Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Organizace a řízení výroby I - skripta

«»
Přípona
.doc
Typ
skripta
Stažené
5 x
Velikost
2,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
3994
Poslední úprava
18.08.2014
Zobrazeno
833 x
Autor:
eliskabila
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvodní slovo.
Výroba je jednou z nejdůležitějších činností lidstva.
Základní funkcí je zabezpečení všech nezbytných podmínek pro existenci a rozvoj lidské společnosti.
Výroba je proměna všech statků a služeb (výrobních faktorů) v jiné statky - věcné statky nebo služby vzešlé z výrobního procesu, které slouží bezprostředně nebo zprostředkovaně k uspokojování potřeb konečného zákazníka - spotřebitele.
Výroba je proces transformace výrobních faktorů do statků a služeb.
Službou se rozumí každý úkon, po kterém existuje poptávka a jehož cena je determinována na příslušném trhu.
Službou jsou nehmotné statky, pro něž je příznačná skutečnost, že k jejich spotřebě dochází v okamžiku jejich výroby.
Výroba musí být orientována a organizována tak, aby bylo dosaženo cílů podniku:
- obecných - příjem, základní náklady
- specifických - obchodní jakost, konkurenceschopnost
Proces organizace a řízení výroby musíme chápat jako velice složitý proces úkolů týkající se základních rozhodnutí o zaměření výkonů (strategické řízení), jejich zabezpečení (taktické řízení) a rozhodování o ekonomickém provedení probíhajících procesů (operativní řízení).
Výroba slouží k vytváření materiálních i nemateriálních statků odpovídajících tržní poptávce. Organizace a řízení výroby představuje aplikaci obecných zásad a nástrojů managementu na oblast výroby. Řízení výroby má těsný vztah k logistice, zejména pokud jde o skladovací a transportní systémy v rámci výrobního procesu. Typický výrobní proces je členěn do tří základních fází - předzhotovující, zhotovující, dohotovující. Jejich řízení je výsledkem konkrétního přístupu k tomu, zda jde o orientaci na přímé požadavky zákazníků nebo na prognosticky stanovené požadavky trhu.

Klíčová slova:

výroba

úkoly

cíle

normalizace

technika

racionalizace

plánování

zásobyObsah:
 • Úvod 6
  Úvodní slovo. 6
  1. Úkoly, cíle a funkce výroby 8
  Historie výroby - základní mezníky v řízení výroby 9
  Úkoly výroby 9
  Cíle výroby 10
  Základní funkce podniku a jejich vazba 10
  Postavení výroby v podniku 11
  Podnikový proces 12
  Fáze řízení výroby - transformace informací 13
  Hlavní komponenty výrobního podniku 14
  Výrobní proces a obecné charakteristiky procesu 14
  Proces 17
  Výrobní faktory 19
  2. Organizace výroby 21
  Organizace výroby 22
  Ucelené směry v organizaci, plánování a řízení výroby 23
  Členění výroby 24
  Věcná struktura výroby 25
  Časová struktura výroby 25
  Prostorová struktura výroby 26
  Typy uspořádání pracovišť 26
  Srovnání funkční a předmětné specializace 27
  Řízení výroby 27
  Logistika 28
  Logistika ve výrobě 28
  Logistické funkce 30
  Znaky logistických systémů a logistických rozhodovacích úloh 31
  3. Standardizace a technická normalizace 35
  Východiska standardizace. 36
  Standardizace 36
  Stavebnicovost výrobního procesu: 37
  Rozlišení standardizační činnosti: 37
  Principy kódování a číselníky: 37
  Technická normalizace 38
  Teorie technické normalizace 39
  Úkoly a cíle technické normalizace 39
  Metody technické normalizace 40
  Typy technických norem 40
  Funkce technických norem 41
  Organizace technické normalizace 42
  4. Organizace výroby, informace ve výrobě 44
  Organizace výroby 45
  Ucelené směry v organizaci, plánování a řízení výroby 45
  Informace ve výrobním procesu 46
  Informační pyramida 47
  Metoda součinitele využití 48
  Metoda konstrukční a technologické analogie 48
  5. Průběh výrobní činnosti 51
  Normy vázanosti kapitálu (normy výrobních zásob) 52
  Optimální zásoba při konstantní poptávce 52
  Normy kapacitní 53
  Struktura časového fondu zařízení 54
  Okolí výrobního systému 54
  Příprava výroby 55
  Technika 56
  Technologie 56
  Volba technologie 57
  Schéma průběhu přípravy strojírenské výroby 58
  6. struktura výroby a plánování 60
  Struktura technického (výrobního úseku) 61
  Spirála průběhu podnikových činností 62
  Konstrukční standardizace 63
  Technologická standardizace 63
  Transfer technologií 64
  Plánování přípravy výroby 65
  Projektový cyklus 65
  Hodnocení investic 66
  Výrobní plánování 67
  Základní funkce systému pro plánování a řízení výroby 68
  Průběh pořizování dat 70
  Plánování výrobního programu 71
  Potřeba ploch a rozmístění výroby 72
  7. Racionalizace výroby 78
  Schéma systému komplexní racionalizace výroby 79
  Schéma metodických postupů tradiční racionalizace 80
  Schéma systémového přístupu při racionalizaci 80
  Systémový a funkční přístup při racionalizaci 81
  Kontinuální zlepšování výrobních procesů - KAIZEN 81
  Controling 82
  8. Operativní řízení výroby 85
  Operativní řízení a plánování výroby 86
  Řízení průběhu výroby 87
  Dispečink 89
  Operativní evidence výroby 89
  9. Operativní evidence 93
  Soustavy operativní evidence výroby 94
  Změnové a odchylkové řízení 95
  Standardní normativy operativního řízení výroby 95
  10. Rozpracovaná výroba, výrobní zásoby 104
  Rozpracovaná výroba 105
  Technologické zásoby 105
  Pojistné zásoby 105
  Opravářské zásoby 105
  Dopravní zásoby 105
  Jednopředmětné nesynchronizované linky 106
  Obratové zásoby 107
  Činitele působící na výši zásob rozpracovaných výrobků 108
  Příloha - Příklady OŘV 110
  Příklady 111
  Výsledky 120
  LITERATURA 125

