Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Tahák na předmět Kontrolní systémy ve formě vypracovaných otázek

«»
Přípona
.doc
Typ
tahák
Stažené
0 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
13199
Poslední úprava
28.12.2018
Zobrazeno
95 x
Autor:
winnetou
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. KONTROLA - JEJÍ VÝZNAM A POJETÍ
- Přezkoušení, ověřování, přezkoumávání
- Činnost tvořící součást řízení, sledující plnění určité normy, příkazu, nebo sledující průběh a
výsledek práce
- Dozor, dohled
- Pojem „kontrola“ pochází z latinských výrazů • „contra“ (proti) • „rotulus“ (svitek). Znamená
tedy cosi jako protisvitek, protizápis, protilistina

Původní chápání kontroly
- jako ověřování správnosti zápisů, listin
- jako zkoumání správnosti záznamů, zda zapsané odpovídá skutečnému stavu věcí

Postupná změna v chápání kontroly
- je spojena s možností a pravomocí někoho ovládat
- stává se důležitou složkou řízení a řídících systémů

VNITŘNÍ AUDIT - NEJOBVYKLEJŠÍ FORMY
- Účetní audit - ověřování správnosti a úplnosti účtování a potvrzení věrohodnosti vykázaných
výsledků
- Daňový audit - ověřování správnosti stanovení a splácení daňových povinností
- Audit systému řízení - prověřování všech činností, ovlivňujících parametry výrobků a služeb

POJETÍ KONTROLY
1. Informační pojetí
- Vychází z původního významu slova „kontrola“.
- zjišťování stavu kontrolovaného objektu v porovnání se stavem očekávaným, žádoucím.
- Zjištění stavu je obvykle zabezpečováno evidencí (správně odrážející skutečnost !!!).
Kontrolní činnost v informačním pojetí znamená jednak zkoumání evidenčních podkladů, s cílem zjistit stav kontrolovaného objektu a jednak kontrolu evidenčního systému, zda odpovídá skutečnosti.

2. Regulační pojetí
- regulační pojetí se opírá teorie řízení od jejího vzniku.
- Klasická teorie „vědeckého řízení“ na přelomu 19.a 20. století počítala s kontrolou dodržování
norem, s kontrolou plnění uložených úkolů a s následným odstraňováním kontrolou zjištěných
odchylek při řízení průmyslové výroby.

3. Institucionální pojetí
- Představuje značně zúžený pohled na funkci kontroly.
- Kontrola je v tomto případě chápána jako specializovaná činnost.
- Kontrolou se zabývají jen specialisté - kontroloři či kontrolní a revizní orgány.
- Význam kontrolní činnosti řídících pracovníků je tím značně podceněn.

4. Negační (represivní) pojetí
- Navazuje na regulační pojetí kontroly.
- Kontrolní činnost je chápána jako nástroj odhalování chyb, upevňování kázně a uplatňování
sankcí, tedy jako nástroj donucení (represe).
- Předpokládá výkon kontroly (obvykle prováděné speciálním kontrolním orgánem) jako akt,
který se zabývá výhradně nesprávným jednáním lidí.

Klíčová slova:

kontrola

kontrolní systémy

druhy kontrol

controlling

certifikace

management

auditObsah:
 • 1. Kontrola - její význam a pojetí
  2. Subjekt a objekt kontroly
  3. Kontrola a její místo v řídícím procesu
  4. Kontrolní systémy
  5. Kontrolní orgány
  6. Druhy kontrol - hlediska, metody a formy
  7. Způsoby hodnocení v kontrolním systému
  8. Kritéria hodnocení výrobních činností v lh
  9. Kritéria hodnocení ekonomické úrovně
  10. Kritéria hodnocení stavu lesa
  11. Controlling
  12. Procesy certifikace
  13. Certifikace v lesním hospodářství
  14. Systémy managementu
  15. Interní a externí audity