Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
2 nových

Vypracované otázky - Malé a střední podniky

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
0,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
8472
Poslední úprava
08.08.2016
Zobrazeno
619 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podstata podnikání a jeho vztah k bussinesu a k ekonomii. Kritéria hodnocení podnikání. Význam podnikání pro ekonomický a sociální rozvoj.

Podnikaní je proces vytváření čehosi jiného, čemuž náleží hodnota prostřednictvím vynakládaného času a úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychických a společenských rizik a získávaní výsledné odměny v podobě peněžního a osobního uspokojení.
Business definice - podnikatel je konkurent, hrozba pro jiného podnikatele. Na druhé straně tentýž podnikatel může být spojencem, zdrojem dodávek, zákazníkem či investiční příležitosti .

Business, podnikání, hospodaření, management a jejich vzájemné souvislosti
V historii společenské dělby práce se více vyčlenily a vyčleňují specifické činnosti a s tím související profese (role), ale přitom neztrácející vzájemnou věcnou souvislost. Neměly by se tudíž vykonávat a také studovat izolovaně. Zabýváme-li se podnikáním, pak takové souvislosti se týkají zejména činnosti jako je business, hospodaření a management. Vymezení jejich obsahu by mělo napomoci k nalezení jejich souvislostí viz. tabulka č.3: Business, podnikání, hospodaření, management
Vlastnictví, business a podnikání
Business a podnikání nelze realizovat bez vložení zdrojů. Podnikatel totiž pomocí nich tvoří přidanou hodnotu- musí je vlastnit a vložit do podnikání.Nelze podnikat bez soukromého vlastnictví podnikatelských zdrojů. Potřeay a disponibilita zdrojů patří mezi klíčové problémy a podmínky a také limity podnikání. Klasický a snad původní podnikatel sám pořizoval a vkládal do podnikání toliko vlastní zdroje-velké omezení. A tak se s potřebou realizace velkých projektů vyvinuly další účasti na podnikání a tím i formy soukromého vlastnictví.

Klíčová slova:

business

podnikání

podstata

determinanty

podnikatelské příležitosti

typologie podniku

megatrendy

kapitálová výstavba

investice restrukturalizace

likvidaceObsah:
 • Podstata podnikání a jeho vztah k bussinesu a k ekonomii. Kritéria hodnocení podnikání. Význam podnikání pro ekonomický a sociální rozvoj.
  Historický vývoj poznatků o podnikání, typologie definic podnikání. Význam pojmů podnikavost, podnikatel, podnik, podnikavec, podnikatelské prostředí.
  Business-podstata, vznik a historický vývoj. Kritéria úspěchu v business. Podnikatelská kultura a etika.
  Podnikatel, jeho charakteristika a funkce. Motivace a dispozice k podnikání. Psychologické faktory úspěchu v podnikání. Pozitivní myšlení.
  Úspěch v podnikání. Jeho podstata a determinanty. Teoretické přístupy k úspěchu v podnikání a jejich hodnocení. Řízení podnikatelského úspěchu. Příklad.
  Role podnikatele. Sociální a pracovní role podnikatele, jejich náplň. Shody a rozdíly mezi živnostníkem a podnikatelem. Delegování podnikatelských rolí, význam, výhody a nevýhody delegování. Bariéry delegování. Přechod od malého ke střednímu podnikání.
  Podnikatelství-podstata a charakteristiky.Obchodní společnosti a jejich správa. Vztah správy a managementu. Orgány společnosti. Principy ručení u různých druhů vlastnictví podniku (Podnikání)
  Význam pojmu podnikání - podnikání jako proces, podnikání jako metoda, podnikání jako životní styl. Vztah podnikavosti a podnikání. Podnikavost a její vliv na ekonomický a sociální rozvoj. Podnikavost - podstata, původ a druhy. Profese podnikatele, podnikavý člověk, podnikavá společnost.
  Vysvětlete pojem podnikatelská příležitost, podnikatelská výzva a jejich vztah k podnikatelskému úspěchu. Vysvětlete pojem „Okno podnikatelské příležitosti“. Zdroje příležitostí v podnikání. Metody tvůrčího myšlení. Hodnocení příležitostí. Inovační podnikání.
  Rozvoj podnikání. Vývojové fáze podnikání. Stádia rozvoje podnikání a jejich charakteristiky. Životní cyklus podnikání.
  Cíle podniku, jeho funkce, typologie podniku
  Okolí podniku, podnikatelské prostředí. Strukturalizace a popis podnikatelského prostředí. Megatrendy a trendy ve vývoji podnikatelského prostředí
  Majetková a kapitálová výstavba podniku. Oceňování majetku a podniku.
  Náklady podniku, členění nákladů, nákladové funkce. Význam účetnictví, rozpočetnictví, kalkulace a controllingu podniku
  Bod zvratu, jeho využití. Výpočty, grafické znázornění.
  Podnikové procesy, podnikové činnosti, plánování, druhy a členění plánů.
  Proces výroby. Výrobní činnost podniku, podstata, řízení výroby, druhy a typy výroby. Výpočet výrobní kapacity, časové fondy.
  Proces nákupu - základní funkce, cíle, organizace a řízení procesu nákupu, řízení zásob, logistické činnosti.
  Proces financování podniku. Finanční analýza, funkce, zdroje finanční analýzy a uživatelé výsledků finanční analýzy, základní nástroje a ukazatele.
  (Lidský potenciál podniku). Práce s lidskými zdroji v podniku. Uveďte příklady.
  (Investice) podniku. Metody hodnocení incestic. Výpočet příkladu. Inovační procesy a jejich řízení v podniku. Uveďte příklady.(Inovační podnikání)
  Management podniku. Manažerské procesy v podnikání. Základní manažerské funkce.
  Ekonomické, sociální a právní aspekty zahájení procesu podnikání
  Organizace procesu podnikání. Podstata, důvod, cíl organizace. Tvorba organizační struktury. Typy organizačních struktur.
  (Riziko podniku a podnikání). Výpočet příkladu.
  Podstata účetnictví. Rozbor základních účetních výkazů. Rozvaha, výkaz Z/Z, C-F
  Restrukturalizace procesu podnikání, formy restrukturalizace. Sanace, revitalizace, transformace, restrukturalizace. Reengineering, outsorcing,atd.
  Integrační procesy v podnikání. Fůze. Nadnárodní podniky. Globalizace. Internacionalizace podnikových činností.(Integrace)
  Rozhodnutí o ukončení procesu podnikání, formy ukončení procesu podnikání. Sanace, likvidace, konkurs a vyrovnání.
  Definice malého a středního podnikání. Kvalitativní a kvantitativní vymezení MSF
  Specifika malého a středního podnikání, obecné výhody a nevýhody této formy podnikání
  Role podnikatele.Delegování podnikatelských rolí.Přechod od malého s stř. podnikání.(Charakteristika postavení podnikatele)
  Daňová optimalizace v malých/středních firmách, registrační povinnosti podnikatele v oblasti daní