Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 647   projektů
0 nových

Patopsychologie se zaměřením na psychologii handicapu

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
3 x
Velikost
2,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
10042
Poslední úprava
03.04.2017
Zobrazeno
835 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Předkládaný učební text s názvem Patopsychologie se zaměřením na psychologii handicapu je profilován ve své formě i obsahu vědomím, že jde o text, který se vztahuje k reálnému výukovému předmětu, označenému stejným názvem. Nelze jej proto chápat jen jako prezentaci vědecké psychologické disciplíny s názvem patopsychologie, i když zde samozřejmě musí být významná korespondence. Výukové záměry mohou různá odborná témata této disciplíny zvýrazňovat a jiná redukovat, dávat do jiných rámců či doplňovat o další potřebná témata a rámce. Dalším podstatným určujícím činitelem je zaměření adresátů tohoto učebního textu. Skutečnost, že jde o studenty oborů, které se studují v rámci speciální pedagogiky, nastoluje právě otázku zvýrazňování určitých témat, způsob jejich zpracování. Této skutečnosti jsme podřídili i skladbu celého textu.

Centrálním, výchozím článkem je psychologická problematika zdravotně postižených jedinců. Máme zde na mysli psychologickou problematiku zrakově, sluchově, tělesně a mentálně (mentální retardace) postižených jedinců. Tato základní určující část je pak zasazena do obecného rámce, kam předmětně patří. Jde zde tedy o výklad základních obecných otázek patopsychologie jako psychologické disciplíny. Touto obecnou částí celý text začíná. Text naopak končí tematickým rámcem, který by se dal označit jako možné další či přidružené nepříznivé následky zdravotního postižení - psychologické povahy. Zde jde o tematiku, která již může být předmětem zájmu a zkoumání jiných disciplín. V dané problematice se však jedná o jevy, které se s dosti vysokou pravděpodobností mohou u zdravotního postižení vyskytovat, k tomuto postižení se často přidružují. Vytváří se tak celkový obraz psychiky zdravotně postiženého jedince, kde jsou integrovány jak přímé psychické důsledky tohoto postižení, tak jeho prožitková reflexe, výsledky adaptačních pokusů a důsledky vyvolané odlišnou sociální reaktivitou okolí. Z tohoto důvodu jsme pokládali za potřebné a užitečné tímto způsobem text doplnit. Jde zde o problematiku stresu, který velmi často provází zdravotní postižení, který se v nepříznivějších případech může rozvinout v neurotizaci či nepřiměřenou reaktivitu v podobě poruch chování - to je další doplněné téma. Neadekvátní sociální reaktivita vůči zdravotně postiženým je zde zpracovávána v podobě jejích možných nepříznivých následků - jde především o deprivační důsledky, samozřejmě, že se tato nepříznivá sociální reaktivita může promítat v již výše uvedené existenci stresu, neurotizaci nebo poruchách chování.

Je samozřejmé, jak to předpokládá charakter vysokoškolského studia, že daný text může být doplňován studiem dalších specifičtěji zaměřených textů, může stimulovat k hledání konfrontujících informací, k jejich prohlubování a rozšiřování. Opomíjet nelze ani možnost přímé odborné konzultace s vyučujícími či adekvátně zaměřenými odborníky.

Klíčová slova:

