeb a jak si tyto statky a služby rozdělují a vzájemně směňují.
• Český ekonom Karel Engliš vymezil ekonomii jako „vědu, která pojednává o pořádku, ve kterém jednotliví lidé a celé národy pečují o udržení a zlepšení svého života“.
• Ekonomie hledá odpovědi a otázky, proč jsou určité statky produkovány a jiné nikoliv.
• Cílem ekonomie je nikoliv popis jevové stránky ekonomického života, nýbrž odhalení zákonů, které řídí lidské chování v podmínkách vzácnosti
• Ekonomie se dělí na dvě základní větve - na mikroekonomii a makroekonomii.

o Mikroekonomie studuje chování jednotlivých ekonomických jednotek (chování firem, domácností, bank, investorů, apod.). Mikroekonomie také studuje fungování dílčích trhů - trh výrobků a služeb, práce, kapitálu a přírodních zdrojů.
o Makroekonomie se zabývá ekonomikou jako celkem. Řeší celkovou produkci země, zaměstnanost, míru nezaměstnanosti, cenovou hladinu a inflaci, státní rozpočet a veřejný dluh.
o *Mezinárodní ekonomie - přeloženo z termínu „internationaleconomics“. Je úzce spjata s mikroekonomií i makroekonomií. Soustřeďuje se na studium mezinárodních souvislostí ekonomického života země.
Ekonomie pozitivní a normativní
Ekonomie pozitivní= ekonomie, která zkoumá ekonomický život takový, jaký je, popisuje fakta a chování ekonomiky a vzdává se hodnotových soudů a stanovování cílů. Ekonomie má ukazovat racionální cesty k dosažení cílů, nikoliv cíle samotné.

Ekonomie normativní = ekonomie, která na základě zkoumání ekonomické reality snaží ukazovat, jaký by ekonomický život měl být, která činí hodnotové soudy, a která se snaží naznačovat cíle lidského konání, včetně cílů sociálních a etnických.

Klíčová slova:

zkoumání ekonomie

tržní poptávky

tržní selhání

determinace

makroekonomie

výdajový modelObsah:
 • 1. Popište předmět a metody zkoumání ekonomie a základní souvislosti ekonomického rozhodování. Vysvětlete pomocí hranice produkčních možností problém vzácnosti a nutnost volby. Objasněte princip ekonomické efektivnosti a racionálního chování. Vysvětlete podstatu nákladů obětované příležitosti. Stručně charakterizujte historický vývoj ekonomického myšlení.
  2.Charakterizujte základní tržní kategorie - nabídka, poptávka a cena. Popište působení jednolitých faktorů ovlivňujících tržní nabídku a poptávku. Vysvětlete ekonomickou logiku fungování tržního mechanismu a úlohu tržní ceny při utváření tržní rovnováhy. Použijte přitom grafický aparát
  3. S použitím kardinalistického a ordinalistického přístupu k užitku vysvětlete racionální rozhodování spotřebitele. Popište formování individuální poptávky na základě preferencí a rozpočtového omezení spotřebitele.
  4. Analyzujte utváření tržní poptávky, vysvětlete podstatu a smysl použití cenové, křížové cenové a důchodové elasticity poptávky.
  5. Charakterizujte produkční aktivitu firmy pomocí krátkodobých a dlouhodobých produkčních funkcí (včetně izokvantové analýzy). Z ekonomického hlediska rozeberte náklady, příjmy a zisk firmy.
  6. Vysvětlete smysl modelu dokonale konkurenční tržní struktury. Popište typické rysy chování firmy v dokonale konkurenční struktuře. Zaměřte se na krátkodobou rovnováhu firmy včetně bodu uzavření výroby a popište utváření nabídky dokonale konkurenční firmy
  7. Popište charakteristické rysy chování monopolní firmy maximalizující zisk, poukažte na zvláštnosti přirozeného monopolu. Uveďte důvody pro regulaci monopolních firem.
  8. Objasněte podstatné znaky chování firem v oligopolní a v monopolisticky konkurenční tržní struktuře. Přibližte různé způsoby cenové tvorby v oligopolu. Popište proces dosahování optima monopolisticky konkurenční firmy v krátkém období.
  9. Popište utváření individuální a tržní nabídky práce a poptávky po práci. Vysvětlete fungování trhu práce a úlohu vlády a odborů na tomto trhu.
  10. Objasněte funkci a fungování trhu kapitálu (zapůjčitelných fondů). Zaměřte se přitom zejména na utváření nabídky kapitálu a poptávky po kapitálu a na úlohu úrokové míry. Nastiňte zvláštnosti, s nimiž se setkáváme na trzích půdy a přírodních zdrojů.
  11. Vysvětlete podstatu tržních selhání. Zaměřte se na rozbor neefektivností vznikajících při výskytu externalit a veřejných statků. Uveďte různé přístupy k řešení externalit. Vysvětlete úlohu vlády při optimalizaci rozsahu produkce veřejných statků.
  12. Analyzujte ekonomický problém rozdělování důchodů a bohatství včetně způsobů měření nerovností. Přihlédněte k sociálním souvislostem rozdělování a přerozdělování.
  13. Interpretujte teorii veřejné volby. Vymezte základní rozhodovací pravidla a možné výsledky kolektivních rozhodnutí. Použijte k tomu typické případy, které tato teorie řeší - teorém středního voliče, logroling, cyklický hlasovací paradox. Vysvětlete Arrowův teorém.
  14. Definujte, srovnejte a kriticky zhodnoťte nejpoužívanější makroekonomické agregáty (HDP, HNP, cenová hladina). Uveďte příklady alternativních ukazatelů měření ekonomické aktivity a způsoby jejich konstrukce
  15. Uveďte předpoklady dosažení makroekonomické rovnováhy pomocí modelu AS-AD. Vysvětlete mechanismus uzavírání mezer produktu pomocí různých hospodářsko-politických opatření.
  ...
  ...
  ...