Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Pedagogická, sociální, obecná a vývojová psychologie

«»
Přípona
.doc
Typ
skripta
Stažené
4 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
9971
Poslední úprava
20.03.2017
Zobrazeno
715 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práce se zabývá pedagogickou, sociální, obecnou a vývojovou psychologií. V rámci pedagogické shrnuje poznatky o vědě samotné, motivaci, emocích, učení, řešení problémů, vztahu žáka a učitele, hodnocení, tvořivosti. Všímá si temperamentu a výchovných problémů žáka, možností ovlivnění žáka učitelem, poruch adaptace žáka ve školním prostředí. Nastiňuje problematiku agrese, atribuce, vedení, spolupráce a diskuze, uvádí množství kooperativních her. Sociální psychologie se věnuje všem typům komunikace, otázkám personální percepce, socializace, vůdcovství, technik ovlivňování chování žáků a odměňování. Řeší témata modelování, vyhasínání, trestání a desenzibilizace. Obecná psychologie se zaměřuje na shromáždění informací o psychologii jako takové, o psychologických disciplínách a metodách, charakteristice, rozboru a typologie osobnosti, poznávacích procesech a oblasti citů. Vývojová psychologie rozebírá skutečnosti týkající se determinace psychologického vývoje, vývojové periodizace a zvláštností dětské psychiky. Podrobněji rozpracovává vývoj od raných etap po období dospívání.

Klíčová slova:

motivace

emoce

učení

hodnocení

transfery

spolupráce

vedení

personální percepce

školní dětstvíObsah:
 • 1. Pedagogická psychologie
  1.1. Místo pedagogické psychologie v systému psychologických věd a předmět jejího studia
  1.2. Metody pedagogické psychologie
  1.3. Motivace - základní pojmy
  1.4. Motivace - úspěch a neúspěch
  1.5. Emoce - základní pojmy, vývoj emocí, emocionální atmosféra školní třídy, učivo, prostor třídy, humor, empatie
  1.6. Emoce - úzkost a strach, zásady práce s úzkostnými žáky
  1.7. Učení - základní pojmy
  1.8. Učení podmiňováním
  1.9. Senzomotorické učení
  1.10. Verbální učení
  1.11. Pojmové učení
  1.12. Řešení problému
  1.13. Opakování, transfer
  1.14. Žák a učitel ve vztahu vzájemného očekávání
  1.15. Hodnocení, zkoušení, známkování - vymezení, psychologické zkoušky, funkce známkování
  1.16. Hodnocení - námitky proti známkování
  1.17. Hodnocení - tréma, alternativní systémy hodnocení, pravidla zkoušení a známkování
  1.18. Tvořivost - vymezení a struktura
  1.19. Tvořivost - vztah k IQ, osobnostním vlastnostem, identifikace tvořivých jedinců
  1.20. Tvořivost - tvořivý žák ve škole, tradiční a tvořivý způsob vyučování
  1.21. Tvořivost - postupy rozvíjející tvořivost, tvořivost učitele
  1.22. Temperament žáka
  1.23. Přehled výchovných problémů žáka
  1.24. Možnosti ovlivnění žákova chování učitelem
  1.25. Poruchy adaptace žáka na školní prostředí
  1.26. Agrese - definice, druhy, příčiny, prevence
  1.27. Agrese - postupy odstraňující agresi
  1.28. Atribuce - vymezení, základní atribuční omyl, egodefenzivní atribuce, kontradefenzivní atribuce
  1.29. Atribuce - atribuční model výkonové motivace, programy změn motivace, emocionální důsledky úspěchu a neúspěchu
  1.30. Atribuce - naučená bezmocnost
  1.31. Atribuce - atribuční procesy u dětí, atribuce rodičů
  1.32. Vedení žáků a třídy - vymezení, efektivita učitele
  1.33. Vedení - významy termínu disciplína, zdroje disciplíny
  1.34. Vedení - funkce učitele při vytváření nebo tlumení úzkosti ve škole, začínající učitelé
  1.35. Vedení - komunikace ve třídě, empatické naslouchání, prostorové uspořádání třídy
  1.36. Vedení - postupy vztahující se ke zvládnutí nežádoucího chování žáků
  1.37. Spolupráce - srovnání spolupráce a soupeření, dělení zisku ve skupině, úloha spolupráce při překonávání meziskupinových konfliktů
  1.38. Spolupráce - kooperativní metody učení
  1.39. Kooperativní hry, které rozvíjejí dovednost hovořit příjemně se spolužáky
  1.40. Kooperativní hry, které rozvíjejí dovednost podělit se o danou činnost
  1.41. Kooperativní hry, které rozvíjejí ochotu pomoci ostatním
  1.42. Kooperativní hry, které rozvíjejí příjemný fyzický kontakt
  1.43. Diskuse jako forma, která rozvíjí kooperativní dovednosti, využití dětské literatury k rozvoji spolupráce
  2. Sociální psychologie
  2.1. Definice a předmět sociální psychologie, vztah k ostatním disciplínám, možnosti použití, sociální situace
  2.2. Sociální komunikace a interakce - struktura, průběh, složky
  2.3. Neverbální a verbální komunikace, rozdíly mezi muži a ženami
  2.4. Pedagogická komunikace
  2.5. Personální percepce - definice, tendence
  2.6. Socializace - definice, etapy, sociální učení, příčiny neadekvátní socializace
  2.7. Sociální skupiny - definice, faktory ovlivňující vznik skupiny, klasifikace skupin, vlastnosti skupin
  2.8. Vůdcovství - typy vůdcovství a jejich využitelnost ve školství
  2.9. Techniky ovlivňování chování žáků - výběr a využití, přehled všech technik
  2.10. Odměňování - definice, poč učitelé neodměňují žádoucí chování žáků, zásady použití, druhy odměn
  2.11. Modelování - definice, model, regresní imitace, faktory ovlivňující modelování
  2.12. Vyhasínání - definice, zásady použití ve škole
  2.13. Trestání - definice, zásady použití, druhy trestů, působení bolesti - frekvence a intenzita trestů, negativní praxe
  2.14. Trestání - odejmutí odměny - izolace, vyloučení, výchovné smlouvy, liboovolné, logické a přirozené důsledky, náprava chování nad rámec původního stavu
  2.15. Desenzibilizace - práce s úzkostnými žáky
  3. Obecná psychologie
  3.1. Psychologie jako věda, její předmět, zdroje, hlavní směry
  3.2. Systém psychologických disciplín
  3.3. Přehled metod
  3.4. Psychologická charakteristika osobnosti a její determinace
  3.5. Obsahový rozbor osobnosti (temperament, motivace, poznání, integrace)
  3.6. Poznávací procesy, jejich stručná charakteristika, pojem inteligence
  3.7. Přehled typologií osobnosti a možnost praktického využití
  3.8. Oblast citů a jejich význam v životě jedince, pojem emoční inteligence
  4. Vývojová psychologie
  4.1. Vývojová psychologie, její předmět, determinace psychologického vývoje a zákony vývojové
  4.2. Vývojová periodizace a zvláštnosti dětské psychiky
  4.3. Rané etapy vývoje (období nitroděložní, novorozenec, kojenec, batole)
  4.4. Předškolní věk, vývoj hry, kresby a řeči, připravenost pro vstup do školy
  4.5. Školní dětství, mladší školák a počátek dospívání (prepuberta)
  4.6. Období dospívání a jeho úskalí (puberta, adolescence)