Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Základy andragogiky - skripta

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
14 x
Velikost
1,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
4716
Poslední úprava
08.12.2014
Zobrazeno
1 771 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cílem této publikace je zvládnutí základů andragogiky, jako rozhodující součásti teoretických předpokladů pro práci s lidmi. Obsah je orientován tak, aby předal dostatek andragogických poznatků pro výkon činností v oblasti vzdělávání dospělých, dalších funkcí v profesích, kde se pracuje s dospělými, jejich výchovou, vzděláváním, ev. pomocí v tíživých životních situacích.
Dílčí cíle:
a) seznámit se s problematikou andragogiky jako vědního oboru;
b) pochopit základy učení a vzdělávání dospělých, zvládnout základy vzdělávání a výchovy dospělých a péči o jejich rozvoj;
c) vytvářet základní andragogické dovednosti;
d) pochopit význam celoživotního učení jako základu prosperity a předpokladu kariérového růstu, pochopit místo vzdělávání dospělých v systému celoživotního učení.
Obsahem a smyslem je pochopení významu andragogiky při práci s dospělými, především pak její význam v rámci péče o lidské zdroje. Pochopení významu andragogické teorie při jakékoliv práci s dospělými, její provázanost především v rámci antropologického vědního systému i její určitou výlučnost jako teorie zcela praktické.
Text jsem nazval Andragogikou nejen proto, že již vyšlo několik „základů andragogiky“, ale i proto, že si myslím, že tento text obsahuje poznání andragogiky v celé její obecné šíři. Nechci dávat jednoznačné návody na jednání, ale předat teoretické základy v takové šíři, která umožní každému hledat řešení v konkrétních andragogických situacích.
Text je prezentován do jisté míry jako distanční, i když vzhledem k náročnosti některých pasáží není tento text určen výhradně pro samostudium těm, kteří nemají zvládnuty především základy sociologie, obecné psychologie, pedagogiky, a dalších výchozích disciplin.
Důrazně upozorňuji ty, kteří nebudou považovat studium textu za distanční, že informace uvedené v Klíči nejsou jen odpověďmi na kontrolní otázky, ale v mnoha případech doplňují základní text! Je nutno je studovat rovněž jako rovnocenné informace.

Klíčová slova:

andragogika

praxe

vzdělávání

komunikace

socializace

adaptace

kurikulumObsah:
 • Cíle, obsah a metody práce
  1 Úvod do studia andragogiky
  1.1 Andragogické pojmy
  1.1.1 Základní andragogické pojmy
  1.1.2 Vztah výchova:vzdělávání
  1.1.3 Další významné andragogické pojmy
  1.2 Vzájemný vztah andragogické teorie a praxe
  1.2.1 Utváření osobnosti
  1.2.2 Andragogická praxe a celoživotní učení
  1.3 Význam andragogické teorie pro vzdělávací činnost
  1.3.1 Význam andragogiky pro personalisty
  1.3.2 Andragogika a ostatní personální činnosti
  2 Historické souvislosti
  2.1 Přehled historie vzdělávání dospělých
  2.1.1 Filozofická východiska výchovy a vzdělávání
  2.1.2 Vzdělávání dospělých v historickém vývoji
  2.2 Mezinárodní dokumenty o vzdělávání dospělých
  2.3 Historie vzdělávání dospělých v České republice
  3 Předmět a základní otázky andragogiky jako vědní disciplíny
  3.1 Andragogika v systému věd
  3.1.1 Andragogika a pedagogika
  3.1.2 Vědy poznatkově výchozí a poznatkově formující
  3.2 Historie pojmu andragogika
  3.3 Rozvoj andragogiky v České republice
  3.3.1 Integrální andragogika
  3.3.2 Andragogika a teorie vzdělávání dospělých
  3.3.3 Andragogické vysoké školství v ČR
  4. Tvorba andragogických poznatků
  4.1 Andragogický výzkum
  4.2 Metody andragogického výzkumu
  5. Andragogické osvojování
  5.1 Andragogická komunikace
  5.1.1 Informace
  5.1.2 Interakce
  5.1.3 Komunikace
  5.2 Lektor
  5.3 Sociální učení
  5.2.1 Socializace
  3
  5.2.2 Adaptace
  5.2.3 Mechanizmy procesu socializace
  6. Kurikulum v andragogice
  6.1 Pojetí a cíle kurikula
  6.2 Tvorba kurikula
  6.3 Výchovné a vzdělávací cíle
  6.3.1 Struktura a klasifikace cílů
  6.3.2 Taxonomie a rozpracování učebních cílů
  6.4 Kurikulum, vzdělávací cíle, kvalifikace a kompetence
  7. Vzdělávání a moderní vyučovací a komunikační technologie
  7.1 Vzdělávací proces
  7.2 Vyučovací proces
  7.3 Moderní vyučovací a komunikační technologie
  7.3.1 Distanční vzdělávání
  7.3.2 Vzdělávání na dálku
  8. Aplikované andragogické discipliny
  8.1 Personální andragogika
  8.2 Sociální andragogika
  8.3 Kulturní andragogika
  9. Speciální andragogické discipliny
  9.1 Vzdělávání ke kompetentnosti v produktivním věku
  9.2 Vzdělávání seniorů
  9.3 Vzdělávání zvláštních sociálních skupin
  9.3.1 Minority
  9.3.2 Sociálně znevýhodněné skupiny
  9.3.3 Skupiny ohrožené sociální exkluzí

