Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Analýza a reflexe etického kodexu sociálních pracovníků

«»
Přípona
.pdf
Typ
diplomová práce
Stažené
2 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
8671
Poslední úprava
12.09.2016
Zobrazeno
702 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V pomáhajících profesích je, dle mého mínění, etická stránka profese zřetelnější, než u kteréhokoli jiného zaměstnání a je na ni kladen vysoký zřetel. V profesi sociální práce je tento fakt významně podtržen existencí Mezinárodního etického kodexu sociální práce (resp. „Etika sociální práce - principy“) a Etického kodexu Společnosti sociálních pracovníků České republiky.

V přímé práci s lidmi se sociální pracovníci každodenně setkávají se situacemi, které mají etický kontext, řeší nejrůznější etické problémy, potýkají se s etickými konflikty a lámou si hlavu nad etickými dilematy. To vše samozřejmě více či méně vědomě. Úkolem metodického vedení sociálních pracovníků proto zůstává zvědomování etických souvislostí, znalost a spoluvytváření etického základu, opětovné uvádění teoretických východisek do praxe, ač předtím z praxe vzešly. Tento úkol spatřuji částečně i v předkládané diplomové práci, jejímž cílem je analýza a reflexe etického kodexu sociálních pracovníků a v tomto ohledu srovnání s Mezinárodním etickým kodexem sociální práce. Uvedený úkol ale vyžaduje postihnutí rozsáhlé teoretické základny, zahrnutí historických souvislostí stejně jako postihnutí sociální práce z profesního hlediska a propojení společenskovědních disciplín - etiky a sociální práce. Předmětem zkoumání předkládané diplomové práce je analýza a etická reflexe etického kodexu sociálních pracovníků a v širším spektru také profese sociální práce. V zaměření práce mi jde o hledání odpovědí na otázky, z čeho kodexy sociálních pracovníků a sociální práce vycházejí, k čemu v praxi slouží, zda jsou pro praxi relevantní a zda plně zohledňují rozsah etiky v sociální práci. Vycházím přitom především z potřeby neustálé odborné reflexe sociální práce jako oboru, který se v naší zemi neustále profiluje, a také reflexe sociální práce v každodenní praxi sociálního pracovníka. Stěžejními dokumenty pro tuto práci jsou, jak již z uvedeného vyplývá Etický kodex sociálních pracovníků České republiky a Mezinárodní etický kodex sociální práce (Etika sociální práce - principy).

Klíčová slova:

sociální práce

profesní etika

kontexty

analýza

kritika

aktualizaceObsah:
 • Úvod -6-
  1 Východiska etické odborné reflexe etického kodexu sociálních
  Pracovníků -9-
  1.1 Základní definice a pojmy z oblasti etiky -9-
  1.2 Příklady etických teorií podstatných pro reflexi
  Sociální práce -13-
  1.2.1 Teorie přirozeného zákona -14-
  1.2.2 Teorie racionální povinnosti (deontika) -14-
  1.2.3 Teleologie - utilitarismus -15-
  1.2.4 Teorie distributivní spravedlnosti -15-
  1.3 Profesní etika -16-
  1.4 Kontexty etiky v sociální práci -18-
  1.4.1 Vymezení sociální práce jako profese -18-
  1.4.2 Sociální pracovník jako profesionál -26-
  1.4.3 Požadavky na osobnost sociálního pracovníka -27-
  1.4.4 Profesní identita sociálního pracovníka -29-
  1.5 Etika sociální práce -32-
  1.5.1 Legislativní rámec etiky v sociální práci -35-
  1.5.2 Hodnoty a principy v sociální práci -40-
  2 Východiska analýzy etického kodexu sociálních pracovníků -49-
  2.1 Vymezení etického kodexu -49-
  2.1.1 Funkce etického kodexu -50-
  2.1.2 Zásady tvorby etického kodexu -51-
  2.2 Historie vytváření etických kodexů -52-
  2.2.1 Etický kodex sociálních pracovníků v české republice -55-
  2.3 Analýza etického kodexu sociálních pracovníků -56-
  2.3.1 Typologie etických kodexů v sociální práci -56-
  2.3.2 Analýza etického kodexu sociálních pracovníků na základě srovnání s mezinárodním
  Etickým kodexem sociální práce -57-
  2.3.3 Pojmy „lidská práva“ a „sociální spravedlnost“ v etickém kodexu sociálních
  Pracovníků v dialogu s kodexem charity čr -63-
  2.3.4 Požadavek na univerzalismus etického kodexu -79-
  2.4 Kritika etického kodexu sociálních pracovníků a
  Potřeba jejich aktualizace -81-
  2.4.1 Kritika etického kodexu sociálních pracovníků -81-
  2.4.2 Důvody pro aktualizaci etického kodexu sociálních pracovníků -84-
  Závěr -86-
  Seznam použitých zdrojů -88-
  Abstrakt -94-
  Abstract -95-