Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Cílová inflace v ČR: Vhodná strategie pro rozvíjejíci se tržní ekonomiku ?

«»
Přípona
.pdf
Typ
bakalářská práce
Stažené
0 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
2581
Poslední úprava
12.12.2013
Zobrazeno
1 264 x
Autor:
leonek
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tato bakalářská práce se snaží odpovědět na otázku, zdali je měnově politický
režim cílování inflace vhodnou strategií pro rozvíjející se tržní ekonomiku. Úvodní část
práce je věnována představení základních charakteristik této měnové strategie a
dosavadních zkušeností cílujících zemí. Vhodnost této strategie pro rozvíjející se tržní
ekonomiku je testována na základě zkušeností inflačního cílování v České republice.
Zvolenými kritérii pro posouzení jsou plnění inflačních cílů, vývoj úrovně inflace a její
volatility. Na základě naměřených výsledků a mezinárodního porovnání dochází k závěru,
že tato strategie může být v rozvíjející se tržní ekonomice úspěšná.

Primárním cílem měnové politiky ČNB zakotveným v Ústavě ČR i v Zákoně o
České národní bance je péče o cenovou stabilitu - nízkou a konstantní míru inflace2. Úloha
zajistit stabilitu cen v ekonomice pramení z poznání škodlivých dopadů vysoké a nestabilní
inflace na dynamiku hospodářského růstu. Nepředvídaná inflace působí jako mocná
přerozdělovací síla důchodů. Postihuje zejména příjemce fixních důchodů (starobní
důchod, stipendia), jejich nominální výše se nemění, ale jejich kupní síla klesá.
Nepředvídaná vysoká inflace redistribuuje také důchody od věřitelů k dlužníkům. Vyšší
inflace rovněž znehodnocuje úspory, působí tak jako daň vybíraná z momentálně
nevyužitých hotovostí. Ekonomické subjekty pak provádějí „daňovou optimalizaci“
výměnou peněz za reálná aktiva a nesou tzv. „náklady ošoupaných podrážek“. Důsledkem
vyšší kolísavosti inflace jsou vyšší úrokové sazby požadované finančními trhy při zvýšené
nejistotě. Drahé dlouhodobé finanční zdroje a nejistota ohledně budoucího vývoje pak vede
investory v lepším případě k odkladu dlouhodobých investičních projektů v reálné
ekonomice, jež jsou motorem hospodářského růstu, či, v případě horším, k jejich
neuskutečnění. U veřejnosti může docházet k zafixování inflačních očekávání, což zvyšuje
náklady případné dezinflace.


Klíčová slova:

inflace

centrální banka

struktura

transparentnost

infrastrukturaObsah:
 • Slovo úvodem 6
  1. Teorie cílování inflace 10
  1.1 Charakteristika cílování inflace 10
  1.1.1 Inflační cíl 10
  1.1.2 Informace zahrnující strategii centrální banky 12
  1.1.3 Institucionální závazek cenové stability 13
  1.1.4 Transparentnost 13
  1.1.5 Odpovědnost centrální banky 14
  1.2 Mechanismus cílování inflace 14
  1.2.1 Transmisní mechanismus 15
  1.3 Dosavadní zkušenosti cílujících zemí 18
  2. Cílování inflace v ČR 21
  2.1 Splnění podmínek pro úspěšné cílování 22
  2.1.1 Nezávislost centrální banky 23
  2.1.2 Obvyklá struktura ekonomiky 24
  2.1.3 Technická infrastruktura ČNB a zdravý finanční systém 24
  2.2 Průběh cílování inflace v letech 1998 - 2008 25
  2.3 Vyhodnocení plnění inflačních cílů 35
  2.4 Vyhodnocení procesu dezinflace a stabilizace inflace 38
  Závěr 42
  Příloha 1 44
  Příloha 2 44
  Seznam použité literatury 46