Zdroje:
 • Macurová,P., Klabusayová, N. Praktikum z logistického managementu. Ostrava: VŠB-TU, 2002. ISBN 80-248-0104-3.
 • Tomek, G., Vávrová, V. Řízení výroby. Praha“ Grada Publishing, 2001. ISBN 80-7169-955-1 (2 rozšířené a doplněné vydání).
 • Basl, J., Podnikové informační systémy, Praha: Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0214-2
 • Bělohlávek, F., Organizační chování, Olomouc, Rubico, 1996, ISBN 80-85839-09-1
 • Goldratt, E. M., Cox, J. Cíl. Praha: Interquality, 1999. ISBN 80-902770-1-2.
 • Gregor, J., Košturiak,J. Just-in-time. Výrobná filosófia pro dobrý management. Bratislava: ELITA, 1994, ISBN 80-85323-64-8.
 • Horáková, H., Kubát, J. Řízení zásob. Praha: Sekuron, 1996
 • Christopher, M. Logistika v marketingu. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-59-X.
 • Jirásek, J., Transformační řízení, Praha: Grada, 1993, ISBN 80-85623-71-4.
 • Kavan, M. Výrobní a provozní management. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0199-5.
 • Keřkovský, M. Moderní přístupy k řízení výroby. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-471-6.
 • Kotler, P., Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2001, ISBN 80-247-0016-6.
 • Lambert, D. M., Stock, J., Ellram, L. M. Logistika. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-221-1.
 • Nenadál, J. a kol, Moderní systémy řízení jakosti, Management Press, 1998, ISBN 80-85943-63-8
 • Pernice, P. Logistický management. Teorie a podniková praxe. Praha: RADIX, 1998. ISBN 80-86-031-13-6.
 • Robson, M., Ullah, P., Praktická příručka podnikového reengineeringu, Praha: Management Press, 1998, ISBN 80-85943-64-6
 • Schulte, Ch. Logistika. Praha: Victoria Publishing, 1991. ISBN 80-85605-87-2.
 • Nenadál, J. a kol, Moderní systémy řízení jakosti, Management Press, 1998, ISBN 80-85943-63-8
 • Tomek, G., Tomek J. Nákupní marketing. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-85623-96-X.
 • Tomek, J., Hofman, J. Moderní řízení nákupu podniku. Praha: Management Press, 1999. ISBN 80-85943-73-5.
 • Tošenovský, J., Hodnocení způsobilosti výroby od A do Z, Ostrava: Dům techniky, 1996.
 • ČSN ISO 5807, Praha, Český normalizační institut, 1995, MDT 681.3:003.62/.63
 • ČSN EN ISO 9000, Praha, Český normalizační institut, 2001, ICS 01.040.03; 03.120.10
 • ČSN ISO 2859-1, Praha, Český normalizační institut, 2001,
 • Hádek, L., Téze k předmětům Organizace a řízení výroby, Mezinárodní systémové standardy a TQM, VŠP, 2003, internet http://www. eco.cz.