Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Vypracované tématické okruhy ke státni závěrečné zkoušce pro studijní program Soudní inženýrství. Tématický okruh: Soudní inženýrství a oceňování nemovitostí

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
2 x
Velikost
8,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
9530
Poslední úprava
30.01.2017
Zobrazeno
896 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Soudní znalectví
Soudní znalectví je službou, kterou odborníci z různých oblastí lidské činnosti pomáhají zejména státním orgánům při jejich rozhodovací činnosti, a to aplikací potřebných vědomostí ze svého oboru. Tuto službu pak znalci poskytují také občanům a organizacím (fyz.a právnic.osobám) pro potřeby jejich právních úkonů.

Historický vývoj soudního znalectví
- 16.století - doba inkvizice, zapojování odborníků při ohledání
- na přelomu 18. a 19. století se začíná objevovat pojem „znalé osoby“, stále však zůstává názor, že znalec je pomocníkem soudu. První zjistitelné zmínky o seznamech stálých soudních znalců jsou z r.1787.
- přelom 19. a 20. století -
Prvním oborem pro který bylo potřeba odborné konzultace bylo soudní lékařství. Podmínkou zapsání do seznamu stálých soudních znalců bylo mj., že uchazeč je „alespoň 30 roků stár, svéprávný, úplně spolehlivý, má potřebné odborné vědomosti, zvláště podle potřebuje s oborem, o který jde, v živém styku vědním nebo praktickém“. Poslední podmínka se dokladovala „krátkým podpisem vzdělání a zaměstnání, ze kterého se vyvozuje způsobilost ke znalecké funkci“. O jmenování i výmazu ze seznamu rozhodoval krajský soud ve zvláštním senátu pro věci soudní správy. Každých pět let se provádělo, zda jsou u znalců nadále splněny předepsané podmínky pro výkon funkce. Po 2.sv.válce upravil ČSR znaleckou činnost zákon č. 167/1949 Sb.o stálých znalcích a tlumočnících, který definitivně sjednotil předcházející seznamy znalců a způsoby jejich jmenování. Znalce jmenoval krajský soud podle bydliště. Znalci museli vést znalecké deníky. V roce 1967 byla znalecká činnost upravena zák.č. 36/1967 Sb. a prováděcí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.37/1967

Klíčová slova:

soudní znalectví

názvosloví

nemovitosti

oceňování staveb

trvalé porosty

věcná břemena

dražbaObsah:
 • 1. Soudní znalectví
  Pojem, historický vývoj, výchova technických znalců. Právní úprava znalecké činnosti. Jmenování znalců, znalecké obory, seznamy znalců, řízení a kontrola znalecké činnosti, certifikace expertů. Znalecká profesní sdružení, časopisy pro znalce.
  2. Výkon znalecké činnosti
  Přibírání znalců k podání posudku, prvotní znalecké úkony, ohledání a místní šetření.
  3. Systémové pojetí komplexního znaleckého posudku
  Filozofické aspekty znalecké činnosti, systémový přístup, logické matice, pravděpodobnost při znaleckém zkoumání. Vybrané metody znalecké analýzy.
  4. Náležitosti znaleckého posudku
  Náležitosti obsahové a formální. Aplikace předpisů ve znaleckém posudku. Úkony po podání znaleckého posudku.
  5. Odměny a náhrada nákladů znalecké činnosti
  Odměny a náhrada nákladů ve vztahu ke státním orgánům, k fyzickým a právnickým osobám.
  6. Názvosloví nemovitostí
  Nemovitost, pozemek, parcela, součást, příslušenství. Budova, rodinný dům a domek, bytový dům, stavby pro rodinnou rekreaci, druhy pozemků. Podlaží, zastavěná plocha, obestavěný prostor, výška podlaží, průměrná výška a průměrná zastavěná plcha podlaží.
  7. Názvosloví oceňování
  Předpisy upravující ceny a oceňování majetku. Druhy cen, regulace cen. Cena a hodnota, druhy cen při oceňování nemovitostí a jejich definice, koeficient prodejnosti, cenový podíl konstrukčního prvku (konstrukce, vybavení).
  8. Podklady pro ocenění nemovitostí
  Základní podklady a jejich získávání. Ohledání, jeho příprava, pomůcky pro měření, přesnost měření. Výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru. Způsoby měření jednotlivých druhů staveb.
  9. Nákladové ocenění staveb
  Výchozí hodnota stavby, způsob a přesnost jejího zjištění různými metodami. Zjištění výchozí ceny staveb podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. a podle předchozích předpisů.
  10. Životnost a opotřebení staveb při jejich oceňování
  Předpokládaná životnost staveb obecně a podle cenového předpisu. Životnost přestárlých staveb. Metody výpočtu opotřebení. Metoda fiktivního stáří.
  11. Ocenění výnosovým způsobem
  Základy finanční aritmetiky, základní vztahy pro výnosové ocenění. Výnosy a náklady při výnosovém ocenění, míra kapitalizace.
  12. Ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu
  Způsoby kombinace podle literatury a podle současného cenového předpisu.
  13. Porovnávací (komparativní) ocenění
  Komparativní ocenění mimo cenový předpis. Tvorba databáze a její zpracování. Zohlednění odlišnosti nemovitostí při komparativním ocenění. Porovnávací ocenění podle současného cenového předpisu.
  14. Oceňování pozemků a trvalých porostů
  Metody oceňování jednotlivých druhů pozemků. Ocenění porovnávací, Naegeliho metoda, cenové mapy, oceňování zemědělských a lesních pozemků, oceňování jednotlivých druhů pozemků podle současného cenového předpisu.
  15. Oceňování trvalých porostů
  Porosty lesní, ovocné, okrasné, vinná a chmelová réva.
  16. Obvyklá cena nemovitosti
  Definice obvyklé ceny a způsoby jejího zjištění u jednotlivých druhů staveb. Analýza nejvyššího a nejlepšího využití. Obvyklá cena (tržní hodnota) v mezinárodních oceňovacích standardech.
  17. Zjištění výše majetkové újmy na nemovitosti
  Definice, způsob výpočtu obecný, totální škoda.
  18. Ocenění nemovitosti s nedokončenou stavbou obvyklou cenou.
  Reziduální metoda a případy jejího využití.
  19. Postup při vypořádání společného jmění manželů resp. podílového spoluvlastnictví
  Postup vypořádání, úkoly znalce
  20. Věcná břemena
  Podstata a druhy věcných břemen, jejich ocenění obvyklou cenou a podle cenového předpisu. Cena nemovitosti s věcným břemenem.
  21. Ocenění nemovitosti pro dražbu.
  Ocenění pro dražbu soudní a pro dražbu veřejnou.
  22. Oceňování rozestavěných (nedokončených) staveb
  Ocenění obvyklou cenou a cenou podle cenového předpisu.
  23. Oceňování staveb určených k odstranění.
  Ocenění obvyklou cenou a cenou podle cenového předpisu.

Zdroje:
 • BRADÁČ A., KLEDUS M., KREJČÍŘ P. A KOL. Soudní znalectví. 1. vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o. Brno, 2010. 242 s. ISBN 978-80-7204-704-8.
 • BRADÁČ A., A KOL. Teorie oceňování nemovitostí. 8. vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0.
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v aktuálním znění.
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění.
 • Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), v aktuálním znění.
 • BRADÁČ A., KREJČÍŘ, P., SCHOLZOVÁ, V., Úřední oceňování majetku 2013. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o. Brno, 2012. 310 s. ISBN 978-80-7204-825-0.