Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vypracovné zkouškové okruhy ku předmětu Pracovní právo

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
1,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
7553
Poslední úprava
29.02.2016
Zobrazeno
633 x
Autor:
nella.grundzova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1A) Pojem, vymezení a obsah pracovního práva
- pracovní právo (PP) = soubor právních norem upravující v zásadě tři oblasti
- a) individuální PP (historicky nejstarší, nejdůležitější) = soubor právních vztahů, v nichž pracovní sílu FO užívá za odměnu jiný subjekt (ZL) - PO nebo FO; jde o vztahy mezi ZC a ZL; upraveno v ZP
- b) kolektivní PP (někde se prolíná s individuálním) = vztahy mezi subjekty, které zastupují kolektivy ZC (ČR - odbory a rady ZC) a ZL (nebo jejich sdruženími); součástí je také soubor norem, které jsou výsledkem smluvně-právních jednání těchto subjektů (hlavně normativní část kolektivních smluv); upraveno v ZP a zákoně o kolektivním vyjednávání
- c) úprava zaměstnanosti = regulace vztahů vznikajících při realizaci práva občana získávat prostředky pro své životní potřeby prací (čl.26 LZPaS); vztahy vznikají mezi občany a příslušnými státními orgány, mezi ZL a státními orgány, mezi občany a ZL; upraveno v zákoně 435/2004 o zaměstnanosti

- PP vzniklo díky potřebě chránit slabší stranu pracovního vztahu (ZC)
- dnes funkce - ochranná (↑) + organizační - vytváření rámce a podmínek, za nichž se uskutečňuje pracovní proces, vymezuje míru práce, odměny atd.


2 A) Postavení pracovního práva v systému práva
- vzhledem ke své ochranné funkci je někdy považováno za součást sociálního práva (= souhrn právních norem zahrnovaných do PP a práva sociálního zabezpečení; není považováno za pr.odvětví)
- PP je v ČR (stejně jako ve většině dalších zemí) považováno za samostatné právní odvětví (právní odvětví jsou ale propojena → samostatnost relativní)
- nutno rozlišovat:
- individuální a kolektivní právo - základem je smluvní uspořádání, tedy soukromoprávní oblast; individuální vzniklo z OP; úzká vazba je i mezi PP a OBP
- a úpravu zaměstnanosti - upravena veřejnoprávními normami → blízko ke správnímu právu (jak z hlediska metody právní úpravy, tak subjektů → na jedné straně moc veřejná, na druhé straně soukromoprávní subjekty - občan, zaměstnavatel; z hlediska procesní úpravy se jedná o správní řízení.

- současná úprava vychází ze samostatnosti PP a OZ lze použít na principu subsidiarity
- dál viz ot.3

Klíčová slova:

pracovní právo

prameny práva

pracovní smlouva

pracovní poměr

pracovní doba

zaměstnanec

zaměstnávatelObsah:
 • 1 A) Pojem, vymezení a obsah pracovního práva 6
  2 A) Postavení pracovního práva v systému práva 6
  3 A) Vztah pracovního a občanského práva 7
  4 A) Mezinárodní prvek v pracovním právu 8
  5 A) Evropské pracovní právo 10
  6 A) Prameny pracovního práva 12
  7 A) Vznik a vývoj pracovního práva 15
  8 A) Základní zásady pracovněprávních vztahů 17
  9 A) Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ 18
  10 A) Míra ochrany zaměstnance při práci 19
  11 A) Rovné zacházení a zákaz diskriminace 20
  12 A) Pracovněprávní vztahy a jejich prvky 21
  13 A) Právní skutečnosti v pracovním právu 23
  14 A) Zákonné a jiné smluvní typy v pracovním právu 26
  15 A) Vady pracovněprávní úkonů a jejich právní následky 26
  16 A) Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů 27
  17 A) Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů 28
  18 A) Pojem a druhy pracovního poměru 30
  19 A) Vznik a změna pracovního poměru 32
  20 A) Skončení pracovního poměru (pp) 34
  22 A) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 37
  23 A) Flexibilní formy výkonu práce 41
  24 A) Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí 42
  25 A) Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti
  26 A) Závazky v pracovněprávních vztazích 44
  27 A) Doručování písemnosti 45
  28 A) Přechod práv a povinností 47
  29 A) Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů 47
  30 A) Další právní vztahy účasti na práci 49
  31 A) Odpovědnost v pracovním právu 53
  32 A) Postavení zaměstnanců v nepodnikatelské sféře 54
  33 A) Agenturní zaměstnávání 54
  34 A) Principy kolektivního vyjednávání 56
  35 A) Kolektivní práva zaměstnanců 58
  36 A) Zastupování zaměstnanců v pracovním právu 59
  37 A) Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog 62
  38 A) Právo na informace a projednání 63
  39 A) Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti 64
  40 A) Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva 65
  1 B) Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru 68
  2 B) Vznik pracovního poměru 70
  3 B) Pracovní smlouva a její náležitosti 72
  4 B) Omezení trvání pracovního poměru (pracovní poměr na dobu určitou a zkušební doba) 74
  5 B) Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance 76
  6 B) Převedení na jinou práci 77
  7 B) Pracovní cesta, cestovní náklady a přeložení 77
  8 B) Rozvázání pracovního poměru výpovědí 78
  9 B) Dohoda o rozvázání pracovního poměru 80
  10 B) Okamžité zrušení pracovního poměru 80
  11 B) Omezení při rozvazování pracovního poměru 81
  12 B) Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele 83
  14 B) Neplatné rozvázání pracovního poměru a právní následky 83
  13 B) Zákonné a smluvní kompenzace při skončení pracovního poměru 85
  14 B) Neplatné rozvázání pracovního poměru a právní následky 86
  15 B) Postavení vedoucích zaměstnanců 88
  16 B) Dohoda o pracovní činnosti 90
  17 B) Dohoda o provedení práce 90
  18 B) Délka pracovní doby a její rozvržení 91
  19 B) Konto pracovní doby 93
  20 B) Doba odpočinku a její druhy 93
  21 B) Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost 94
  22 B) Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP 95
  23 B) Pracovní podmínky žen a mladistvých 97
  24 B) Postavení osob se zdravotním postižením 99
  25 B) Odměňování v podnikatelské sféře - M-1. 100
  + 26 B) Odměňování v nepodnikatelské sféře - H-2. 100
  27 B) Překážky v práci na straně zaměstnance 108
  28 B) Překážky v práci na straně zaměstnavatele 111
  29 B) Dovolená 112
  30 B) Péče o zaměstnance 114
  32 B) Odpovědnost zaměstnance za škodu 116
  33 B) Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 118
  34 B) Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání 119
  35 B) Ujednání v kolektivní smlouvě 120
  36 B) Řešení kolektivních sporů 122
  37 B) Právo na stávku, výluka 123
  38 B) Zprostředkování zaměstnání 124
  39 B) Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci 125
  40 B) Nástroje podpory zaměstnávání 126