Zdroje:
 • Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie, SPN Praha, 1990
 • Beneš, M.: Úvod do andragogiky, Karolinum, 1997
 • Beneš, M.: Andragogika - filozofie - věda, Eurolex Bohemia, Praha 2001
 • Beneš, M.-Heinová,H.: Základy andragogiky, učební text, KaPŘ FF UK Praha, 1997
 • Bělohlávek,F.: Organizační chování, Praha, 1996
 • Bočková,V. a kol.: Antologie textů k andragogice, FF UP Olomouc, 1991
 • Bočková V., Petřková, A.: Univerzita 3. Věku jako specifická forma vzdělávání dospělých, in Sborník „Deset let vzdělávacích aktivit pro seniory“, UP v Olomouci, 1997
 • Čornaničová, R.: Obsahové okruhy v edukačných programoch prípravy na dochodkové obdobie života, in sborník Cielové skupiny vo vzdelávaní dospelých, FF UK Bratislava, 2001
 • Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum Praha, 1993
 • Hamilton, I.A.: Psychologie stárnutí, Portál Praha, 1999
 • Hartl, P.: Pedagogická psychologie pro personalisty, učební text, KaPŘ FF UK Praha, 1997
 • Hartl, P.: Psychologický slovník, Budka Praha, 1993
 • Hartl.P., Hartlová, H.: Psychologický slovník, Portál Praha, 2000
 • Havrdová, Z.: Kompetence v praxi sociální práce, Osmium Praha, 1989
 • Hladílek, M.: K obecným základům pedagogiky, TU Liberec, 1994
 • Holoušová, D.: Obecná pedagogika, učební text, PF UP Olomouc, 1994
 • Hrabětová, E.: Nové trendy ve vzdělávání zaměstnanců, in. Sborník příspěvků z konference „Elearning v praxi firemního vzdělávání“, SEMIS Praha, 2001
 • Jochmann, V.: Andragogika a „škola mužného věku, obsahující umění dobře žít a všechno zdárně konat“ (Komenský) In: Sborník referátů z celostátního symposia, Olomouc 1992
 • Kolektiv autorů: Úvod do managementu, AJAK Praha, 1996
 • Kolektív autorov: Výchova a vzdelavanie dospelých - andragogika, terminologický a výkladový slovník, SPN, Bratislava 2000
 • Koubek, J., Hüttlová, E., Hrabětová, E.: Personální řízení (Vybrané kapitoly), skriptum FN VŠE Praha, 1996
 • Koontz,H., Weihrich, H.: Management, McGraw-Hill Book, , New York, 1993
 • Kurelová,M.: Kapitoly z obecné didaktiky z hlediska řízení vyučovacího procesu, PF Ostrava, 1987
 • Livečka, E: Kvalifikační sebevzdělávání pracovníků, SPN Praha, 1984
 • Machalová, M.: Psychologické aspekty prípravy ludí na dochodkový vek, in sborník Cielové skupiny vo vzdelávaní dospelých, FF UK Bratislava, 2001
 • Mužík, J.: Andragogická didaktika. Codex Bohemia Praha, 1998.
 • Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti, Praha, Academia, 1995
 • Obst, O. a kol.: Obecná didaktika, učební text, UP Olomouc, 1994
 • Palán, Z.: Profesní vzdělávání, učební text KaPŘ FFUK Praha, 1995
 • Palán, Z.: Rozvoj lidských zdrojů - výkladový slovník, Academia Praha, 2002
 • Palán, Z.: Výkladový slovník vzdělávání dospělých, DAHA Praha, 1997
 • Palán, Z.: Základy andragogiky, učební text, AJAK Praha, 2001
 • Palán, Z.: Základy andragogiky pro personalisty, učebnice, VOŠ Podskalská Praha, 2002
 • Pavličíková, Sapík: Filosofie - žijeme s filosofií, VŠJAK Praha, 2001
 • Pavlík, O.: Program vzdělávání dospělých v České republice, AJAK Praha 1997
 • Peerhács, J,: Úkoly teorie výchovy dospělých v procese konštituovania a rozvíjania sociálnem pedagogiky. Pedagogická revue, č.3-4/1996
 • Petty, G.: Moderní vyučování, Portál Praha, 1996
 • Pichňa, J.: Základy personalistiky II., SOFIA Bratislava, 1995
 • Průcha, J.: Přehled pedagogiky, Portál Praha, 2000
 • Prusáková, V.: Systémový prístup k ďialšiemu vzdelávaniu. IPVS Bratislava, 2000.
 • Prusáková, V. Andragogika - súčasný stav a perspektivy vývoja na Slovensku. Pedagogická revue, 3-4/1996
 • Randall, E. Vance - Cooper, Bruce S. - Hite, Steven J.: Understanding the Politics of Research in Education (Význam politiky a výzkumu ve vzdělávání) Educational Policy 13, 2000
 • Řehulka, E.: Obecná psychologie, učební text PF UP Olomouc, 1994
 • Sborník: Cieĺové skupiny vo vzdelávaní dospelých - zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, august 2000. Vydala katedra andragogiky FF UK Bratislava, 2001
 • Šimek, D.: Základy andragogiky, (sylabus k vybraným problémům integrální andragogiky), FF UP Olomouc, 1996
 • Škoda, K.: Kapitoly z dějin andragogiky, Vydavatelství Karolinum Praha, 1996
 • Tornerová, H.: Distanční vzdělávání v rámci konceptu celoživotního učení, disertační práce FF UK Praha, 2001
 • Vaněk,J.: Materiály k obecným základům pedagogiky, PF Praha, 1964
 • Vrba,J.,Vrba J.: Multimédia ve vzdělávání, text pro certifikovaný kurz lektorů AIVD, Andragogé Olomouc, 2000