Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele

«»
Přípona
.rar
Typ
skripta
Stažené
10 x
Velikost
0,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
3060
Poslední úprava
09.04.2014
Zobrazeno
1 538 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ÚVODEM

Být učitelem znamená poznat, rozumět a umět - poznávat a rozumět svitu, vzdělávacímu prostředí, žákům a studentům, i sobě samému na pedagogickém poli. Umět s citem reagovat na školní situace, navrhovat a realizovat optimální vzdělávací strategie, vespolně jednat ve skupině kolegů. Psali jsme tento text, který vám předkládáme, abychom přispěli k poznání a porozumění - jakožto základům onoho umět.
Z charakteristiky současného světa, tendencí ve vzdělávání, jedinečností učitelské osobnosti a setkání se specifikou prostředí, ve kterém bude učitel působit, vyplývá, že nemůžeme a nechceme dávat jednoznačné návody. Pokusili jsme se napsat text, který vás bude provázet ve vaší praktické vzdělávací činnosti s důrazem na současné pedagogické ideje i vědění a který by vám měl napomáhat v nejlepším slova smyslu být reflektujícím praktikem. Předložená učebnice se snaží reagovat na aktuální potřeby i dílčí podněty, které se projevují v profesní přípravě učitele - ať již na fakultách, nebo v přímé školské praxi.
Autorský kolektiv koncipoval text jako výkladový - jako základ pro další studium, práci v seminářích, případně pro vzdělávání ve školních kolektivech. Byl proveden výběr tematických okruhů, které autorský tým pokládal za významné a zásadní, ale které bude nutné do budoucnosti rozšířit. Proto se v knize často setkáte s odkazy na další literaturu či jiné studijní materiály. Věříme, že vám text pomůže nejen v přípravě na zkoušky aka­demické, ale přispěje i ke zvládání zkoušek, které na vás čekají v učitelské praxi.
Přestože textů k učitelské přípravě jsme již připravili více, v této komplexnější podobě jde o pokus první. Přijmeme proto rádi k této publikaci i vaše podněty a připomínky.

Klíčová slova:

pedagogika

vzdělávání

školy

vyučování

informace

estetika

individualizaceObsah:
 • 1. Učitelství jako povolání
  2. Vzdělávání učitelů v českých zemích
  3. Pedagogika a její vědní profil
  4. Školský systém v českých zemích - vývoj a současný stav
  5. Školy a jejich alternativy
  6. Vybrané otázky vzdělávací politiky a řízení školství
  7. Vyučování a jeho podoby
  8. Plánování ve vyučování
  9. Cíle vyučování
  10. Obsah vzdělávání
  11. Individualizace a diferenciace ve škole
  12. Programované vyučování
  13. Organizační formy vyučování
  14. Kooperativní učení
  15. Metody vyučování a jejich modernizace
  16. Výchova k práci s informacemi a informačními prameny
  17. Pedagogická interakce a komunikace jako součást sociální kompetence
  18. Třídní management
  19. Hodnocení ve vyučování
  20. Komplexní rozvoj osobnosti žáka ve vyučování
  21. Škola a estetický rozvoj žáků
  22. Interkulturní výchova
  23. Pedagogicko-psychologická diagnostika a očekávané proměny jejího pojetí
  24. Problémy socializace, pedagogická diagnostika a práce výchovného poradce ve škole
  25. Cesta do drogové závislosti a možnosti návratu
  26. Autorita v zrcadle výchovy

Zdroje:
 • BABANSKIJ, J. K. Optimalizace vyučovacího procesu. Praha: SPN 1979.
 • BAKALÁŘ, E. Psychohry. Praha: Mladá fronta 1990.
 • BALVIN, J. Metody výuky romských žáků (Romský žák ve výuce). Praha, Radix 2006. BRATSKÁ. M. Metody aktivního sociálního učenia a ich aplikácia. Bratislava: UK 1994.
 • ČEPIČKOVÁ-BRTNOVÁ, 1. Aktivní konstrukce přírodovědného poznání žáku primární
 • školy. Ostí nad Labem: UJEP 2005.
 • DOBROVSKÁ, D. a kol.: New Trends in Engineering Pedagogy. Praha: ČVUT2006. FISCHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 1997. /209/
 • GAVORA, P. Žiak a text. Bratislava: SPN 1992.
 • GILLERNOVÁ, I. a kol. Slovník základních pojmů z psychologie. Praha: Fortuna 2000. GILLERNOVÁ, I. Sociální psychologie školy. In: VYROST, J.; SLAMĚNÍK, I. a kol.
 • Aplikovaná sociální psychologie: člověk a sociální instituce. Praha: Portál 1998. HERMOCHOVÁ, S. Metody aplikované sociální psychologie IV. Praha: Karolinum 1991.
 • JANKOVCOVÁ, M., PRŮCHA, J„ KOUDELA, J. Aktivizující metody v pedagogické
 • praxi středních škol. Praha: SPN 1988.
 • KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál 2002.
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 1997.
 • LERNER, A. J. Didaktické základy metod výuky. Praha: SPN 1986.
 • MANNIOVÁ, J. Kapitoly z pedagogiky I. Bratislava: Axióma 2004.
 • MAŇÁK, J. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita 1997.
 • MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita 1995.
 • MILLEROVÁ, S. Psychologie hry. Praha, Panorama 1978.
 • MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: SPN 1988.
 • MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Praha: Kodex Bohemia 1998.
 • MUŽÍK, J. Androdidaktika. Praha: ASPI2004.
 • PARÍZEK, V. Základy obecné pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta UK 1996.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál 1996.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál 1997.
 • PRŮCHA, J„ WALTEROVA, E„ MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál 1995. PŘÍHODA, V. Reformné hladiská v didaktike. Bratislava: Ján Potisk a spol. 1934.
 • SAWICKI, S. Specifika kvalitetivneho výzkumu vo vyučovacom procese. In: Sborník
 • z vedeckého seminara STU. Bratislava: STU 2000.
 • SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha: Portál 1997. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV1999.
 • ŠVARCOVÁ, J.: Základy pedagogiky. Praha: VŠCHT 2005.
 • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Strom 1997.
 • VALIŠOVÁ, A., VALENTA, J., SINGULE, F. Didaktika pedagogiky. Praha: SPN 1990. VALIŠOVÁ, A. Komunikace a vzájemné porozumění. Praha: Grada 2005.
 • VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova. Praha: Aisis 2006.
 • VRÁNA, S. Učebné metody. Praha-Brno: Dědictví Komenského 1936
 • VYSKOČILOVÁ, E„ HERMOCHOVÁ, S. Cvičení z pedagogické praxe III. Praha: Ped F UK 1992.