Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Vypracované otázky ke státnicím z Pedagogiky

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
91 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
3436
Poslední úprava
02.06.2015
Zobrazeno
5 289 x
Autor:
modrehory
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vědní obor pedagogika

- pedagogika je věda o výchově, která zkoumá výchovný proces jako jeden z nejvýznamnějších společenských jevů
- rozpracovává teorii a metodiku výchovně - vzdělávacího procesu, jeho obsah, principy, organizační formy
- slovo pedagogika pochází z Řecka - paidagógos = vést dítě (pais = dítě, agogé = vedení), kde paidagogos (vzdělaný otrok) pečoval v bohatých rodinách o děti, doprovázel je do školy…
- termín pedagogika se užívá již od raného novověku, zpočátku splýval s pojmem didaktika
- až v 19. století se pedagogika stává samostatným vědním oborem (vznik 1. pedagog. teorie - Herbart)
- kdysi se výchova a vzdělání uskutečňovalo v napodobování, tradicích, zvycích…
- 1774 - povinná šk. Docházka a vzdělání pro všechny, bez rozdílů (J. I. Felbigér)
- už ve starověkém Řecku osobnosti jako Sokrates, Platón, Aristoteles formulovali zásady výchovy a snažili se vytvořit její ideál
- dalšími velkými mysliteli v humanismu a renesanci byli F. Bacon, R. Descartes, J. Locke, J. A. Komenský (Škola hrou, Velká didaktika, Brána jazyků otevřena, Orbis pictus), J. J. Rousseau, J. J. Pestalozzi - položili základ modernímu systému vědy o výchově

Předmět pedagogiky

- předmětem je společenský jev - výchova
- výchova dětí, mládeže a organizované formy i druhy výchovy dospělých
- v současné době pedagogika zkoumá zákonitosti vývoje člověka ve všech obdobích jeho života, protože výchova a vzdělávání je celoživotním procesem
- pedagogika se také zabývá výchovou v minulosti
- předmětem je také žák (objekt) i subjekt výchovy a učitel (řídící činitel) výchovně - vzdělávacího procesu
- spadá zde i výchova mimo školní zařízení

Klíčová slova:

pedagogika

státnice

otázky

vzdělávání

edukace

výučbaObsah:
 • Vědní obor pedagogika, předmět pedagogiky, systém pedagogických disciplín, vztah pedagogiky k ostatním vědám, terminologie pedagogiky, aktuální problémy a otázky pedagogiky
  Výzkum a průzkum v pedagogicea a jeho aktuální úkoly
  Pozorování
  Faktory formování lidského jedince - dědičnost, prostředí, výchova. pedagogická teleologie - cíle výchovy v různých pedagogických koncepcích. funkce výchovných cílů, jejich třídění a struktura.
  Analýza výchovného procesu - etapy výchovného procesu, výchovné zásady, efektivita výchovného procesu
  Složky výchovy cíle a aktuální úkoly rozumové a mravní výchovy. cíle pracovní výchovy, vztah k práci a možnosti jeho utváření ve výchovném procesu. realizace cílů tělesné výchovy, výchova ke zdravému životnímu stylu. význam estetické výchovy a její uplatnění ve výchovném procesu.
  Mravní výchova a její význam při formování osobnostních kvalit jedince. problematika hodnot z pedagogického hlediska. obsah a metody mravní výchovy. výchova k prosociálnosti
  Osobnost učitele a vychovatele. požadavky kladené na osobnost učitele a vychovatele. společenská úloha učitele a vychovatele. aktuální problémy pedagogické profese. kázeň a autorita ve výchově. možnosti reflexe a sebereflexe a problematika syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků.
  Osobnost vychovávaného jedince a její individualita. vychovatelnost a vzdělanost člověka. interakce vychovatele a vychovávaného. výchovná práce s jedinci se specifickými potřebami, problematika integrace.
  Pedagogická komunikace (verbální, neverbální, činem), paralingvistické projevy a komunikace ve výuce, bariéry v pedagogické komunikaci, asertivita
  Úmluva o právech dítěte, práce učitele s právy dítěte, syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte z pedagogického hlediska
  Sociálně patologické jevy
  Klíčové kompetence v rvp. struktura a vlastnosti výukových cílů. učební úlohy a jejich funkce ve výuce.
  Metody výuky a jejich klasifikace. materiální didaktické prostředky a hlediska jejich výběru.
  Organizační formy výuky a jejich třídění. výhody a nevýhody jednotlivých forem výuky.
  Pedagogická diagnostika
  Prostředí školy a dalších výchovných institucí, klima školy, alternativní systémy školy.
  Celoživotní vzdělávání, jeho charakteristika, etapy, cesty realizace, bariéry. význam a možnosti celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků. systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
  Školská legislativa. kurikulární dokumenty.
  Součeasný systém školské správy, zřizování a financování škol a školských zařízení

Zdroje:
 • Obecná pedagogika I., H. Grecmanová, D. Holoušová, E. Urbanovská
 • Úvod do pedagogiky, S. Hlásna, K. Horváthová, M. Mucha, R. Rothová
 • Pedagogický slovník, 4. vydání, J. Průcha, E. Walterová, J. Mareš
 • F. HORÁK, M. CHRÁSKA. Metodologie pedagogiky. Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1983.
 • Internetový zdroj - slovník cizích slov: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
 • J. MAŇÁK A KOLEKTIV. Kapitoly z metodologie. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-210-1031-2.
 • J. MAŇÁK, Š. ŠVEC, V. ŠVEC. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-102-2.
 • M. CHRÁSKA. Metody pedagogického výzkumu. Grada Publishing, a. s., 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.
 • M. CHRÁSKA. Úvod do výzkumu v pedagogice. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1367-1.
 • M. MUSILOVÁ. Individuální praxe: metodika a cvičebnice. Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0854-6.