Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Vypracované otázky ke státní závěrečné zkouške z Psychologie a pedagogiky s didaktikou psychologie a pedagogiky

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
4 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
10011
Poslední úprava
27.03.2017
Zobrazeno
636 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Psychologie:
» Antenatální vývoj, porod, nedonošené dítě. Období novorozence.
» Psychický vývoj dětí tělesně postižených


1. ANTENATÁLNÍ VÝVOJ (Čížková)
- z lat. ante - před, natalita - porodnost
- jedná se o nitroděložní vývoj: který probíhá od početí přes zárodečné a embryonální, fetální a prenatální období až po porod. (tuto periodizaci užívá Příhoda (In Čížková, Vývojová psychologie)

Prenatální období
- představuje vývoj jedince od oplození vajíčka až po narození dítěte a trvá 9 kalendářních měsíců (40 týdnů)
- toto období představuje start vzájemného vztahu dítěte a rodičů ( zvláště matky)
- citový vztah matky k dítěti je základnou pro citové vztahy příští
- vznik života jedince, jeho narození a vývoj bývá považováno za něco mimořádně zvláštního a záhadného
- do zdravého vývoje a rozvoje dítěte zahrnujeme rodičovské postoje
- formulace těchto postojů je ve vlastní rodině a ve zkušenosti dítěte s vlastními rodiči

Klíčová slova:

speciální pedagogika

psychologie

didaktika

pedagogika

vývoj dětí

novorozenec

žák

učitelObsah:
 • Otázka č. 1
  PSYCHOLOGIE:
  Antenatální vývoj, porod, nedonošené dítě. Období novorozence.
  Psychický vývoj dětí tělesně postižených
  PEDAGOGIKA:
  Pedagogická věda, její charakter, zvláštnosti a vývoj.
  Vztah k jiným vědám.
  Vztah teorie a praxe. Aktuální problémy pedagogické vědy v současnosti.
  Struktura pedagogiky, pedagogické disciplíny
  DIDAKTIKA
  Cíle vzdělávání v psychologii a pedagogice na školách s vyučovacím předmětem pedagogika
  Determinace cílů.
  Taxonomie a konkretizace cílů v obsahu zdravotnického vzdělávání.
  Konstituování obsahu odborného vzdělání.

  Otázka č. 2
  PSYCHOLOGIE
  - Aspekty vzájemné interakce žáka a učitele. Příčiny neprospěchu žáka. Osobnost učitele. Psychosomatické vztahy, problematika stresu.
  PEDAGOGIKA
  - Výchova jako specificky lidská činnost člověka a společnosti. Vnitřní a vnější podmínky výchovy. Atributy výchovy. Manipulativní a komunikativní pojetí výchovy. Humanizace člověka.
  DIDAKTIKA
  - Pojmový aparát didaktiky, obecná didaktika, školní didaktika, didaktika vyučovacího předmětu. Vztah vyučovacího předmětu k vědnímu oboru, k profesi zdravotní sestry (asistenta, sociálního pracovníka).

  Otázka č. 3
  PSYCHOLOGIE
  Psychologická problematika vztahu pacient - nemoc.
  Sociální postoje. definice a struktura postojů. možnosti změny postojů.
  Předsudky. sociální pozice, status a role.
  Socializace (imitace a identifikace).
  PEDAGOGIKA
  Koncepce rozvoje osobnosti - řešení otázek vychovatelnosti.
  Osobnost jako biologická, psychologická a sociální bytost. současné aktuální problémy rozvoje osobnosti žáka, studenta, vychovatele, učitele.
  Pedagogický utopismus, optimismus, pesimismus a realismus.

  Otázka č. 4
  PSYCHOLOGIE
  - Psychologická charakteristika osobnosti, teorie osobnosti. Personální percepce. Zvláštnosti personální percepce (halo efekt, soukromá teorie osobnosti, efekt primárnosti, stereotypy)
  PEDAGOGIKA
  - Sociální a pedagogická komunikace. Vztah vychovávaného a vychovávajícího. Vztah svobody a řádu (systém kázně), všestrannosti a specializace, individua a společnosti. Úmluva o právech dítěte. Projevy sociálně-patologického chování žáků a jejich příklady. Žák v současné škole, neúspěšný a nadaný žák.
  DIDAKTIKA
  - Učivo - jeho psychologická a didaktická analýza. Učivo ve vztahu ke kurikulu - formální, zamýšlené, realizované a osvojené kurikulum.

  Otázka č. 5
  PSYCHOLOGIE
  Kategorie psychologických jevů (psychické procesy, stavy, vlastnosti)
  Psychologie v chirurgii - bolest, před - a pooperační stavy.
  PEDAGOGIKA
  Osobnost učitele, její typologie a požadavky na osobnost učitele střední školy.
  Negativní typy učitelů.
  Pregraduální a postgraduální vzdělávání učitelů a jeho současná problematika.
  Profesní kompetence učitele, jejich struktura.
  Profesiogram.
  DIDAKTIKA
  Závazné školské dokumenty
  Pedagogická dokumentace
  Administrativní činnosti učitele
  Časový tématický plán a úskalí jeho tvorby
  Problémy evaluace kurikula v předmětech pedagogiky a psychologie

  ...
  ... spolu až 20 vypracovaných okruhů
  ...

  Otázka č. 20
  PSYCHOLOGIE
  Rodina postiženého dítěte :
  Charakteristické rysy dětské psychiky :
  Funkce a principy neklinické rodiny :
  PEDAGOGIKA
  Terminologie :
  Výchova :
  Vzdělávání :
  Vzdělání :
  Nedávný vývoj sekundárního školství v České Republice :
  DIDAKTIKA
  Metody vyučování :
  Stručná charakteristika některých metod výuky :
  Volba výukových metod :