Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Vypracované státnicové okruhy - Konstruování a části strojů a mechanizmů

«»
Přípona
.pdf
Typ
státnicové otázky
Stažené
3 x
Velikost
3,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
9304
Poslední úprava
10.08.2017
Zobrazeno
836 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. METODY ZOBRAZOVÁNÍ NA TECHNICKÝCH VÝKRESECH

Metody promítání
Jednotlivé typy zobrazení vznikají promítáním objektu pomocí pomyslných sledovacích paprsků nazývaných promítací přímky. Objekty jsou pomocí promítacích přímek promítány na rovinu, kterou nazýváme promítací rovina (průmětna). Promítání rozdělujeme podle směru promítacích přímek a středu promítání do tří základních skupin.

Pravoúhlé promítání na více průměten
Rozlišujeme dva druhy pravoúhlého promítání: ISO-E a ISO-A. Liší se použitím kvadrantu výchozího pohledu.

Pro ISO-E pak vypadá zobrazování následovně:

Zrcadlové pravoúhlé promítání
Využívá zrcadlového otočení pozic pohledů, tzn. pohled zleva kreslím vpravo a opačně. Jedná se o metodu ISO-A.

Klíčová slova:

technické výkresy

technické kreslení

řetězové převody

planetové soukolí

hřídele

nábojeObsah:
 • 1. Metody zobrazování na technických výkresech - metody promítání, pravoúhlé promítání na více průměten, zrcadlové pravoúhlé promítání, axonometrické promítání, pravidla zobrazování, pohledy, řezy a průřezy zobrazování podrobností, částečný a přerušený obraz, pomocné a místní pohledy
  2. Principy technického kreslení - základní prostředky, rozměry a úprava výkresových, listů, měřítka, čáry a písma, ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů, popisová pole
  3. Principy uvádění rozměrů na technických výkresech - kótovací a vynášecí čáry, hraničící prvky, pravidla uspořádání kót, soustavy kót, kótování pravidelně rozmístěných a opakujících se prvků, kótování tvarových prvků, zvláštní způsoby kótování, hrany neurčitých tvarů
  4. Normalizované konstrukční prvky na technických výkresech - závity a součásti závitových spojů, zobrazování závitů a závitových spojů, zobrazování šroubů a matic, zjednodušené zobrazování spojovacích součástí, ozubená kola a ozubené převody, výrobní výkresy ozubených kol, těsnění pohybujících se částí, valivá ložiska, drážkové spoje, pružiny, nerozebíratelné spoje, svarové, pájené a lepené spoje
  5. Přesnosti na technických výkresech - tolerování délkových a úhlových rozměrů, tolerování geometrických prvků, předepsané a nepředepsané tolerance, základní pravidlo tolerování, vzájemná závislost rozměrů a geometrie, základny a toleranční pole, soustava tolerancí a uložení ISO, požadavek reciprocity, tolerování tvarových prvků, toleranční obvody
  6. Podstata dimenzování strojních součástí - podstata poškození, mez kluzu a mez únavy, součinitel bezpečnosti, Wöhlerův a Smithův diagram, redukované napětí
  CHYBÍ !!! - 7. Řetězové a řemenové převody - geometrie, silové poměry
  CHYBÍ !!! - 8. Ozubené převody s přímým a se šikmým ozubením - geometrie, minimální počet zubů, korekce, součinitel trvání záběru, silové poměry
  CHYBÍ !!! - 9. Šnekové soukolí - geometrie, kinematika, silové poměry
  CHYBÍ !!! - 10. Planetová soukolí, automobilové diferenciály - druhy soukolí a jejich kinematické vazby, silové poměry, potenciální výkon
  11. Pružiny a jejich charakteristiky - druhy pružin, zatěžovací charakteristika, tuhost, řazení pružin
  12. Návrh valivých ložisek - druhy valivých ložisek, rovnice trvanlivosti a definice veličin, silové poměry
  13. Spoje hřídele a náboje - druhy spojů, třecí a tvarové vazby
  14. Šroubové spoje - diagram šroubového spoje, zatížení příčné a podélné k ose šroubu
  15. Hřídelové spojky - druhy, podstata výpočtu
  CHYBÍ !!! - 16. Kmitání hřídelů - kmitání ohybové, kmitání torzní