Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
2 nových

Strategie environmentálního marketingu

«»
Přípona
.doc
Typ
referát
Stažené
3 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
11361
Poslední úprava
08.01.2018
Zobrazeno
537 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Co se rozumí pod pojmem „Strategie environmentálního marketingu“?

Nejprve je potřeba se zamyslet nad pojmy marketing a marketingová strategie obecně.
Marketingem rozumíme určitou filosofii podnikání, proces, jehož úkolem je vyhledávání, akceptování a uspokojování zákazníka způsobem, který přináší dosažení cílů s ohledem na konkurenci.
Marketingovou strategií rozumíme plánování a určení cílů marketingové politiky na delší období, výběr opatření k jejich realizaci; navazuje na základní politiku a cíle podniku, které současně pomáhá utvářet a určovat. Aplikace v životním prostředí je obdobná.
Exponenciální růst lidské populace a zatím neomezený hospodářský růst především zemí s rozvinutou ekonomikou má za následek porušení rovnováhy celé řady celoplanetárních systémů. Lidská civilizace svou rozpínavostí a agresivitou ovlivňuje nejen sebe sama, ale i ovzduší, klima, půdu, vodu, koloběhy látek, ostatní živé organismy. Postupující globalizace zesílila vzájemnou provázanost vývoje životního prostředí, ekonomiky i sociálních podmínek. Problémy životního prostředí a přírodních zdrojů od počátku svým významem a rozsahem překračují hranice národních států. Navíc byly rozpoznány až v okamžiku, kdy nabyly dokonce globální rozměry. Protože se na jejich vzniku podílí, více či méně, většina států světa, je možné je řešit jen jejich vzájemnou spoluprací. Půdou, na níž se toto úsilí mezinárodního společenství států sjednocuje, je především Organizace spojených národů.

Klíčová slova:

ochrana životního prostředí

environmentální marketing

kvalita života

znečištění ovzdušíObsah:
 • 1. Základní pojmy 3
  1.1 Co se rozumí pod pojmem „strategie environmentálního marketingu“? 3
  1.2 Co se rozumí pod pojmem „udržitelný rozvoj“? 5
  2. Právní, ekonomický a administrativní rámec žp 6
  3. Základní zásady ochrany životního prostředí 6
  3.1 Zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí 6
  3.2 Hospodaření se zdroji a udržitelná spotřeba 7
  3.3 Princip předběžné opatrnosti 7
  3.4 Princip „znečišťovatel platí“ 8
  3.5 Zásada integrace 8
  4. Analýza aktuálních problémů 9
  4.1. Ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti 9
  4.2 Udržitelné využívání přírodních zdrojů a nakládání s odpady 9
  4.3 Životní prostředí a kvalita života 9
  4.4 Ochrana klimatického systému země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší 10
  5. Cíle environmentálního marketingu 10
  5.1 Ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti 10
  5.1.1 Zastavení poklesu biodiverzity 10
  5.1.2 Péče o vodní a mokřadní ekosystémy, revitalizace vodních biotopů 11
  5.2 Udržitelné využívání přírodních zdrojů a nakládání s odpady 11
  5.2.1 Ochrana povrchových a podzemních vod 11
  5.2.2 Ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů 11
  5.2.3 Využívání obnovitelných zdrojů 12
  5.2.4 Snižování energetické a materiálové náročnosti výroby a zvýšení materiálového a energetického využití odpadů 12
  5.2.5 Odpovědné nakládání s nebezpečnými odpady 12
  5.3 Životní prostředí a kvalita života 12
  5.3.1 Snižování zátěže prostředí a populace toxickými kovy a organickými polutanty 12
  5.3.2 Snížení počtu území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší 13
  5.3.3 Ochrana životního prostředí a člověka před hlukem 13
  5.3.4 Environmentálně příznivé využívání krajiny 13
  5.3.5 Omezování průmyslových vlivů a rizik 13
  5.3.6 Ochrana žp před negativními účinky živelních událostí a následky krizových situací 13
  5.4 Ochrana klimatického systému země a omezení dálkového přenosu znečistění ovzduší 14
  5.4.1 Snižování emisí skleníkových plynů 14
  5.4.2 Snížení přeshraničních přenosů znečištění ovzduší 14
  5.4.3 Ochrana ozónové vrstvy země 14
  6. Zdroje financování cílů ochrany žp 15
  7. Závěr 17
  Příloha č. 1 - seznam použité literatury a zdrojů informací 18

Zdroje:
 • SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 2. vydání Praha: Grada Publishing,2000. 475s. 80-247-9069-6
 • DIRNER, Vojtěch a kol. Ochrana životního prostředí. 1.vydání Ostrava: Montanex, a.s. 2004.425s. 80-7078-490-3
 • TICHÁ, Ivana. HRON, Jan. Strategické řízení. 1.vydání Praha: RS PEF ČZU. 2005. 238 s. 80-213-0922-9
 • Ministerstvo životního prostředí Praha. Státní politika životního prostředí. 1.vyd. Praha. MŽP 56s. 80-7212-283-5