psychologie

normalita

statistika

mentální postižení

specifika

psychická deprivaceObsah:
 • Úvod -7-
  1 Obecná část -9-
  Úvod -9-
  1.1 Patopsychologie jako psychologická disciplína -9-
  1.1.1 Výchozí hlediska uvažování o místě a podobě patopsychologie -11-
  1.1.2 Obsahové znaky problematiky patopsychologie -13-
  1.1.3 Zařazení patopsychologie do systému psychologických věd -16-
  1.1.3.1 Vztah patopsychologie k jiným disciplínám -17-
  1.1.3.1.1 Vztah ke klinické psychologii -17-
  1.1.3.1.2 Vztah k psychopatologii -18-
  1.1.3.1.3 Vztah k psychologii nemocného člověka nebo psychologii nemocných a postižených dětí -19-
  1.1.3.1.4 Vztah k abnormální nebo abnormní psychologii -20-
  1.1.4 Historie patopsychologie a hlavní okruhy problémů -21-
  1.1.4.1 Stručná historie problematiky patopsychologie -21-
  1.1.4.1.1 Počátky užití termínu -21-
  1.1.4.1.2 Počátky formování patopsychologie jako disciplíny - Sovětský svaz -22-
  1.1.4.1.3 Počátky tvorby koncepce patopsychologie u nás -24-
  1.1.4.1.4 Diskuze a další utváření koncepce patopsychologie u nás -25-
  1.1.4.1.5 Současný stav u nás a na Slovensku ve vztahu k patopsychologii -27-
  1.1.4.2 Hlavní okruhy problémů spojených s vývojem patopsychologie -31-
  1.2 Norma a normalita - odchylky a jejich důsledky -35-
  1.2.1 Norma a normalita -37-
  1.2.2 Druhy norem -38-
  1.2.2.1 Statistická norma -39-
  1.2.2.2 Funkční nebo funkcionální norma -40-
  1.2.2.3 Normativní norma -41-
  1.2.2.4 Normy vymezené obsahově - výčtem požadovaných charakteristik či znaků -42-
  1.2.2.5 Jiné normy -42-
  1.2.3 Odchylky od norem a jejich důsledky - handicap, stigmatizace -43-
  2 Speciální část: smyslová, tělesná a mentální postižení -47-
  Úvod - rodiče a dítě s postižením -47-
  2.1 Psychologie jedinců se sluchovým postižením -48-
  2.1.1 Vývoj dítěte se sluchovým postižením -48-
  2.1.2 Poznávací procesy dítěte se sluchovým postižením -50-
  2.1.3 Sociální a emocionální vývoj dítěte se sluchovým postižením -54-
  2.1.4 Přístup rodičů k dítěti se sluchovým postižením -56-
  2.1.5 Jedinci se sluchovým postižením jako sociálně-kulturní menšina -58-
  2.1.6 Současné možnosti rané diagnostiky poruch sluchu, intervence a možnosti -59-
  2.1.7 Psychologická diagnostika jedinců se sluchovým postižením -59-
  2.2 Psychologie jedinců se zrakovým postižením -60-
  2.2.1 Význam věku, ve kterém došlo ke vzniku zrakového postižení -61-
  2.2.2 Vývoj dítěte se zrakovým postižením -62-
  2.2.3 Poznávací procesy dětí se zrakovým postižením -67-
  2.2.4 Psychické zvláštnosti a výchovné postoje k dětem se zrakovým postižením -71-
  2.2.5 Specifika v sociálních a emocionálních projevech jedinců se zrakovým postižením -73-
  2.2.6 Psychologická diagnostika jedinců se zrakovým postižením -75-
  2.3 Psychologie jedinců s tělesným postižením -76-
  2.3.1 Vývoj dítěte s tělesným postižením -76-
  2.3.2 Poznávací procesy dětí s tělesným postižením -80-
  2.3.3 Sociální a emocionální vývoj dětí s tělesným postižením -80-
  2.3.4 Vyrovnání se s postižením -82-
  2.3.5 Přístup k dítěti s tělesným postižením -83-
  2.3.6 Psychologické služby pro rodiny s tělesně postiženým dítětem -85-
  2.4 Psychologie jedinců s mentálním postižením -87-
  2.4.1 Charakteristika poznávacích procesů osob s mentálním postižením -89-
  2.4.2 Emocionalita a sociální vztahy osob s mentálním postižením -91-
  2.4.3 Vývoj osobnosti jedince s mentálním postižením -92-
  2.4.3.1 Role a reakce rodičů -92-
  3 Navazující část -95-
  3.1 Psychická deprivace -95-
  3.1.1 Základní psychické potřeby -97-
  3.1.2 Typy deprivace -98-
  3.1.3 Podmínky vzniku deprivace -100-
  3.1.4 Projevy deprivace -105-
  3.1.5 Psychická subdeprivace -107-
  3.2 Stres -109-
  3.2.1 Základní příčiny stresu, stresory -110-
  3.2.2 Stres a centrální nervový systém -111-
  3.2.3 Stres a imunitní systém -112-
  3.2.4 Stres a spánek -112-
  3.2.5 Stres a syndrom vyhoření -113-
  3.2.6 Možnosti zvládání stresu -114-
  3.3 Neurotický vývoj a poruchy chování -121-
  3.3.1 Neurotický vývoj - dětské neurózy -121-
  3.3.2 Poruchy chování -123-