Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Ekonomika životního prostředí - otázky ke státnicím

«»
Přípona
.pdf
Typ
státnicové otázky
Stažené
4 x
Velikost
1,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
5982
Poslední úprava
22.06.2015
Zobrazeno
950 x
Autor:
agata.kucova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Státní fond životního prostředí (charakteristika a význam fondu, typy a formy poskytovaných podpor, zdroje příjmů)
» instituce (právnická osoba), která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí
» zřízen a jeho činnost je legislativně upravena v zákoně č. 388/1991 Sb. (na něj navazují prováděcí předpisy - Statut Fondu, Jednací řád Rady Fondu, Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků z Fondu
» zprostředkujícím orgánem pro část Operačního programu Infrastruktura a od roku 2007 pro OPŽP
» základní ekonomický nástroj pro plnění:
- závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí
- závazků vyplývajících ze členství v EU
- SPŽP
» pro přiznání podpory je rozhodující snížení negativního vlivu na ŽP, úroveň řešení, soulad s politikou ŽP, legislativa EU, efektivnost, regionální hodnocení
Historický vývoj SFŽP
• 1991 široce pojatý fond zaměřený na zlepšování stavu životního prostředí
• orientace na priority politiky životního prostředí
• 1999 příprava na členství v EU
• 2004 spolufinancování akcí podpořených z fondů EU

Klíčová slova:

státní fond

životní prostředí

ekonomika

oceňování

indikátory

ochrana

vodní hospodářstvíObsah:
 • 1) Státní fond životního prostředí (charakteristika a význam fondu, typy a formy poskytovaných podpor, zdroje příjmů)
  2) Oceňování netržních statků (význam oceňování, ekonomická hodnota a její části, metody a principy oceňování).
  3) Fondy Evropské unie, kombinované financování ochrany ţivotního prostředí (typy a charakteristika jednotlivých fondů, typy a zaměření podpor, provázanost s národními operačními programy)
  4) Hodnocení investic a projektů v oblasti ochrany ţivotního prostředí (charakteristika investic, principy investování a metody hodnocení, vyuţití a význam analýzy nákladů a přínosů - CBA)
  5) Environmentální management (základní standardy environmentálního managementu, ISO 14000+, EMAS, důvody zavádění)
  6) Veřejné statky (charakteristika, srovnání se statky soukromými, problematika zajištění jejich produkce, dilema vězně)
  7) Strategie trvale udržitelného rozvoje (definice, vývoj názorů, ekologický a ekonomický přístup k dosaţení trvalosti, stěţejní konference).
  8) Poplatky v oblasti ochrany ŽP (teorie poplatků, vlastnosti poplatků, skupiny poplatků)
  9) Ekologický audit (význam a charakteristika auditů, úplný environmentální audit x privatizační ekologický audit, financování sanací starých zátěţí)
  10) Nástroje ochrany ŽP (skupiny nástrojů - administrativní, legislativní, institucionální, ekonomické, dobrovolné a další, jejich charakteristika, význam a příklady)
  11) Financování péče o ŢP v ČR (systém financování OŢP, horizontální a vertikální úroveň, vývoj financování v ČR)
  12) Indikátory trvale udržitelného rozvoje (význam, charakteristika a vývoj indikátorů, typy indikátorů, praktické vyuţití)
  13) Ekologická daňová reforma (cíle a principy, fáze zavádění, aktuální stav)
  14) Externality (definice a charakteristika externalit, pozitivní x negativní externality, moţnosti jejich řešení).
  15) Tržní nástroje ochrany ŽP (význam a princip trţních nástrojů, environmentální pojištění, obchodování s emisemi)
  16) Cíle makroekonomické výkonnosti a jejich vztah k ochraně ŽP (základní makroekonomické ukazatele - hospodářský růst, inflace, nezaměstnanost, zahraniční platební bilance - a jejich vzájemný vztah s ochranou ţivotního prostředí, stav v ČR).
  17) Ekonomické nástroje využívané v oblasti lesního hospodářství (ekonomické nástroje vyplývající z platné legislativy - zákon o lesích, dotační politika pro LH, národní a evropské zdroje podpor)
  18) Ekonomické nástroje využívané v oblasti vodního hospodářství (ekonomické nástroje vyplývající z platné legislativy - zákon o vodách, zákon o vodovodech a kanalizacích, dotační politika pro VH, národní a evropské zdroje podpor).
  19) Ekonomické nástroje využívané v oblasti ochrany přírody a krajiny (ekonomické nástroje vyplývající z platné legislativy - zákon o ochraně přírody a krajiny, dotační politika pro OPK, národní a evropské zdroje podpor)
  20) Ekonomické nástroje využívané v oblasti ochrany ovzduší (ekonomické nástroje vyplývající z platné legislativy - zákon o ochraně ovzduší, dotační politika pro OO, národní a evropské zdroje podpor)
  21) Ekonomické nástroje využívané v oblasti odpadového hospodářství (ekonomické nástroje vyplývající z platné legislativy - zákon o odpadech, zákon o obalech, dotační politika pro OH, národní a evropské zdroje podpor, systém EKO-KOM)
  22) Struktura státní správy v oblasti ochrany životního prostředí (členění kompetencí, ústřední orgány státní správy pro jednotlivé sloţky).