Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Teorie výchovy pro pedagogické studium

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
5 x
Velikost
1,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
9689
Poslední úprava
20.02.2017
Zobrazeno
819 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Studijní opora Teorie výchovy pro pedagogické studium je určena pro účastníky vzdělávacích programů zaměřených na přípravu učitelů a vychovatelů.

Text vychází z analýzy stavu socializace a výchovy dětí a mládeže provedenou v souvislosti s formulováním cílů v oblasti výchovy v užším pojetí, pro kterou se nyní stále častěji užívá pojmu osobnostně-sociální rozvoj. Na tom základě jsou formulovány cíle tohoto rozvoje dětí a mládeže na počátku třetího tisíciletí akcentující přípravu člověka na plnění jeho rolí v náročném ekonomickém, sociálním a kulturním prostředí i v hroženém životním prostředí. Globalizace, integrace a rozporuplnost idejí a jejich praktického naplňování vedou u značného počtu dospívajících jedinců k rezignaci na dosažení velmi náročných vzdělávacích a výchovných cílů a k jejich orientaci na zástupné aktivity nebo až k „nicnedělání“, a jejich důsledkem je celá řada sociálně patologických jevů, jejichž repertoár má spíše tendenci narůstat. Pojem výchova ve smyslu pozitivního, cílevědomého formování osobnosti jedince je tak postupně vytěsňován pojmy prevence, reedukace či resocializace a je zapotřebí tuto situaci aktivně reflektovat a pokoušet se o korekce nežádoucích tendencí v chování, jednání a prožívání značné části populace dětí a mládeže a ve vývoji jejich hodnotové orientace.

Autor studijní opory usiloval v maximální míře o propojení teorie s aktuální výchovnou, resp. preventivní praxí a proto text obsahuje mnoho odkazů na aktuálně fungující koncepce, metodické pokyny či provedené sondy, výzkumy nebo inspekční zjištění. Obsahuje také odkazy na další zdroje, které umožňují její obsah aktualizovat časově, místně i z hlediska naplňování některé z konkrétních rolí v tomto složitém procesu založeném na interakci vychovávajících a vychovávaných subjektů.

Klíčová slova:

děti

mládež

podmínky školy

výchova

volný čas

kázeň

patologické jevyObsah:
 • Úvod 6
  1 Děti a mládež v současné společnosti a jejich výchova 7
  1.1 Teorie výchovy jako věda 7
  1.2 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 12
  2 Cíle výchovy v jednotlivých složkách na počátku 21. století 24
  2.1 Výchova rozumová a názoru na svět 26
  2.2 Výchova mravní 28
  2.4 Výchova estetická a umělecká 39
  2.5 Výchova tělesná, ke zdraví a zdravému životnímu stylu 41
  3 Osobnostně-sociální rozvoj jedince v podmínkách školy 51
  3.1 Výchova ve vyučování 53
  3.2 Výchovné úkoly třídního učitele 57
  3.3 Výchovný poradce a jeho činnost 60
  3.4 Školní metodik prevence a jeho činnost 60
  3.5 Výchovné aktivity školní družiny a školního klubu 61
  3.6 Výchova v domovech mládeže 63
  4 Výchova v rodině 66
  4.1 Rodina a její funkce 67
  4.2 Cíle a proces rodinné výchovy
  4.3 Vybrané problémy výchovy v rodině 76
  5 Náhradní výchovná péče (ústavní, ochranná výchova), preventivně výchovná péče a reedukace 79
  5.1 Diagnostické ústavy 82
  5.2 Dětské domovy a dětské domovy se školou 83
  5.3 Výchovné ústavy 83
  5.4 Preventivně výchovná péče 84
  5.5 Reedukace (převýchova) a její realizace 85
  6 Výchova ve volném čase 91
  6.1 Výchova ve střediscích pro volný čas dětí a mládeže, v ZUŠ a jazykových školách 100
  6.2 Výchova v organizacích dětí a mládeže a v organizacích pracujících s dětmi a mládeží 102
  6.3 Animace a streetwork jako nové formy výchovné práce 106
  6.4 Výchovné funkce hromadných sdělovacích prostředků 107
  7 Kázeň jako prostředek a cíl výchovy 113
  7.1 Školní kázeň a metody formování ukázněnosti 113
  7.2 Školní kázeň a autorita učitele 116
  7.3 Školní řád jako norma kázně 117
  7.4 Kázeňské metody a prostředky 122
  8 Sociálně patologické jevy dětí a mládeže a jejich prevence 127
  8.1 Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže 128
  8.2 Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže 129
  8.3 Strategie prevence 134
  9 Šikana ve škole 141
  9.1 Šikana, mobbing a bossing 141
  9.2 Školní šikana 142
  9.3 Příčina, projevy a příznaky šikany 143
  9.4 Klíčoví aktéři šikany 145
  9.5 Současný stav šikanování na našich školách 147
  9.6 Řešení šikany 148
  10 Další sociálně patologické jevy dětí a mládeže a jejich prevence 151
  10.1 Záškoláctví a jeho řešení 151
  10.2 Toxikománie dětí a mládeže 153
  10.3 Patologické hráčství (gamblerství) ; 156
  10.4 Delikvence (kriminalita) dětí a mládeže 157
  Literatura 165