Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Základy didaktiky

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
0 x
Velikost
2,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
9327
Poslední úprava
27.12.2016
Zobrazeno
316 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Studijní opora ke studiu Obecné didaktiky je určena pro posluchače bakalářského studijního programu oboru Informační technologie ve vzdělávání. Je zpracována v souladu s principy tvorby textů pro distanční vzdělávání. Autor se při přípravě textu snažil uplatnit také své zkušenosti s distančním vzděláváním získané v roli studenta i v roli tutora.

Text obsahuje úkoly a náměty na aplikaci teoretických poznatků v praxi. Posluchači jejich řešením v průběhu studia pronikají hlouběji k pochopení problematiky základů procesu vyučování a učení se. V úvodu každé kapitoly je zařazena myšlenková mapa, která by měla napomoci studentům k pochopení souvislostí mezi základními kategoriemi a příslušnými pojmy nižšího řádu.

Textová složka a grafická složka opory společně s požadavky na aktivní způsob studia směřují k tomu, aby všichni posluchači dosáhli co nejefektivněji vymezených cílů předmětu, přestože se mohou lišit ve svém studijním stylu.

V rámci studia předmětu posluchač zpracuje 2 seminární práce, v nichž prokáže schopnosti samostatně zkoumat určitý didaktický jev i schopnosti aplikovat získané poznatky v podpoře výuky nebo ve své vlastní vzdělávací činnosti.

Ve studijní opoře jsou uvedeny všechny podstatné informace a pokyny k samostatnému studiu. V případě potřeby však kontaktujte vyučujícího disciplíny, který vám poskytne potřebná vysvětlení a rady k dalšímu studiu. Na plánovaných konzultacích doporučuji některé části textu nebo vaše řešení zadaných úkolů prodiskutovat s ostatními posluchači. Tím můžete získat cennou zpětnou vazbu a další podněty pro studium.

Klíčová slova:

vyučování

didaktika

učení

organizace

diagnostika

prezentace

motivaceObsah:
 • 1. PROCES VYUČOVÁNÍ - UČENÍ SE JAKO SYSTÉM -7-
  1.1 Proces vyučování - učení se jako systém a jeho model -10-
  1.2 Proces vyučování - učení se jako plánovaný a řízený proces -13-
  1.3 Základy procesu vyučování - učení se -16-
  1.4 Teorie vzdělávání -18-
  1.5 Etapy procesu vyučování - učení se -20-
  2. ZÁSADY PROCESU VYUČOVÁNÍ - UČENÍ SE -22-
  2.1 Pojetí zásad procesu vyučování - učení se -25-
  2.2 Zásada uvědomělosti a aktivity -26-
  2.3 Zásada komplexního rozvoje žáka -27-
  2.4 Zásada vědeckosti -27-
  2.5 Zásada spojení teorie s praxí -28-
  2.6 Zásada přiměřenosti -29-
  2.7 Zásada individuálního přístupu -31-
  2.8 Zásada emocionálnosti -33-
  2.9 Zásada trvalosti -34-
  2.10 Zásada názornosti -34-
  2.11 Zásada soustavnosti/systematičnosti -36-
  2.12 Zásada zpětné vazby -36-
  3. UČITEL - ŘÍDÍCÍ SUBJEKT PROCESU VYUČOVÁNÍ - UČENÍ SE -39-
  3.1 Učitel a jeho funkce v procesu vyučování - učení se -41-
  3.2 Struktura učitelovy osobnosti -44-
  3.3 Profesní profil učitele -45-
  3.3.1 Organizační kompetence -45-
  3.3.2 Komunikační kompetence -45-
  3.3.3 Motivační kompetence -50-
  3.3.4 Prezentační kompetence -50-
  3.3.5 Diagnostické kompetence -50-
  3.4 Typologie učitele, řídící styly učitelů -50-
  4. ŽÁK - ŘÍZENÝ I SEBEŘÍDÍCÍ SUBJEKT PROCESU VYUČOVÁNÍ - UČENÍ SE -53-
  4.1 Žák a jeho funkce v procesu vyučování - učení se -55-
  4.2 Osobnost žáka a vzdělávací potřeby -55-
  4.3 Styly učení žáků -56-
  4.4 Talentovaný žák, nadaný žák -60-
  4.5 Žáci s poruchami komplikujícími vzdělávání, se specifickými vzděl. potřebami -63-
  5. CÍLE ROZVOJE ŽÁKA V PROCESU VYUČOVÁNÍ - UČENÍ SE -68-
  5.1 Definice pojmu cíl a požadavky na cíl -70-
  5.2 Funkce cíle -72-
  5.3 Hierarchie cílů procesu vyučování - učení se a formulace cílů -73-
  5.4 Oblasti/domény cílů -75-
  5.5 Taxonomie cílů v jednotlivých doménách -77-
  5.6 Vzdělávací standardy -78-
  5.7 Učební úlohy jako výsledek operacionalizace cílů -79-
  6. OBSAH ROZVOJE ŽÁKA -83-
  6.1 Obsah procesu vyučování - učení se a jeho funkce, kurikulum -85-
  6.2 Stanovení obsahu procesu vyučování - učení se -89-
  6.3 Pedagogické dokumenty vymezující obsah procesu vyučování - učení se -91-
  6.3.1 Vzdělávací standardy/rámcové učební osnovy -91-
  6.3.2 Vzdělávací programy a jejich učební plány a osnovy -92-
  6.3.3 Tematické plány, učivo -94-
  6.3.4 Učebnice a učební materiály -95-
  7. METODY VYUČOVÁNÍ - UČENÍ SE -98-
  7.1 Místo a funkce metod výuky v procesu vyučování - učení se -100-
  7.2 Kritéria pro třídění (klasifikaci) metod -101-
  7.3 Metody v základních etapách procesu vyučování - učení se -103-
  7.3.1 Metody motivační -103-
  7.3.2 Metody expoziční -104-
  7.3.3 Metody fixační -104-
  7.3.4 Metody aplikační -104-
  7.3.5 Metody hodnocení a klasifikace - metody diagnostické -105-
  7.4 Přehled vybraných metod výuky a jejich silné a slabé stránky -105-
  7.5 Výběr metod výuky -119-
  8. ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ - UČENÍ SE -122-
  8.1 Pojem a funkce organizačních forem vyučování -124-
  8.2 Kritéria třídění organizačních forem vyučování -125-
  8.3 Hromadné vyučování -126-
  8.4 Vyučování ve skupinách -126-
  8.5 Individuální a individualizované vyučování -129-
  8.6 Autodidakce a domácí úkoly -132-
  8.7 Diferenciace a její uplatnění v českém školství -133-
  8.8 Vyučovací hodina -134-
  8.9 Organizace školního roku -136-
  9. MATERIÁLNÍ DIDAK. PROSTŘEDKY V PROCESU VYUČOVÁNÍ - UČENÍ SE -139-
  9.1 Pojem a charakteristika MDP a jejich místo v didaktickém systému -141-
  9.2 Funkce MDP v heterodidakci a autodidakci -141-
  9.3 MDP a didaktické zásady -144-
  9.4 Klasifikace MDP a jejich didaktické možnosti -145-
  9.5 Učební pomůcky -147-
  9.6 Technické výukové prostředky -149-
  9.7 Výukové prostory a jejich vybavení -155-
  9.8 Vybavení učitele a žáka -156-
  9.9 Příprava učitele na práci s MDP -156-
  10. DIAGNOSTIKA V PROCESU VYUČOVÁNÍ - UČENÍ SE -159-
  10.1 Funkce didaktické diagnostiky -161-
  10.2 Zásady didaktické diagnostiky -163-
  10.3 Chyby při diagnostikování -165-
  10.4 Etapizace diagnostických procedur -165-
  10.5 Typy diagnostických procedur -166-
  10.6 Metody didaktické diagnostiky -168-
  10.7 Didaktické testy -171-
  10.8 Normativy pro hodnocení a klasifikaci -175-
  LITERATURA -180-