Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Výpisky ke zkoušce z předmětu Občanské, obchodní a pracovní právo

«»
Přípona
.docx
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
7324
Poslední úprava
01.02.2016
Zobrazeno
517 x
Autor:
pacha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 TEORIE PRÁVA
Právo = souhrn všech právních norem (tzv. právo objektivní).
- Právo objektivní - systém závazných pravidel chování(norem) vydávaných státními orgány ve zvláštní formě a vynucovaných státněmocenskými prostředky
- Právo subjektivní - souhrn možností chovat se způsobem vymezeným právní normou, přičemž tato možnost je zaručena státem
Právní stát = je založen na principu suverenity lidu, zákonnosti, právní jistoty, dělbě a kontrole státní moci, legitimitě státní moci a demokratické činnosti státních orgánů
Právní jistota = je možnost předvídat postup a rozhodnutí státních orgánů
Zákonnost = rozumíme všeobecnou vázanost právem (zákonem).
1.1 Prameny práva
- Právní obyčeje (dlouhodobě užívané pravidlo chování na určitém území respektované a vynucované státní mocí)
- Soudní či správní precedenty (tj. první rozhodnutí ve věci, ve které nebylo dosud rozhodováno)
- Normativní smlouvy (dominují v právu mezinárodním)
- Normativní právní akty (např. zákony)
-v našich poměrech jsou nejznámější dva systémy práva, a to právní systém kontinentální (evropský) a anglosaský (Common Law).
-Česká právní řád je postaven na principech kontinentálního evropského právního systému

1.2 Prameny práva v ČR
- Zejména normativní právní akty a normativní smlouvy
1. Ústava, ústavní zákon, normativní smlouvy
2. Zákony a zákonná opatření
3. Nařízení vlády
4. Vyhlášky ministerstvem
5. Obecně závazná nařízení a vyhlášky (obce, kraje)

Klíčová slova:

teorie práva

prameny práva

občanské právo

věcná práva

závazkové právoObsah:
 • 1 Teorie práva
  1.1 Prameny práva
  1.2 Prameny práva v čr
  1.3 Právní normy
  1.4 Systém práva
  1.5 Právní vztah
  2 Občanské právo - hmotné
  2.1 Občanskoprávní vztahy
  3 Věcná práva
  3.1 Vlastnické právo § 123-151
  3.2 Podílové spoluvlastnictví § 137
  3.3 Společné jmění manželů
  3.4 Práva k věci cizí
  4 Dědění
  4.1 Dědění ze zákona
  4.2 Dědění ze závěti
  5 Závazkové právo
  5.1 Vznik závazků
  5.2 Obsah závazků
  5.3 Zajištění závazků
  5.4 Zánik závazků § 559, § 563
  5.5 Promlčení
  5.6 Prekluze
  6 Uzavírání smluv a některé smluvní typy
  6.1 Návrh na uzavření smlouvy a přijetí návrhu:
  6.2 Smlouva o smlouvě budoucí:
  6.3 Spotřebitelské smlouvy
  6.4 Kupní smlouva §588→
  6.5 Smlouva směnná
  6.6 Darovací smlouva §628
  6.7 Smlouva o dílo
  6.8 Smlouva o půjčce §657-658
  6.9 Smlouva o výpůjčce §659
  6.10 Nájemní smlouva § 663-676
  6.11 Nájem a podnájem nebytových prostor
  6.12 Pojistná smlouva
  7 Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení § 415 -459
  7.1 Odpovědnost za škodu
  7.2 Bezdůvodné obohacení
  8 Dědění §460
  9 Obchodní právo - podnikatel, obchodní rejstřík
  9.1 Podnikání
  9.2 Podnikatel
  9.3 Obchodní rejstřík a sbírka listin
  10 Obchodní společnosti a družstvo
  10.1 Založení, vznik, změna, zrušení a zánik
  10.2 Jednotlivé typy obchodních společností a družstvo
  11 Obchodní závazkové vztahy
  11.1 Zajištění závazků § 330
  11.2 Zánik závazku § 324
  11.3 Porušení smluvních povinností a jeho následky
  12 Některé smluvní typy dle obchodního zákoníku
  12.1 Smlouva o smlouvě budoucí
  12.2 Kupní smlouva
  12.3 Smlouva o prodeji podniku
  12.4 Smlouva o úvěru
  12.5 Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
  12.6 Smlouva o dílo
  12.7 Smlouva mandátní
  12.8 Smlouva o obchodním zastoupení
  12.9 Smlouva o tichém společenství
  13 Pracovní právo - zaměstnanci, zaměstnavatelé
  13.1 Pracovněprávní vztah §1
  13.2 Zákon o zaměstnanosti
  13.3 Kolektivní vyjednávání
  14 Pracovní poměr § 33- 39
  14.1 Vznik pracovního poměru
  14.2 Trvání pracovního poměru
  14.3 Změny pracovního poměru § 40 - 47
  14.4 Skončení pracovního poměru
  14.5 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  15 Pracovní doba a doba odpočinku
  15.1 Pracovní doba §78
  15.2 Dovolená na zotavenou
  15.3 Mzda a náhrada mzdy
  16 Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu
  16.1 Odpovědnost zaměstnance za škodu
  16.2 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu