Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 654   projektů
0 nových

Skripta ku předmětu Tržní oceňování nemovitostí

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
9 x
Velikost
1,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
6903
Poslední úprava
02.11.2015
Zobrazeno
1 126 x
Autor:
blackmagic
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Tento studijní distanční text slouží jako podklad pro zvládnutí kurzu studia předmětu Tržní oceňování nemovitostí v navazujícím magisterském studiu oboru Soudní inženýrství, oboru Realitní inženýrství na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a pro denní a kombinovanou formu studia a nenahrazuje závazně určenou studijní literaturu a ostatní prameny.

Struktura a obsah textu reflektují osnovu studia předmětu. Studijní text rozvíjí odborné kompetence, má výše uvedené prerekvizity. Studium předmětu Tržní oceňování nemovitostí navazuje na studium předmětů Teorie oceňování nemovitostí a Současné oceňovací předpisy.

Po prostudování textu budete znát např.:
• Vlivy působící na výši dosahovaného nájemného
• Metodiku zjištění výnosové hodnoty stavby
• Základní komparativní metody, způsoby a prameny pro tvorbu databází, statistické vyhodnocení
• Metodu střední hodnoty, vstupní údaje, postup, vhodnost využití; metodu váženého průměru, postup, využití
• Způsob sestavení závěrečné rekapitulace, závěrečný odhad obecné ceny. Důvody a způsoby dělení obvyklé ceny na cenu staveb a cenu pozemků.
• Principy oceňování věcných břemen; ocenění nemovité věci zatížené věcným břemenem
• Možnosti využití výpočetní techniky při oceňování

Klíčová slova:

nemovitosti

segmentace

výnosové hodnoty

posudek

věcné břemena

pojišťovnaObsah:
 • 1. Základní principy oceňování nemovitých věcí -6-
  Způsoby oceňování nemovitých věcí -6-
  Základní rozdělení nemovitých věcí -6-
  Specifické vlastnosti nemovitých věcí -7-
  Tržní prostředí -7-
  Součásti tržního oceňování nemovité věci -8-
  Druhy cen -8-
  2. Nákladové ocenění nemovitých věcí -10-
  Metody zjištění výchozí hodnoty stavby -10-
  Cenové indexy -11-
  3. Specifické vlivy působící na tržní hodnotu -14-
  Segment trhu -14-
  Předpoklad vzniku trhu pro určitý segment: -15-
  Hledisko „využitelnosti“ -15-
  Vliv nabídky a poptávky -16-
  4. Přehled metod zjišťování výnosové hodnoty -19-
  Náklady na dosažení výnosů z nájemného -20-
  Výnosová hodnota -21-
  Věčná renta -21-
  5. Komparativní metody při oceňování nemovitých věcí -23-
  Komparativní metody zjištění ceny stavby -23-
  Nejčastěji užívané posuzované vlastnosti: -25-
  Databáze nemovitých věcí -25-
  6. Porovnávací metody - vyhodnocení databáze -28-
  Zpracování a vyhodnocování databází cen nemovitých věcí -28-
  Nejzákladnější statistické veličiny pro vyhodnocení -29-
  Vyloučení extrémních hodnot datového souboru -30-
  7. Metody pro odhad obvyklé ceny nemovité věci -32-
  Obvyklá cena nemovité věci -33-
  8. Zjištění obvyklé ceny v netypických případech -37-
  Zjištění obvyklé ceny nedokončené stavby -38-
  Obvyklá cena rekonstruované stavby -39-
  Obvyklá cena stavby se zanedbanou údržbou -39-
  9. Osnova znaleckého posudku o obvyklé ceně nemovité věci -42-
  Náležitosti znaleckého posudku -42-
  10. Osnovy znaleckých posudků o obvyklé ceně nemovité věci v nejčastějších případech -45-
  Postupy sestavení posudkové části pro různé způsoby ocenění -45-
  Posudková část ocenění nemovité věci nákladovým způsobem: -46-
  Posudková část ocenění nemovité věci výnosovým způsobem: -46-
  Posudková část ocenění nemovité věci porovnávacím způsobem: -47-
  Posudková část ocenění nemovité věci obecnou cenou: -47-
  Posudková část ocenění nemovité věci s nedokončenou stavbou obecnou cenou: -48-
  11. Vypořádání spoluvlastnictví nemovité věci reálným dělením -50-
  Typy spoluvlastnictví a způsoby jeho zrušení -50-
  Základní postup při reálném dělení nemovité věci -51-
  Doba, ve které reálné dělení fakticky nastane -52-
  12. Specifika ocenění nemovité věci í pro peněžní ústavy -54-
  Úvěrové řízení -54-
  Základní postup ocenění nemovité věci pro úvěrové řízení -55-
  Oceňování pro pojišťovny -56-
  13. Oceňování věcných břemen a ocenění nemovité věci s věcným břemenem -58-
  Věcná břemena -58-
  Základní postup při ocenění nemovité věci zatížené věcným břemenem -60-
  14 Seznam obrázků: -63-
  15 Doporučená a použitá literatura -64-
  16 Seznam odkazů a citací: -65-