Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Pedagogický výzkum - Studijní opora pro kombinované studium

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
14 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
4674
Poslední úprava
01.12.2014
Zobrazeno
2 392 x
Autor:
northfinder
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vážené studentky, vážení studenti,
tento předkládaný materiál slouží jako opora Vašeho studia, které absolvujete v kombinované formě. Materiál je rozšířeným průvodcem studia, který máte zveřejněný v informačním systému pro studenty UJAK (IS Moggis).
V části vstupní informace naleznete anotaci předmětu, výstupy, kompetence, které získáte jeho absolvováním, a požadavky na jeho ukončení. Následuje přehled témat předmětu, přehled témat seminárních prací a specifické požadavky na ně. Přínosem tohoto materiálu je rozpracování jednotlivých přednášených témat, kde máte uvedeny základní pojmy, hlavní témata a anotaci k nim včetně odkazu na základní studijní literaturu. Literaturu uvedenou pod jednotlivými studijními tématy je třeba chápat skutečně jako základní. Dále je třeba využívat i literaturu doporučenou dle instrukcí vyučujícího. Celkový seznam literatury a dalších zdrojů je uveden na konci studijní opory.

Klíčová slova:

výzkum

etické principy

hypotézy

dotazník

pedagogika

etikaObsah:
 • 1. Vstupní informace k předmětu -4-
  2. Přehled témat předmětu -5-
  3. Výzkum - jeho předmět a úkoly -6-
  4. Etické principy ve výzkumu -11-
  5. Příprava a plánování výzkumu -14-
  6. Kvalitativně a kvantitativně orientovaný výzkum -17-
  7. Identifikace a vymezení problému -25-
  8. Stanovení cílů a formulace hypotéz -27-
  9. Vlastnosti dobrého měření - validita a reliabilita -29-
  10. Metody sběru dat používaných ve výzkumu -31-
  11. Explorační metody - dotazník a anketa -33-
  12. Explorační metody - rozhovor, interview, beseda -36-
  13. Škály -39-
  14. Obsahová analýza -41-
  15. Pozorování -43-
  16. Experiment -45-
  17. Zpracování dat a závěrečná zpráva -48-
  18. Seznam povinné a doporučené literatury a dalších zdrojů -52-

Zdroje:
 • DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 978-80-246-0139-7.
 • Etický rámec výzkumu. [online]. [cit. 2014-02-02]. Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/pdf/ATIIIVlastnimaterial.pdf.
 • ČASTORÁL, Z. Tvůrčí přístup při tvorbě bakalářských a diplomových prací. Praha: UJAK, 2012. ISBN 978-80-7452-025-9.
 • ČESAL, J., LIŠKA, V. a kol. Vědecké psaní a prezentace. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-30-6.
 • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F. a SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
 • GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-15-X.
 • GIBILISCO, S. Statistika bez předchozích znalostí. Praha: Computer press, 2009. ISBN 978-80-2512465-9
 • HANOUSEK, J., CHARAMZA, P. Moderní metody zpracování dat: Matematická statistika pro každého. Praha: Grada, 1992. ISBN 80-85623-31-5.
 • HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-549-3.
 • HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.
 • CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-1369-4.
 • LINDQUIST, E., F. Statistická analýza v pedagogickém výzkumu. Praha: SPN, 1967.
 • MAŇÁK, J. a ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004. ISBN 978-80-7315-078-6.
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 978-80-7184-569-8.
 • PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-132-3.
 • PUNCH, K., F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-468-7.
 • PUNCH, K., F. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008, ISBN 978-80-7367-381-9.
 • SKALKOVÁ, J. a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha: SPN, 1983.
 • SKUTIL, M. a kol. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-778-7.
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Slon, 2007. ISBN 978-80-86429-40-7.
 • ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. ISBN 978-80-200-0755-5.
 • ŠKALOUDOVÁ, A. Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu, Praha: PedFUK 1998. ISBN 80-86039-56-0.
 • ŠVÁŘÍČEK, R, ŠEĎOVÁ, K. et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.