Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Základy obecné pedagogiky a didaktiky

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
4 x
Velikost
1,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
10032
Poslední úprava
03.04.2017
Zobrazeno
1 437 x
Autor:
kungs
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1.1 PŘEDMĚT PEDAGOGIKY

Předmětem obecné pedagogiky je výchova ve všech jejích formách, obsazích i vztazích (Průcha, 1997).

Výsledkem výchovného působení je vzdělání, které může být:
všeobecné x odborné (široký rozhled v oblasti přírodních a společenských věd x příprava na vykonávání konkrétních pracovních činností)
teoretické x praktické (vytvoření systému informací o jevech a zákonitostech x aplikace vědomostí do pracovních dovedností a návyků)
materiální x formální (soubor vědomostí, dovedností a návyků x souhrn schopností, umožňující žákovi osvojení vědomostí a dovedností)
■ dle profesionální přípravy: lékařské, právnické, pedagogické, aj.
Pedagogiku můžeme chápat jako normativní teorii (teorii vycházející z praxe a praxi sloužící, v níž je zakotvena určitá složka předpisovosti, normovanosti, ideálu nebo vzoru) nebo jako explorativní (je založena na výzkumu a poznatcích jím produkovaných) a explanační teorii (slouží k objasňování identifikaci jevů edukační reality, poskytuje výklad o struktuře a fungování těchto jevů) (Průcha, 2000).
Moderní pedagogika se zabývá teoretickým objasňováním a empirickým /koumáním edukační reality, která se skládá z:
edukačního prostředí (geografické, demografické, sociální, politické, ekonomické podmínky, v nichž probíhají edukační procesy ve školách)
subjektu a objektu edukace (učitelé a žáci)
obsahu edukace (kurikulární dokumenty)
edukačních procesů (činnosti probíhající v určitém psychosociálním klimatu a fyzikálním prostředí)
výsledků edukace (vědomosti, dovednosti, hodnotový systém žáka ad.)

Klíčová slova:

pedagogika

didaktika

pedagogické systémy

speciální pedagogika

somatopedie

psychopedie

etopedieObsah:
 • 1 Obecná pedagogika -5-
  1.1 Předmět pedagogiky -5-
  1.2 Výchova -5-
  1.2.1 Funkce výchovy -6-
  1.2.2 Výchovné cíle -6-
  1.2.3 Formy výchovy -7-
  1.2.4 Složky výchovy -8-
  1.2.5 Výchovné prostředky -9-
  1.2.6 Výchovné metody -10-
  1.3 Využití pedagogiky -10-
  1.4 Významná témata pedagogiky -11-
  1.5 Vztah pedagogiky k ostatním vědám -11-
  1.6 Disciplíny pedagogiky -12-
  1.7 Pedagogický výzkum a jeho metody -14-
  1.8 Základní pedagogické dokumenty -15-
  1.9 Vzdělávací programy -16-
  1.10 Správa a samospráva českého školství -17-
  1.11 Vzdělávací systém v ČR -19-
  2 Obecná didaktika -20-
  2.1 Činitelé výuky -20-
  2.1.1 Žák sekundární školy -20-
  2.1.1.1 Adolescence - „bouře a vzdor“ -21-
  2.1.1.2 Vývoj inteligence v období dospívání -21-
  2.1.1.3 Identita a učení -21-
  2.1.1.4 Identita a subkultury mládeže -22-
  2.1.1.5 Socioekonomická diferenciace žák -22-
  2.1.1.6 Nadaný žák ve výuce -22-
  2.1.1.7 Handicapovaný žák -24-
  2.1.1.8 Žák jiného etnika, žák s jiným mateřským jazykem -25-
  2.1.1.9 Problematika romského etnika -25-
  2.1.2 Učitel ve výuce -26-
  2.1.2.1 Kompetence učitele -26-
  2.1.2.2 Vybrané aspekty učitelského povolání -27-
  2.1.3 Učivo -28-
  2.1.3.1 Základní kategorie učiva, přístupy k učivu -28-
  2.1.3.2 Problematika kurikula -29-
  2.1.3.3 Konkretizace učiva v pedagogických dokumentech -30-
  2.1.4 Faktory prostředí -31-
  2.1.4.1 Rodina -31-
  2.1.4.2 Škola -33-
  2.1.4.3 Vrstevníci, mimoškolní aktivity, média -34-
  2.2 Teoretické základy vyučování a učení -35-
  2.2.1 Výukové metody -35-
  2.2.2 Organizační formy výuky -37-
  2.2.3 Materiální didaktické prostředky -40-
  2.2.4 Výukové cíle a jejich taxonomie -42-
  2.2.4.1 Taxonomie výukových cíl -43-
  2.2.5 Učební úlohy ve výuce a jejich taxonomie -44-
  2.2.6 Didaktické principy -46-
  2.3 Projektování, realizace a evaluace výuky -47-
  2.3.1 Projektování výuky -49-
  2.3.1.1 Příklady příprav na vyučovací jednotku -51-
  2.3.2 Realizace výuky -53-
  2.3.2.1 Motivace žáků k učení -53-
  2.3.2.2 Komunikace ve výuce, pedagogická komunikace -55-
  2.3.2.3 Vedení žáků v průběhu výuky -57-
  2.3.3 Kázeň ve výuce -59-
  2.3.3.1 Příčiny nekázně ve škole -60-
  2.3.3.2 Kázeňské prostředky -61-
  2.3.3.3 Šikana -62-
  2.3.4 Hodnocení výsledků výuky -62-
  2.3.4.1 Typy hodnocení -63-
  2.3.4.2 Diagnostika vzdělávacích výsledků žáka -64-
  3 Dějiny pedagogických systémů -66-
  3.1 Počátky výchovy v dějinách lidstva -66-
  3.1.1 Některé typy starověké výchovy -66-
  3.1.2 Ideály antické výchovy -66-
  3.2 Středověká výchova -68-
  3.2.1 Počátky výchovy ve středovku -68-
  3.2.2 Scholastika a středověké univerzity -68-
  3.3 Pedagogické směry v období renesance -69-
  3.4 Reformační a protireformační pedagogika -69-
  3.4.1 Reformační pedagogika -69-
  3.4.2 Protireformační pedagogika -70-
  3.5 Pedagogika jana amose komenského (1592 - 1670) -70-
  3.6 Novodobá pedagogika -72-
  3.7 Evropská pedagogika 19. století -73-
  3.8 Anglosaská pedagogika přelomu 19. - 20. století -75-
  3.9 Pedagogické směry 20. století -75-
  3.10 Alternativní školy -77-
  3.11 Novodobá česká škola a pedagogika -79-
  3.11.1 Vývoj českého školství -79-
  3.11.2 Významní představitelé novodobé české pedagogiky -80-
  4 Speciální pedagogika -82-
  4.1 Klasifikace speciálně pedagogických disciplín -82-
  4.2 Základní pojmy speciální pedagogiky -82-
  4.3 Pedagogicko - psychologický poradenský systém v ČR -84-
  4.4 Logopedie -84-
  4.4.1 Klasifikace poruch komunikačních schopností -85-
  4.5 Oftalmopedie -88-
  4.6 Psychopedie -89-
  4.7 Somatopedie -91-
  4.8 Etopedie -92-
  4.9 Parciální nedostatky - specifické vývojové poruchy učení -95-
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše