Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Státní závěrečná zkouška - Pedagogika - vypracované otázky

«»
Přípona
.rar
Typ
státnicové otázky
Stažené
32 x
Velikost
1,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
3435
Poslední úprava
02.06.2015
Zobrazeno
1 867 x
Autor:
modrehory
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vědní obor pedagogika a jeho vývoj. Vztah pedagogické teorie a praxe a jeho odraz v práci učitele. Vývoj primárního školství v českých zemích. Vývoj vzdělávání učitelů primárních škol.

2. Významní pedagogičtí myslitelé a jejich přístup k výchově a vzdělávání dětí mladšího školního věku (J. J. Rousseau, J. Locke, J. J. Ryba, J. J. Pestalozzi, L. N. Tolstoj, J. f. Herbart, K. S. Amerling, G. A. Lindner, K. D. Ušinskij, J. Dewey, V. Příhoda, O. Kádner, O. Chlup). Moderní pedagogika 20. století a její demokratické a humanistické tendence.

3. Přínos J. A. Komenského pro českou pedagogiku a světové pedagogické myšlení. Život a dílo J. A. Komenského v kontextu soudobých historických událostí. Základní filozofická a pedagogická díla J. A. Komenského.

4. Škola a její proměny v současné době. Transformace českého školství po roce 1989. Školský systém v ČR. Školská legislativa (Školský zákon, Zákon o pedagogických pracovnících, Pracovní řád pro učitele, dokumentace školy). Dokumenty zaměřené k právům dítěte (Všeobecná deklarace lidských práv (1948), Deklarace práv dítěte (1959), Úmluva o právech dítěte (1989). Vývoj a současný systém školské správy ČR.

5. Škola jako místo osobnostního, sociálního a kognitivního rozvoje žáků. Osobnostní rozvoj žáka jako součást kurikula ve školní výuce na 1. stupni základní školy. Intelektuální, mravní, estetický, pracovní a tělesný aspekt rozvoje osobnosti žáků. Sociální soužití ve třídě - jeho formy a možnosti ovlivňování. Řízení třídy. Metody výchovného působení. Normy chování. Školní řád. Možnosti a meze demokracie ve výchově. Prevence výchovných konfliktů.

6. Alternativní výchovné a vzdělávací koncepce. Charakteristika a srovnání jednotlivých alternativ, existence a hodnocení alternativních škol v ČR. Možnosti využití alternativních koncepcí v českém primárním školství. Současné inovativní projekty v primární škole (Zdravá škola, Začít spolu, Kritické myšlení aj.).

7. Cíle výchovy a hodnotová orientace společnosti. Výchova jako proces humanizace člověka a příprava jedince pro život v učící se společnosti 21. století. Výchova k občanství a humanitě, vlastenectví a demokracii. Společenská a pedagogická podmíněnost cílu výchovy. Globální výchova v primární škole. Konkretizace cílu výchovy prostřednictvím jejích složek.

8. Obsah výchovy a vzdělávání v primární škole. Vnější a vnitřní reforma školy. Národní kurikulum a vzdělávací standardy. Kurikulární reforma: kurikulum, standardy, vzdělávací programy. Práce učitele se vzdělávacím kurikulem. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Školní vzdělávací program, jeho tvorba. Výběr a struktura obsahu vzdělávání. Základní učivo. Učební plán, učební osnovy, učebnice.

9. Proces výchovy a vzdělávání v primární škole. Úloha výchovně vzdělávacího procesu v primární škole. Řízení tohoto procesu, jeho projektování a průběh. Fáze výchovně vzdělávacího procesu. Styly a typy výuky. Tradiční modely výuky a jejich inovace. Dominanty procesu výuky: aktivita, samostatnost, tvořivost.


10. Didaktické zásady a didaktické metody v primární škole. Přehled a charakteristika didaktických zásad a metod, jejich uplatnění se zřetelem na věkové zvláštnosti žáků primární školy. Využití netradičních metod výuky (aktivizující didaktické metody).

11. Organizační formy vyučování v primární škole. Přehled a charakteristika organizačních forem vyučování z hlediska jejich uplatnění v primární škole. Individualizace a diferenciace ve vyučování. Specifické rysy jednotlivých forem vyučování ve vztahu k různým vyučovacím předmětům. Využití netradičních forem vyučování.

12. Pedagogická evaluace a její zásady. Význam evaluace ve výchovně vzdělávacím procesu primární školy. Evaluace práce školy a jejích výchovně vzdělávacích výsledků. Evaluační kritéria pro práci školy, učitelů a žáků. Charakteristika základních metod a forem prověřování a hodnocení, jejich uplatnění v primární škole. Pedagogicko - psychologické zásady prověřování a hodnocení.

13. Pedagogická diagnostika v primární škole. Úkoly pedagogické diagnostiky, její předmět a zvláštnosti v primární škole. Uplatnění metod pedagogické diagnostiky při poznávání a posuzování osobnosti žáka, diagnostika školní třídy, diagnostika rodinného prostředí. Hodnocení a prognóza rozvoje žáka jako součást pedagogické diagnostiky.

14. Příprava učitele na vyučování v plně organizované a málotřídní škole. Plánování výchovně vzdělávací práce, tvorba tematických plánů, denní příprava na vyučování. Mezipředmětové vztahy. Výukové cíle a jejich formulace. Didaktická analýza učiva. Individuální přístup k žákům, dodržování biologicko zdravotnických a psychohygienických aspektů výchovně vzdělávacího procesu.

15. Žák na počátku školní docházky. Diagnostika školní zralosti a připravenosti dítěte pro školu. Adaptace žáka na školní prostředí. Výchovně vzdělávací práce...

Klíčová slova:

pedagogika

státnice

závěrečná zkouška

vypracované otázky

vzdělávání

edukaceObsah:
  • Otázky ku státní závěrečné zkoušce z Pedagogiky - vypracované.
    Seznam otázek v Popisu projektu.

Zdroje:
  • Vališová, A., Kasíková, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada 2007, str. 27 - 32, 39 - 46.
  • Grecmanová, H., Holoušová, D., Urbanovská, E. a kol. Obecná pedagogika II. Olomouc: Hanex 2003, s. 91 - 114.