Zdroje:
 • ANTAL, J., HLAVÁČEK, M., HOLUB, T. Základní charakteristiky inflačního cílování v České republice. In ŠMÍDKOVÁ, K. Vyhodnocení plnění inflačních cílů ČNB v letech 1997-2007: Česká národní banka, 2008. s. 18-31. ISBN 978-80- 872225-10-3
 • BALL, L., SHERIDAN, N. Does Inflation targeting matter? John Hopkins university and IMF, 2003. 50 s. Dostupný z WWW: http://www.econ.jhu.edu/People/Ball/finalfla2.pdf
 • BATINI, N., LAXTON, D. Under what conditions can inflation targeting be adopted? The experience of emerging markets. In BATINI, N. Monetary policy in emerging markets and other developing countries. New York: Nova Science publishers, 2006. ISBN 1594549834
 • BERNANKE, B., WOODFORD, M. Introduction. In BERNANKE, B., WOODFORD, M. The inflation targeting debate.: National Bureau of Economic Research, 2005. s. 1-10.
 • DEBELE, G., MASSON, P., SAVASTANO, M. Inflation targeting as a framework for monetary policy. Washington: International Monetary Fund, 1998. 17 s. ISBN 1557757615
 • HOLMAN, R. Makroekonomie: Středně pokročilý kurz. Praha : C.H. Beck, 2004. 424 s. ISBN 80-7179-764-2.
 • KING, M., What has inflation targeting achived?. In BERNANKE, B., WOODFORD, M. The inflation targeting debate, National Bureau of Economic Research, 2005, s.11-19.
 • MANDEL, M., TOMŠÍK, V. Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice. Praha: Management Press, 2003. 287 s. ISBN 8072610945.
 • MASSON , R.P., SAVASTANO, M., SHARMA, S.. Can inflation targeting be a framework for monetary policy in developing countries, Finance & Development. March 1998, s. 34-37
 • MISHKIN, F., POSEN, A.S. Inflation targeting: lessons from four countries, Working paper No. 6126, National bureau of Economic Research, 1997. 110s. Dostupný z WWW: http://papers.nber.org/papers/w6126.v5.pdf
 • MISHKIN, F.S., Inflation targeting in emerging market countries, Working Paper No. 7618, National Bureau of Economic Research, March 2000 Dostupný z WWW: http://www.nber.org/papers/w7618.pdf
 • MISHKIN, F., SCHMIDT-HEBBEL, K. Does inflation targeting make a difference?, Working Paper No. 12876, National Bureau of Economic Research, 2006, Dostupný z WWW: http://www.nber.org/papers/w12876.pdf - 48 -
 • ROGER, S., STONE, M., On Target? The International Experience with Achieving Inflation Targets, IMF Working Paper 05/163., 2005
 • Dostupné z WWW: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp05163.pdf
 • SKOŘEPA, M. Jednoduchý, modelově nezávislý rozklad příčin neplnění vyhlášeného inflačního cíle. In ŠMÍDKOVÁ, K. Vyhodnocení plnění inflačních cílů ČNB v letech 1998-2007: Česká národní banka, 2008. s. 33-43. ISBN 978-80-872225-10-3
 • SVENSSON, Lars E.O. Inflation Targeting as a Monetary Policy Rule. Journal of Monetary Economics. 1999, vol. 43, s. 607-654. Dostupný z WWW: http://papers.nber.org/papers/w6790.pdf
 • SVENSSON, Lars E.O. Inflation targeting in an open economy: Strict or flexible inflation targeting? Veřejná přednáška na Victoria university of Wellington [online]. Listopad 1997, [cit. 2009-05-10]. Dostupný z WWW: http://people.su.se/~leosven/papers/NZLECT.PDF
 • SVENSSON, L.E.O. Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets. NBER Working Papers 5797: National Bureau of Economic Research, 1997.Dostupný z WWW: http://www.nber.org/papers/w5797.pdf
 • ŠMÍDKOVÁ, K. Transmisní mechanizmus měnové politiky na počátku 3. tisíciletí. Finance a úvěr. 2002, roč. 52, č. 5, s. 287-306.
 • ŠMÍDKOVÁ, K. Vyhodnocení plnění inflačních cílů ČNB v letech 1997 - 1998. In ŠMÍDKOVÁ, K. Vyhodnocení plnění inflačních cílů ČNB v letech 1997-1998. Praha : Česká národní banka, 2008. s. 10-16.
 • TOMŠÍK, V. Měnová politika v české transformaci NEWSLETTER CEP, duben 2008, s. 1-3.
 • TůMA, Zdeněk, Historici to ocení,. časopis Ekonom, 14.2.2002, 7/2002, str. 56.
 • TůMA, Z. Měnová politika v 21. století, Přednáška u příležitosti udělění ceny Karla Engliše, 2007. 17 s. Dostupný z WWW: http://www.cnb.cz ČNB, Zprávy o inflaci, 1997 - 2008, Dostupné z WWW: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci
 • http://www.cnb.cz
 • http://www.czso.cz
 • http://www.imf.org