Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Ochrana lesa - skripta

«»
Přípona
.doc
Typ
skripta
Stažené
13 x
Velikost
1,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
4608
Poslední úprava
24.11.2014
Zobrazeno
1 539 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
DEFINICE
Ochrana lesů (nauka o ochraně lesů) je lesnická aplikovaná vědní disciplina, která zkoumá ty procesy v lesním ekosystému, které vedou k poškozením lesa, tedy ke ztrátám na užitcích, které les přináší. Užitkem zde míníme tedy nejen produkci dřeva, ale i všechny ostatní užitečné funkce lesa, které nedokážeme zatím dostatečně ekonomicky (finančně) vyhodnotit. Vzhledem k tomu, že až velmi vzácné, prakticky zanedbatelné vyjimky jde dnes všude o les člověkem využívaný a obhospodařovaný, je poškození (a její finanční vyjádření - tedy škoda) vždy vztaženo k člověku a jeho zájmům. Poškození lesa ovšem může být chápano i jinak - jako přirozený autoregulační proces vedoucí k přirozenému, danému stanovišti odpovídajícímu ekosystému (to v případě hospodářského lesa s dřevinou skladbou neodpovídající danému stanovišti), popř. jako normální přirozený proces ve vývoji nenarušeného (nebo více méně přirozenému lesu odpovídajícího) lesního ekosystému.
Tento proces je zkoumán ve své celistvosti, tedy jako soustava
příčina poškození - průběh poškození - konečný důsledek
Z takto získaných poznatků se odvozují poznatky další, t.j. jaká opatření mohou poškození omezit (popř. mu zcela zamezit),- tedy opatření v oblasti prevence, event. jaká opatření je možno učinit aby poškození bylo udrženo v únosných mezích - tedy opatření v oblasti kurativní.
Ochrana lesů využívá poznatky
- základních přírodovědných disciplin (botaniky, zoologie, ekologie, klimatologie, fytocenologie),
- stejně jako aplikovaných lesnických disciplin (fytopatologie, lesnické typologie, pěstování lesa, hospodářské úpravy lesa, těžby a pod.).

Klíčová slova:

