Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 632   projektů
0 nových

Vypracované zkušebné otázky z předmětu Politologie

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
6728
Poslední úprava
05.10.2015
Zobrazeno
656 x
Autor:
blackmagic
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Co je politika a politologie? Normativní a deskriptivní přístup. Co je politická moc, legitimita (druhy legitimity), legalita? Charakterizujte politické myšlení antiky (Platón, Aristoteles), N.Machiavelliho, J.Locka, Ch.de Montesquieua, J.J.Rousseaua, K.Marxe.

Co je to politika?
Politika = definujeme jako proces, v němž skupina lidí, jejichž názory a zájmy jsou zpočátku odlišné, dosahuje kolektivních rozhodnutí, jež jsou všeobecně považována pro skupinu za závazná a jsou prosazována jako společný způsob jednání; dále se dá vyjádřit - umění řídit stát, resp. Vztahy mezi státy, správa věcí veřejných, oblast společenské činnosti, spočívá v účasti politických subjektů na státních záležitostech.
- existuje od vzniku agrární společnosti, přes vznik státu až dodnes
- program i vlastní jednání politických subjektů
- proces, pravidla, která umožňují dospět k rozhodnutí, které je respektováno
- Společenská věda o politice, jejímž předmětem je fungování státu, pol. systémů, mocenských a vládních institucí, vztahy nadřízenosti a podřízenosti, pol. chování lidí…
- založena na veřejné činnosti jednotlivců i skupin, politických stran…, podílejí se na státních záležitostech

Politika je založena na veřejné činnosti jednotlivců, skupin lidí, politických stran a dalších subjektů, jež se podílejí na státních záležitostech, soupeří o politickou moc a snaží se dosáhnout svých cílů. Politikou můžeme rozumět program, tj. koncepci jednání, případně i vlastní jednání politických subjektů (ang. policy), můžeme však mít na mysli politiku jako oblast, ve které se politické programy střetávají (ang. politics). V politice soupeří a různě se proplétá nekonečné množství zájmů a cílů. Proto má politika mnoho podob, často se jeví jako nepřehledná a nepochopitelná změť událostí, vztahů, zájmů, pravidel a institucí.

Klíčová slova:

politika

politologie

politická moc

antika

politické strany

demokracie

občanské forumObsah:
 • Co je politika a politologie? Normativní a deskriptivní přístup. Co je politická moc, legitimita (druhy legitimity), legalita? Charakterizujte politické myšlení antiky (Platón, Aristoteles), N.Machiavelliho, J.Locka, Ch.de Montesquieua, J.J.Rousseaua, K.Marxe.
  Co je to ideologie? Jaké jsou její funkce? Charakterizujte konzervatismus, liberalismus
  a socialismus, jejich stadia, vývoj a uveďte hlavní představitele.
  Charakterizujte totalitní politický systém. Charakterizujte fašismus a komunismus jako politické ideologie. Jaké faktory přispívají ke vzniku totalitních politických systémů?
  Demokratický politický systém. Charakterizujte přímou demokracii, její vlastnosti
  a nevýhody. Jaké znáte prvky přímé demokracie v současných politických systémech? Charakterizujte zastupitelskou demokracii, její hlavní vlastnosti. Dahl - instituce polyarchie.
  Charakterizujte dělbu moci v ČR. Jaké zde existují orgány zákonodárné, výkonné a soudní moci, jak jsou voleny či jmenovány a jaká je jejich struktura a pravomoci? Popište legislativní proces v ČR.
  Co je politická strana? Jak dělíme politické strany? Popište různá dělení politických stran (podle programu, sociologické hledisko apod.). Charakterizujte rozdíl mezi stranou masovou a elitní. Co jsou zájmové svazy, jak politicky působí? Systémy pol. stran - bipartismus, multipartismus, polarita.
  Vývoj československého a českého stranického spektra. Hlavní pol. strany 1. republiky, vývoj po r.1945. Období 1948-89, vznik a rozpad OF, současné politické strany, složení vlád 1992-2005.
  Volby v zastupitelské demokracii. Volební právo a jeho charakteristiky (všeobecné, přímé, rovné, tajné). Jaké znáte volební systémy? Popište metody většinového a proporcionálního systému, charakterizujte jejich vlastnosti, uveďte současné volební systémy v ČR (komunální, krajský, Poslanecká sněmovna, Senát)
  Co je stát, znaky státu, popište rozdíly mezi unitárním státem, federací a konfederací (uveďte příklady). Co je to dělba moci a jaký je její význam? Charakterizujte dělbu moci u J.Locka
  a Ch.L. de Montesquieua. Popište parlamentní a prezidentský model dělby moci a uveďte příklady.
  Co jsou lidská práva? Uveďte dělení lidských práv. Jaké existují problémy spjaté s koncepcí lidských práv? Charakterizujte základní dokumenty kodifikující lidská práva platné v ČR (vnitrostátní i mezinárodní), uveďte, kdy byly přijaty, kdy k nim přistoupila ČR resp. Československo.
  Jaké hlavní cíle má zahraniční politika státu, jaké faktory mají na ni vliv? Charakterizujte strukturu, cíle OSN, EU a NATO a jejich současný vývoj.