Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Vypracované otázky na státní závěrečnou magisterskou zkoušku z předmětu Ústavní a správní právo

«»
Přípona
.docx
Typ
státnicové otázky
Stažené
9 x
Velikost
5,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
11879
Poslední úprava
09.04.2018
Zobrazeno
818 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Ústavní základy ČR. Ústavní pořádek ČR - pojem a význam. Ústava, Listina základních práv a svobod a ostatní zákony. Vztah k právu mezinárodnímu a právu EU.

Ústavní pořádek
Ústava ČR zavedla s účinností od 1. 1. 1993 termín „ústavní pořádek“.
Termín ústavní pořádek vyjadřuje fakt, že vedle vlastní Ústavy ČR existují v právním řádu ČR i další ústavní zákony, které stojí vedle Ústavy a které spolu s ní tvoří ústavu v širším slova smyslu.

Ústavní pořádek ČR je tak pojímán jako neuzavřený soubor všech platných ústavních zákonů, jež dohromady tvoří ústavu České republiky v širším slova smyslu.
Ústavní pořádek tak představuje souhrn ústavních zákonů a dalších pramenů ústavního práva České republiky.

Obsah ústavního pořádku ČR stanovuje čl. 112 Ústavy ČR:
• Ústava ČR - zákon č. 1/1993 Sb.
• Listina základních práv a svobod - LZPS - zákon č. 2/1993 Sb.
• Ústavní zákony přijaté podle Ústavy ČR a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992.

Klíčová slova:

ústavní právo

správní právo

zákonodárná moc

soudní moc

územní samospráva

postavení krajů

správní trestání

vlastnické právoObsah:
 • 1. Ústavní základy ČR. Ústavní pořádek ČR - pojem a význam. Ústava, Listina základních práv a svobod a ostatní ústavní zákony. Vztah k právu mezinárodnímu a právu EU.
  2. Zákonodárná moc. Parlament ČR. Zákonodárná iniciativa a zákonodárný proces. Parlamentní kontrola veřejné správy.
  3. Výkonná moc. Prezident republiky. Vláda. Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy. Zřizování úřadů a stanovení jejich působnosti. Pravomoc vydávat podzákonné prováděcí předpisy a její ústavní limity.
  4. Soudní moc. Soustava soudů ČR. Ústavní soud, správní soudnictví. Soudcovská nezávislost a nestrannost. Právo na spravedlivý proces.
  5. Listina základních práv a svobod. Přehled struktury Listiny. Význam obecných ustanovení Listiny pro výkon veřejné správy, omezení pro uplatňování státní moci, ukládání povinností, smysl a podstata základních práv a svobod, hranice jejich omezení.
  6. Správní právo. Pojem, předmět a systém, obecná charakteristika právního odvětví. Veřejné právo a právo soukromé. Teorie a názory na členění práva na veřejné a soukromé.
  7. Veřejná služba. Teorie veřejné služby, systémy veřejné služby, evropské principy veřejné služby. Zaměstnanci veřejné správy. Právní poměry úředníků územních samosprávných celků a právní poměry státních zaměstnanců - právní úprava, základní instituty.
  8. Územní samospráva. Ústavní základy, pojem a znaky územní samosprávy. Evropská charta místní samosprávy a její význam. Územní samosprávné celky. Dualismus veřejné správy, samostatná a přenesená působnost.
  9. Právní postavení obcí. Ústavní základy obecního zřízení. Pojem obce, územní a osobní základ, právní subjektivita, majetek obce. Orgány obcí. Druhy obcí. Působnost obcí. Samostatná a přenesená působnost obce. Působnost orgánů obce. Zastupitelstvo, rada, starosta, komise, výbory.
  10. Právní postavení krajů. Ústavní základy krajského zřízení. Orgány krajů. Působnost krajů. Samostatná a přenesená působnost kraje. Působnost orgánů kraje. Zastupitelstvo, rada, hejtman. Krajský úřad, ředitel krajského úřadu.
  11. Kontrola a dozor nad činností obcí a krajů. Ústavní omezení zásahů do činnosti obcí a krajů. Dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti. Orgány dozoru.
  12. Abstraktní, konkrétní a abstraktně konkrétní akty veřejné správy. Vlastnosti správních aktů, platnost, právní moc, vynutitelnost.
  13. Rozhodnutí, druhy, náležitosti a vady. Nařízení. Obecně závazné vyhlášky obcí a krajů. Opatření obecné povahy. Veřejnoprávní smlouvy. Statutární předpisy a vnitřní předpisy úřadů.
  14. Správní řízení, pojem. Ústavní limity uplatnění veřejné moci. Základní zásady činnosti správních orgánů.
  15. Správní řád, předmět úpravy a rozsah jeho působnosti. Pozitivní a negativní vymezení působnosti správního řádu. Vztah správního řádu ke zvláštním právním úpravám.
  16. Správní orgány a účastníci správního řízení. Zahájení a průběh správního řízení v I. stupni. Dokazování.
  17. Opravné správní řízení. Odvolání a rozklad. Obnova řízení. Přezkumné řízení.
  18. Správní trestání. Přestupky, zákon o přestupcích. Obecné základy odpovědnosti za přestupek. Řízení o přestupcích. Jiné správní delikty a jejich právní úprava.
  19. Správní soudnictví v ČR. Pojem správního soudnictví. Ochrana veřejných subjektivních práv. Pravomoc správních soudů. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, ochrana proti nečinnosti správního orgánu, ochrana před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, zrušení opatření obecné povahy a další pravomoci správních soudů.
  20. Ústavní ochrana vlastnického práva. Možnosti a podmínky vyvlastnění a omezení majetkových práv. Podmínky vyvlastnění. Územní omezení majetkových práv - obecná charakteristika, územní plánování.