Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
1 nových

Marketingový plán pro Moravostav Brno, a.s.

«»
Přípona
.pdf
Typ
diplomová práce
Stažené
0 x
Velikost
0,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
8028
Poslední úprava
16.05.2016
Zobrazeno
616 x
Autor:
mira.hejda
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Předmětem diplomové práce je sestavení marketingového plánu ve společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. Teoretická část poskytuje základní informace z oblasti marketingového plánování a postupů. Následuje charakteristika dané firmy a vypracování analýz současného stavu společnosti. Získaná data jsou vyhodnocena a aplikována ve vlastním marketingovém plánu na rok 2009.

Klíčová slova:

marketingový plán

SWOT analýza

PESTE analýza

marketingový mix

segmentace trhu

marketingová strategie

analýza trhuObsah:
 • 1 Úvod -3-
  2.1 Cíle práce -4-
  2.2 Metody a postup řešení -5-
  3 Teoretická východiska práce -6-
  3.1 Vymezení marketingu -6-
  3.2 Marketingový mix -9-
  3.2.1 Produkt -10-
  3.2.2 Distribuce -11-
  3.2.3 Cena -12-
  3.2.4 Propagace -13-
  3.3 Specifika marketingu ve stavebnictví -14-
  3.3.1 Role zákazníka ve stavebním průmyslu -15-
  3.3.2 Stavební dílo a jeho výroba -15-
  3.3.3 Financování stavebního trhu -16-
  3.3.4 Způsob získávání zakázek -16-
  3.3.5 Způsob tvorby cen stavebních prací -16-
  3.3.6 Subjekty působící na stavebním trhu -17-
  3.4 Komunikační mix -18-
  3.4.1 Obchodní propagace (reklama) -18-
  3.4.2 Podpora prodeje -19-
  3.4.3 Osobní prodej -19-
  3.4.4 Přímý marketing -19-
  3.5 Marketingový plán -20-
  3.5.1 Segmentace trhu -21-
  3.5.2 Postup tvorby marketingového plánu -22-
  3.6 Složky marketingového plánování -23-
  3.6.1 Shrnutí a stručný obsah -23-
  3.6.2 Současná marketingová situace -23-
  3.6.3 Porterův model konkurenčního prostředí -25-
  3.6.4 Portfolio analýza - matice BCG -25-
  3.6.5 SWOT analýza -27-
  3.6.6 Cíle -28-
  3.6.7 Marketingová strategie -29-
  3.6.8 Akční programy -30-
  3.6.9 Kontrola -31-
  4 Charakteristika společnosti -32-
  4.1 Obecné údaje -32-
  4.2 Historie a profil společnosti -33-
  4.3 Předmět podnikání -33-
  5 Analýza problémů a současná situace -36-
  5.1 Analýza obecného okolí metodou PESTE -37-
  5.1.1 Demografické a sociální okolí -37-
  5.1.2 Ekonomické faktory -38-
  5.1.2 Politika a legislativa -38-
  5.1.3 Ekologie -39-
  5.1.4 Technologie -42-
  5.2 Analýza oborového okolí -42-
  5.2.1 Analýza trhu -42-
  5.2.2 Analýza zákazníků -47-
  5.2.3 Analýza konkurence -48-
  5.2.5 Segmentace trhu -52-
  5.3 Analýza vnitřního prostředí -54-
  5.3.1 Analýza výrobků -54-
  5.3.2 Analýza ceny -56-
  5.3.3 Analýza propagace -56-
  5.3.4 Analýza distribuce -57-
  5.3.5 Finanční faktory -58-
  5.3.6 Faktory pracovních zdrojů, výroby a vědeckotechnického rozvoje -59-
  5.4 Analýza SWOT -60-
  5.4.1 Shrnutí výsledků SWOT analýzy -61-
  6 Návrh marketingového plánu -63-
  6.1 Shrnutí a stručný obsah -63-
  6.2 Marketingové cíle -63-
  6.3 Marketingové strategie -64-
  6.4 Akční programy -64-
  6.5 Komplexní podpora akčních programů pro Českou republiku -67-
  6.6 Kontrola -69-
  7 Zhodnocení efektivity marketingového plánu -71-
  8 Závěr -72-
  9 Seznam použité literatury -74-
  10 Seznam použitých tabulek a obrázků -75-
  Příloha 1 -76-

Zdroje:
 • COOPER, John a LANE, Peter. Marketingové plánování. Praktická příručka manažera. 1.vyd. Praha: Grada Publishing,1999. 232 s.ISBN 80-7169-641-2.
 • KOTLER, Philip. Marketing od A do Z. 1.vyd. Praha:Management Press, 2002. 203 s. ISBN 80-7261-082-1.
 • KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera. 1.vyd. Praha: Grada Publishing,1997. 191 s. ISBN 80-7261-010-4.
 • FORET, Miloslav a VYKYPÉL, Oldřich. Marketing - základy a principy. 1.vyd. Brno: Computer Press , 2003. 199 s. ISBN 80-722-6888-0.
 • PLESKAČ, Jiří a SOUKUP, Leoš. Marketing ve stavebnictví. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 232 s. ISBN 80-247-0052-2.
 • KOTLER, Philip. Marketing management. 1.vyd. Praha:Grada Publishing, 2003. 720 s. ISBN 80-247-0016-6.
 • KOTLER, Philip. Moderní marketing. 1.vyd. Praha:Grada Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
 • WESTWOOD, John. Jak sestavit marketingový plán. 1.vyd. Praha: Grada, 1999. 120 s. ISBN 80-7169-542-4.
 • DE PELSMACKER, Patrick. Marketingová komunikace. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1.
 • Interní materiály společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s.