Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Vypracované státnicové okruhy z předmětu Sociální geografie

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
41 x
Velikost
9,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
4630
Poslední úprava
24.11.2014
Zobrazeno
1 524 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Typologie zemědělských regionů
- individualita zemědělského závodu je určena strukturou jeho výroby silně vázanou na přírodní a soc.-ek. Podmínky v území - charakterizování této „individuality“ je vlastní určení typu
- typ zeměd. výroby - přesně definovatelné útvary formované v jistých přír. podmínkách v důsledku sociálních a ekonomických procesů
- typologie zemědělství - způsob třídění existujících struktur zemědělské výroby na základě jejich shodných rysů
- principem t.z.- určení zákl. typů a charakteristik, aniž by bylo možno vést mezi nimi jasné hranice v území
- cíl typologie - sestavit mapu určitého území zachycující existující typy zemědělství, aby bylo možno určit způsoby rozvoje jednotlivých oblastí odpovídající zde se vyskytujícím strukturám zemědělství
- typ zemědělství - stav organizace využití prostoru, syst. pojem schopný skládání do vyšších jednotek
- klasifikační kritéria - nejzdařilejší - meziválečná typologie zemědělství kt. publikoval D. WHITTLESSEY (1936) - vydělil zem. rajony světa na základě 5 kritérií:
1. poměr rostlinné výroby (RV) a živočišné výroby (ŽV)
2. nástroje a metody vedení zem. výroby
3. intenzita práce a investice do půdy
4. samozásobitelský nebo tržní charakter výroby
5. stav vyspělosti navazuj. odvětví

Klíčová slova:

zemědělství

sociální geografie

průmysl

administrativa

mechanizmy

tozvoj

společnostObsah:
 • 1. Typologie zemědělských regionů - klasifikační kritéria - základní typy zemědělských makroregionů - zemědělské regiony v ČR - vývojové tendence zemědělské výroby - extenzivní a intenzivní zemědělství.
  2. Land Use - kategorie využití země - dlouhodobé a současné tendence ve využití ploch - vývoj využití ploch jako indikátor interakce společnosti a přírodního prostředí - ekologická funkce zemědělství.
  3. Dlouhodobé a současné tendence vývoje geografického rozložení průmyslu - hlavní světové průmyslové oblasti - rozmístění průmyslu v ČR - kooperace a specializace v průmyslu - aglomerační výhody - lokality, uzly, komplexy - technologické a ekonomické návaznosti.
  4. Průmysl v národní a ve světové ekonomice - odvětvová a závodová/podniková struktura - význam přírodních zdrojů - mezinárodní obchod se surovinami a průmyslovými výrobky.
  5. Dopravní systémy - regionální a měřítková diferenciace ve významu a funkcích dopravních odvětví - současné tendence ve vývoji dopravních systémů.
  6. Terciární a kvartérní sektor - hierarchické uspořádání služeb - hlavní odvětví služeb - tendence vývoje - rekreace a turistika - druhé bydlení - geografie služeb v úrovni: mikroregionální, národní, globální.
  7. Vývoj globální a národní ekonomiky: dlouhodobé a současné tendence - sektorová struktura a její vývoj a teorie stádií - geografické podmíněnosti stavu a vývoje rozmístění - lokalizační faktory odvětví průmyslu, zemědělství, služeb a dopravy - vztah územního rozložení ekonomiky a hierarchické organizace osídlení.
  8. Rozmístění a vývoj obyvatelstva - dlouhodobé a současné tendence - podmiňující faktory rozmístění a vývojové změny v jejich významu - tendence a podmiňující faktory na různých měřítkových řádech: světové, národní, regionální, lokální - fáze urbanizace - vývoj velkých měst a jejich vnitřního uspořádání.
  9. Demografická struktura a přirozený vývoj obyvatelstva - migrace obyvatelstva: motivace, směrová orientace v úrovni regionální a mezinárodní - sociální, ekonomické a sociokulturní struktury obyvatelstva.
  10. Systém osídlení - vertikální a horizontální struktura - národní systémy hierarchie středisek a regionální organizace - procesy formování nadnárodní a globální hierarchie center - globální města - město a venkov; vývoj této polarity - urbanizace a metropolizace.
  11. Politická geografie: objekt, předmět a metody studia - stát jako společenská a geografická entita - mocenská a ekonomická diferenciace světa - jádro, semiperiférie a periférie - dlouhodobé a současné tendence globálního uspořádání - procesy nadnárodní integrace - vnitrostátní poltická organizace: územní administrativa - mechanismy politického rozhodování - geografie voleb.
  12. Regionální geografie: objekt, předmět, metody studia - regionální diferenciace v úrovni globální, kontinentální (Evropa) a národní (ČR) - fyzickogeografická a sociogeografická diferenciace: jejich vztah a vývoj tohoto vztahu - regionální geografie a problémy ochrany i tvorby životního prostředí.
  13. Geografie a regionální rozvoj - regionální, územní a ekologické plánování - cíle a nástroje regionální politiky - kritéria pro vymezení problémových regionů - dilema hlediska zásluhovosti a solidarity - koncepce a nástroje regionální politiky EU a ČR - systém financování územní správy a samosprávy.
  14. Objekt a předmět sociální geografie - geografie a klasifikace věd - vývoj geografického myšlení; hlavní školy - problém geografických pravidelností: opakovatelnost diferenciace systémů - příčiny geografických diferenciací - velikostní a strukturální znaky geografických jednotek.
  15. Region, regionalizace a typologie - řádovostní a vývojová diferenciace v rozmístění přírodních a společenských jevů - typologie hierarchických organizací a jejich podmíněností - sociogeografická regionalizace.
  16. Společnost v prostředí - tři úrovně strukturace společnosti: lidský druh, sociální systém, sociogeografický systém - interakce substruktur společnosti a vývojové mechanismy - nerovnoměrnost vývoje: problém nebo zákonitost - omezené možnosti a spory o oprávněnost regulací společenského a regionálního vývoje.