Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Speciální pedagogika - Studijní opora pro kombinované studium

«»
Přípona
.doc
Typ
skripta
Stažené
15 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
4672
Poslední úprava
01.12.2014
Zobrazeno
2 127 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vážené studentky, vážení studenti,
tento předkládaný materiál slouží jako opora Vašeho studia, které absolvujete v kombinované formě. Materiál je rozšířeným průvodcem studia, který máte zveřejněný v informačním systému pro studenty UJAK (IS Moggis).
V části vstupní informace naleznete anotaci předmětu, výstupy, kompetence, které získáte jeho absolvováním, a požadavky na jeho ukončení. Následuje přehled témat předmětu, přehled témat seminárních prací a specifické požadavky na ně. Přínosem tohoto materiálu je rozpracování jednotlivých přednášených témat, kde máte uvedeny základní pojmy, hlavní témata a anotaci k nim včetně odkazu na základní studijní literaturu. Literaturu uvedenou pod jednotlivými studijními tématy je třeba chápat skutečně jako základní. Dále je třeba využívat i literaturu doporučenou dle instrukcí vyučujícího. Celkový seznam literatury a dalších zdrojů je uveden na konci studijní opory.

Klíčová slova:

pedagogika

vzdělávání

poradenství

zdravotně postižené dítě

výchova

pedagogieObsah:
 • Úvod 3
  1. Vstupní informace k předmětu 4
  2. Přehled témat předmětu 5
  3. Přehled témat seminárních prací 6
  4. Speciální pedagogika - předmět a cíle oboru 7
  5. Profese speciálního pedagoga, jeho vzdělávání a pracovní uplatnění 8
  6. Historie péče společnosti o znevýhodněné jedince a vývoj speciálně pedagogického paradigmatu 9
  7. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, koncepční dokumenty, integrace, inkluze 10
  8. Speciálně pedagogické poradenství 11
  9. Rodina a zdravotně postižené dítě 12
  10. Systém sociální podpory osob se zdravotním postižením, zaměstnávání osob se zdravotním postižením 13
  11. Výchova a vzdělávání osob s mentálním postižením a poruchami autistického spektra 14
  12. Výchova a vzdělávání osob s tělesným postižením a zdravotním oslabením 15
  13. Výchova a vzdělávání osob s vadami řeči 16
  14. Výchova a vzdělávání osob se smyslovým (zrakovým a sluchovým) postižením 17
  15. Výchova a vzdělávání osob se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností, osob s poruchami chování 18
  16. Výchova a vzdělávání osob se sociálním znevýhodněním, jedinců z etnických minorit 19
  17. Seznam povinné a doporučené literatury a dalších zdrojů 20

Zdroje:
 • KOCUROVÁ, M. a kol. Speciální pedagogika pro pomáhající profese. Plzeň: ZČU, 2002. ISBN 80-7082-844-7.
 • MICHALÍK, J. a kol. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál 2011. ISBN 978-80-7367-859-3.
 • PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido 2006. 2. rozšířené a přepracované vydání. ISBN 80-7315-120-0.
 • ČERNÁ, M. a kol. Česká psychopedie. Speciální pedagogika osob s mentální postižením. Praha: Karolinum 2008. ISBN 978-80-246-1565-3.
 • HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Teorie a praxe. Praha: Grada Publishing 2010. ISBN 978-80-247-3070-7.
 • CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením: problematika pěti typů zdravotního postižení. Praha: Portál 2001. ISBN 80-7178-588-1.
 • NOVOSAD, L. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním: základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-509-7.
 • RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: UPOL 2006. 4. vydání. ISBN 80-244-1475-9.
 • SLOWÍK, J. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál 2010. ISBN 978-80-7367-691-9.
 • SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada Publishing 2007. ISBN 978-80-247-1733-3.