Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
1 nových

Účetní teorie - okruhy otázek do předmětu Účetnictví

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
6706
Poslední úprava
05.10.2015
Zobrazeno
1 078 x
Autor:
blackmagic
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Podstata a význam účetnictví

• Podstata: zachycuje koloběh hospodářských prostředků za určité období
• Funkce:
- vyjadřuje ekonomickou charakteristiku činnosti podnikatelského subjektu za určité období
- zachytit koloběh hospodářských prostředků za určité období
• Sleduje:
- disponibilní hospodářské prostředky - 2 pohledy struktura (A) a vlastnictví (P)
- účelnost a efektivnost vynakládání těchto prostředků - výnosy (tř.6) a náklady (tř. 5)
• Účetnictví je jediným zdrojem informací / údajů pro rozhodování, neboť poskytuje informace / údaje pro řadu ekonomických disciplín:
- ekonomickou analýzu
- finanční analýzu
- kalkulace
- rozpočty
- cenovou tvorbu
- operativní řízení
- strategické řízení
- dává pro zajišťování zákl. daně z příjmu
• Informace = je význam, který příjemce přisuzuje údajům (datům).
• Slabiny účetnictví: vyjadřuje koloběh v jedné finanční jednotce, kurzové rozdíly V a N; kombinace období (účetní X hospodářský rok)
• Hlavní znaky účetnictví:
- nezabývá se všemi hosp.jevy, ale pouze těmi, které způsobjí změny majetků a závazků
- všechny úč.případy musí být doloženy úč.doklady
- úč.případy musí být zaznamenány:úplně, průkazně, správně
- účetním obdobím může být kalendářní a hospodářský rok

Klíčová slova:

účetnictví

informace

hospodářské prostředky

účetní systémy

organizaceObsah:
 • 1. Podstata a význam účetnictví
  2. Rozsah vedeni účetnictví (plný rozsah vedeni účetnictví, zjednodušený rozsah vedení účetnictví)
  3. Koloběh hospodářských prostředků
  4. Organizace účetnictví - druhy účetnictví a jejich charakteristika (finanční účetnictví, manažerské účetnictví, vnitropodnikové účetnictví)
  5. Účetní systémy a jejich charakteristika
  6. Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. v platném znění (na koho se zákon vztahuje, účetní období, vznik a zánik povinnosti vést účetnictví, pověřování, povinnosti účetní jednotky, jaké má být účetnictví a jak se má vést, účetní doklady, účetní knihy, směrná účtová osnova a účtový rozvrh, otevírání a uzavírání účetních knih, účetní závěrka, rozvahový den, výroční zpráva a způsoby jejího zveřejňování, způsoby oceňování, inventarizace majetku a závazků, úschova účetních záznamů, sankce)
  7. Účetní zásady a principy (vyjmenovat, vysvětlit, aplikovat na jednoduchých příkladech)
  8. Nástroje účetnictví
  9. Účet a jeho náležitosti (označení „T“ struktura, pojmenovat a vysvětlit obě strany účtu, saldo účtu)
  10. Seznam účtů, účetní osnova
  11. Druhy účtů a účtování na nich - účty aktiv, pasiv, nákladů, výnosů (dokázat jednoznačně vysvětlit a aplikovat na příkladech)
  12. Účetní knihy (deník, hlavni kniha, knihy analytické evidence)
  13. Účetní případ, účetní operace, účetní zápis, saldo účtů
  14. Rozvaha; funkce a obsah rozvahy, schéma rozvahy (pochopit strukturu, a základní členěni, zvládnout interpretovat a vysvětlit na jednoduchých příkladech),
  15. Otevírání a uzavírání rozvahových účtů ( vysvětlení postupu), význam účtů Počáteční účet rozvažný a konečný účet rozvažný
  16. Vypovídací schopnost rozvahy, její nedostatky, druhy
  17. Výkaz zisku a ztrát, jeho struktura, vypovídací schopnost a nedostatky
  18. Čtyři základní změny rozvahy jako možnost účtováni mezi účty aktiva pasiv (dokázat Interpretovat na jednoduchých příkladech)
  19. Vznik nákladů a výnosů, účet zisku a ztráty
  20. Aktiva, jejich druhy a charakteristika
  21. Pasiva, jejich druhy a charakteristika
  22. Vznik zisku / ztráty (mechanismus zjištění na konci roku, účtováni na počátku nového roku)
  23. Oceňování a jeho problematika (princip oceňováni, základ oceňováni, korekce - ocenění, co se jak oceňuje - znalost ze 563/1991 (§24-28), znalost termínů: pořizovací cena, cena pořízení, vlastni náklady, reprodukční pořizovací cena, nominální cena, reálná hodnota, tržní hodnota)
  24. Účtování na účtu „Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení“ a znalost postupu doúčtování Výsledků na pomocný „Počáteční účet rozvážný“