Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Podnikání a management v obchodu - státnice

«»
Přípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stažené
6 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
3943
Poslední úprava
11.08.2014
Zobrazeno
344 x
Autor:
eliskabila
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1a) Charakteristika podnikání. Typologie definic podnikání (ekonomická, psychologická, právní, business). Vliv podnikání na personální, sociální a ekonomický rozvoj.

Charakteristika podnikání
Už v roce 1725 vynikající francouzský ekonom Richard Cantillon (1680-1734) popsal a zvedl pojem „podnikatel“. Původně slovo francouzského původu „entrepreneur“ (zprostředkovatel, prostředník). Cantillon vytvořil jednu z ranných koncepcí pojmů podnikatel a podnikání. Jeho koncepce je založena na předpokladu, že společnost se skládá ze tří společenských vrstev: vlastníci půdy, námezdní pracovníci a podnikatelé (ti mají klíčovou roli v ekonomickém rozvoji, protože organizují výrobní faktory, přebírají zodpovědnost a riziko v ekonomických aktivitách).

Obsah pojmů „podnikatel“ a „podnikání“ prošel od 18. století vývojem a také diferenciaci. Dá se říci, že v současné době se můžeme setkat se třemi základními druhy pojetí obsahu slova podnikání, které nelze směšovat:

- Podnikání jako činnost (proces) - vytvoření něčeho navíc, což může být vyjádřeno finanční nebo nefinanční formou. Nositelem podnikání je podnikatel, který má jistý společenský status, jež je do určité míry modifikován zákony. Jeho cílem je dosáhnout podnikatelského úspěchu, tj. maximalizace tvorby přidané hodnoty s použitím přiměřeného rizika.

- Podnikání jako metoda (přístup) - podnikání přerostlo svůj původní ekonomický význam a současně proniká do jiných oblastí lidské činnosti. Timmons (2001) definuje podnikání jako „způsob myšlení, uvažování a jednání, tzn. posedlost příležitostmi, holistický přístup a to vše harmonizováno vůdcovstvím (leadership)“. Podnikání není profese nebo způsob realizace byznysu, ale celkový přístup k jakékoliv aktivitě, zaměřený na objevování příležitosti a realizaci aktivit směřujících ke splnění a dosažení cílů. U člověka, který používá podnikatelský přístup, říkáme, že je podnikavý. Podnikavému člověku je přisuzována speciální role s očekávaným chováním - tzn. vložení vlastních zdrojů, převzetím odpovědnosti a rizika a sklízením negativních výsledků v první řadě a pozitivních výsledků v poslední řadě.

- Podnikání jako životní způsob - tj. způsob získávání zdrojů nutných k přežití, existenci a osobnímu rozvoji: a) prostřednictvím zaměstnání - zaměstnanecký způsob,
b) prostřednictvím podnikání - podnikatelský způsob,
c) prostřednictvím podpory - závislost na podpoře jiných.
Přechod mezi některými způsoby je obtížný a vyžaduje speciální přípravu, vyžaduje také určité znalosti a je ovlivněn především motivací, osobními vlastnostmi, ale i prostředím. Podnikatelský životní způsob klade na člověka speciální nároky - převzetí odpovědnosti, rizika, řešení neurčitostí - zároveň však skýtá i některé výhody a vymoženosti většího výdělku aj.

Klíčová slova:

podnikání

ekonomický rozvoj

ekonomika

státnice

výhody

nevýhody

delegováníObsah:
 • 1a) Charakteristika podnikání. Typologie definic podnikání (ekonomická, psychologická, právní, business). Vliv podnikání na personální, sociální a ekonomický rozvoj.
  1b) Řízení zásob v podniku, jeho cíle, principy a metody. Druhy zásob v nákupu.
  2a) Specifikace dílčích rolí podnikatele. Podstata delegování. Výhody a nevýhody delegování.
  2b) Marketingový mix - soubor nástrojů marketingu k realizaci úspěšné podnikatelské strategie.
  3a) Úspěch v podnikání - základní charakteristika, objektivní faktory, subjektivní faktory. Podnikatelská příležitost - idea, příležitost, okno příležitosti, zdroje příležitosti.
  3b) Charakteristika tří období historického vývoje managementu. Manažerská funkce „plánování“ - jeho podstata, proces plánování, bariéry plánování. Stručná charakteristika některých manažerských metod a technik pro podporu kreativity.
  4a) Podnik - funkce podniku, cíle podniku, členění podniků. Podnikové procesy, podnikové činnosti. Životní cyklus podniku.
  4b) Charakteristika a srovnání dvou základních systémů managementu ve světě. Manažers-ká funkce „organizování“ - jeho podstata, cíl a obsah; typy a příklady organizačních struk-tur; organizační normy podniku. Stručná charakteristika manažerské metody a techniky „time management“.
  5a) Okolí podniku. Podnikatelské prostředí - strukturalizace, popis. Současné trendy ve vývoji podnikatelského prostředí.
  5b) Manažerské metody a techniky MMT - pojem a význam MMT. Druhy MMT a jejich stručná charakteristika, příklady. Manažerská funkce „kontrola“ - její podstata, pojetí a fáze kontroly, druhy a bariéry kontroly.
  ...
  ...
  ...
  21a) Regionální politika a podnikání - základní charakteristika regionální politiky, rozvojové dokumenty pro oblast regionální politiky v ČR, vybrané programy pro podporu regionálního rozvoje ve vazbě na oblast podnikání.
  21b) Typy informačních systémů, rozdělení informačních systémů do oblasti řízení, systémy ERP, CRM.
  22a) Vývoj současných trendů v oblasti podnikání - základní charakteristika vývoje světových trendů, vliv světových trendů a megatrendů na podnikání v ČR a regionální rozvoj podnikání v ČR.
  22b) Informační strategie a její vazba na strategii podnikovou. Používané metodiky. Informační manažer a jeho role v podniku.
  23a) Vytvoření a význam jednotného vnitřního trhu EU a nedořešené problémy s ním spojené.
  23b) Daně přímé a nepřímé, daňový objekt, daňový subjekt, sazba daně. Plátce a poplatník daně. Charakteristika současného daňového systému v České republice.
  24a) Evropské strukturální fondy, kohezní fond a jejich význam pro ekonomický rozvoj a vyrovnávání ekonomických úrovní členských zemí
  24b) Význam účetnictví pro podnikání. Účetnictví a zjednodušená daňové evidence. Principy a nástroje účetnictví. Účetní závěrka - její fáze a náležitosti.
  25a) Evropská měnová unie, přínosy a náklady. Podmínky přijetí společné evropské měny v ČR a očekávané výsledky.
  25b) Význam a podstata controllingu. Controlling a manažerské účetnictví. Kalkulace, rozpočet, plán a jejich vzájemný vztah. Základní klasifikační hlediska pro členění nákladů. Kalkulace plných a variabilních nákladů. Kalkulace založená na vztahu nákladů k dílčím aktivitám (Activity Based Costing).