Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Teorie práva - státní závěrečná zkouška

«»
Přípona
.pdf
Typ
státnicové otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
5102
Poslední úprava
16.02.2015
Zobrazeno
533 x
Autor:
petr.rajnoha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem práva; společenská funkce práva; právo a stát
PRÁVO
pojem nelze jednoznačně vymezit; jedná se o multidimenzionální fenomén, minimálně duální jev. Pojem
„právo“ má více významů:
- rovina normativní: systém pravidel, který reguluje chování lidí,
- rovina sociální: systém společenských vztahů, který určuje obsah těchto pravidel a zároveň výsledek normativní regulace,
- rovina axiologická: hledisko hodnot, které jsou v normativní regulaci zprostředkovány,
- rovina mocenská: prostředek realizace státní politiky, resp. mezinárodní politiky,
- rovina informační: nositel informací pro adresáty norem.
Objektivní právo = právo v normativním smyslu, tzn. souhrn právních norem jako obecně závazných pravidel chování stanovených nebo uznaných státem (resp. mezinárodním společenstvím států). Právní normy se vyznačují formální určitostí, jsou obsaženy v o ficiálních, státem (či státy) uznaných pramenech práva. Takto vymezené právo je objektivním pozitivním právem. Právní normy vznikají jako produkt lidské společnosti a jsou vždy, více či méně, poznamenány subjektivním momentem tvůrce práva. Jednou vytvořená soustava pravidel chování, právních norem, se však odděluje od svého tvůrce a působí na něm do značné míry nezávisle. Stabilní právní úprava v řadě případů přežívá svého tvůrce a není na něm závislá. Právo představuje součást společenského prostředí, v němž lidé a jimi vytvářené právnické osoby, ale i orgány veřejné moci, žijí a působí.
Právní principy = důležitá součást objektivního práva; od právních norem se odlišují mírou obecnosti,
specifickým významem a způsobem použití v právním systému. Společné rysy s právními normami:
- preskritptivnost (působí rovněž regulativně, nezřídka označují obecné regulativní ideje)
- nezbytné uznání ze strany státu (jinak nemají obecně závazný právní charakter)

Klíčová slova:

teorie práva

interpretace

subjektivní práva

sociologie

demokracie

aplikace právaObsah:
 • 1. Pojem práva; společenská funkce práva; právo a stát 1
  2. Právo a neprávní normativní systémy; právo a spravedlnost 6
  3. Pojem právní normy; struktura právní normy; druhy právních norem 8
  4. Časová působnost právních norem; problematika retroaktivity 11
  5. Tvorba práva; právo obyčejové, smluvní, „psané“, soudcovské 12
  6. Prameny práva; prameny českého práva; význam judikatury 14
  7. Struktura systému práva - právo soukromé a veřejné, právo hmotné a procesní, právo vnitrostátní a mezinárodní 18
  8. Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva; právo komunitární 20
  9. Interpretace právních textů - subjekty a metody interpretace, problematika závaznosti výsledků interpretace 22
  10. Právní vztahy, subjekty, objekty a obsah právních vztahů; právní skutečnosti 24
  11. Právo objektivní a právo subjektivní; oprávnění a právní povinnost 28
  12. Realizace práva, aplikace práva, akty aplikace práva; platnost, právní moc a vykonatelnost aktů aplikace práva 30
  13. Právní ochrana subjektivních práv 34
  14. Porušení právní povinnosti, druhy deliktů; právní odpovědnost 35
  15. Problematika právního vědomí 40
  16. Dynamika a stabilita práva; ochrana nabytých práv; právní jistota, důvěra v právo 41
  17. Právní kultura; hlavní rysy (evropsko) kontinentálního a angloamerického práva 42
  18. Právo pozitivní a právo přirozené; právní pozitivismus a teorie přirozeného práva 43
  19. Sociologický přístup k právu 43
  20. Právní stát; právní stát „formální“ a „materiální“; soudobý demokratický právní stát; právní a mimoprávní záruky právního státu 44