ochrana lesů

člověk a les

abiotičtí škodliví činitelé

biotičtí škodliví činitelé

poškozování

hlodavciObsah:
 • Ochrana lesů 1
  Definice 1
  Vztah k ostatním lesnickým disciplinám 1
  Základní pojmy 2
  Člověk a les 6
  Škody vlivem nesprávného hospodaření v lesích 6
  Zakládání lesů 6
  Pěstování lesů 7
  Ochrana lesa 7
  Těžba dřeva a ostatních produktů 7
  Poškození lesa plynoucího z jeho využívání pro jiné účely než lesní hospodářství 8
  Rekreace 8
  Zemědělství a les 9
  Pasení domácích zvířat 9
  Těžba nerostných surovin a les 10
  Inženýrské stavby a les 11
  Komunikace 11
  Vodohospodářské stavby a les 12
  Lesní požáry 12
  Abiotičtí škodliví činitelé 13
  Klimatičtí škodliví činitelé 13
  Mechanicky působící škodliví činitelé 13
  Proudění vzduchu - vítr 13
  Sníh 17
  Námraza 18
  Kroupy 18
  Fyziologicky působící škodliví činitelé 18
  Nízké teploty 18
  Vysoké teploty 19
  Nedostatek vlhkosti - sucho 19
  Biotičtí škodliví činitelé 21
  Ochrana před hmyzími škůdci 21
  Škůdci ve školkách 21
  Půdní škůdci 34
  Hmyzí škůdci na jehličnanech 43
  Ohrožení jehličnanů 43
  Ohrožení smrku 43
  Semenáčky a sazenice 43
  Mlaziny 44
  Tyčkoviny až slabé kmenoviny 44
  Kmenoviny 44
  Škůdci na smrku 45
  Školky a kultury 45
  Nadzemní část: 45
  Škůdci na jehlicích 45
  Na kůře sazenic: 49
  Listožravé druhy (od mlazin po kmenoviny): 49
  Podkorní druhy 57
  Druhy poškozující dřevo 62
  Borovice 66
  Ohrožení borovice 66
  Škůdci na borovici 67
  Školky 67
  Poškození kořínků a osy pod povrchem (školky a nejmladší kultury) 67
  Žír na jehlicích 67
  Podkorní 78
  Dřevní 81
  Bo-kleč 82
  Bo blatka, pinus cembra, pinus mugo 83
  Limba - pinus cembra 83
  Kleč - pinus mugo 83
  Vejmutovka - pinus strobus 83
  Jedle 84
  Ohrožení jedle 84
  Škůdci v kulturách 85
  Škůdci na pupenech a similačních orgánech 85
  Druhy podkorní 89
  Modřín 91
  Ohrožení modřínu 91
  Školky a kultury 92
  Odrůstající kultury až tyčoviny 92
  Škůdci na jehlicích 92
  Podkorní 95
  Dřevní 96
  Listnáče 96
  Ohrožení listnáčů 96
  Duby 97
  Ohrožení dubu 97
  Sazenice a mlaziny 97
  Tyčkoviny a kmenoviny 97
  Škůdci na dubu 98
  Sazenice a mlází 98
  Tyčkoviny a kmenoviny 100
  Buk 110
  Ohrožení buku 110
  Foliofágové 111
  Podkorní škůdci 112
  Jasan 112
  Foliofágové, poškození pupenů, sání na kůře 112
  Podkorní škůdci, poškození dřeva 114
  Škůdci semen 114
  Jilm 114
  Ohrožení jilmu 114
  Foliofágové 115
  Podkorní škůdci 115
  Topol 116
  Ohrožení topolů 116
  Foliofágové: 116
  Ostatní fyziologičtí a techničtí škůdci: 118
  Obrana proti bitickým škodlivým činitelům 120
  Technické metody 121
  Mechanické způsoby boje 121
  Mechanická ochrana proti hmyzím škůdcům 121
  Mechanická ochrana proti buřeni 122
  Mechanické a jiné fyzikální metody boje proti fytopatogením organismům. 122
  Chemické metody 123
  Biologické metody 123
  Viry 124
  Bakterie 124
  Entomopatogenní houby 125
  Další organismy 125
  Entomofágní hmyz (parasitoidi a predátoři) 125
  Parasitoidi 125
  Predátoři 125
  Možnosti využití entomofágů 125
  Podpora domácích druhů entomofágů 126
  Šíření domácích druhů entomofágů 126
  Introdukce cizích druhů entomofágů 126
  Hromadné chovy a vypouštění entomofágů 126
  Vyšší živočichové jako predátoři hmyzích škůdců 126
  Poškození způsobená obratlovci 128
  Poškození zvěří 128
  Typy poškození 128
  Ohryz 128
  Loupání 129
  Okus 129
  Omezování škod zvěří 130
  Myslivecké hospodaření 130
  Ochrana proti škodám zvěří 130
  Biotechnická ochrana 130
  Mechanická ochrana 131
  Chemická ochrana 131
  Současné repelenty 132
  Poškození hlodavci 133
  Literatura 134

Zdroje:
 • AMMAN G.: Hmyz v lese. J. Steinberg Wimperk 1955
 • EBERT W., HÄUSLER D., KESSLER W.. KULICKE H., TEMPLIN E.: Bestimmungsbuch der wichtigsten Kiefernschädlinge und -krankheiten. VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin. 1978.
 • ESCHERICH K.: Die Forstinsekten Mitteleuropas II. 1923, III. 1931, V. 1942, P. Parey, Berlin
 • GABLER H.: Schadliche und nutzliche Insekten des Waldes. 1952, Radebeul
 • GABLER H.: Fortschutz gegen Tiere. 1955, Radebeul
 • GUSEV V. L:Opredělitěl povrežděnij lesnych i děkorativ­nych děrevjev i kustarnikov evropejskoj časti SSSR. 1951, Goslezbumizdat Moskva-Leningrad
 • HEYROVSKÝ L.: Tesaříkovití - Cerambycidae. Fauna ČSR, sv. 5, 1955. ČSAV Praha
 • JAGEMANN E.: Kovaříkovití - Elateridae. Fauna ČSR, sv. 4, 1955, ČSAV Praha
 • KUDELA M.: Atlas lesního hmyzu. Škůdci na jehličnanech. 1970. Praha
 • KŘÍSTEK J a kol..: Škůdci semen, šišek a plodů lesních dřevin. 1992. Praha
 • KŘÍSTEK J., VRÁNA J.: Zoologie s entomologií a ochana lesů. (Cvičení a Obrauová část) Skriptum. VŠZ Brno 1978
 • NIENHAUS F., BUTIN H., BŐHMER B.: Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin. Brázda Praha. 1998
 • NOVÁK V., HROZINKA F., STARÝ B.: Atlas hmyzích škůdců lesních dřevin. 1974 Praha.
 • NUNBERG M.: Klucz do oznaczania wazniejszych szkodli­wych owadów lešnych. 1951, Warszawa
 • PAŠEK V.: Vošky našich lesných drevin. 1954, SAV Brati­slava
 • PATOČKA J. : Motýli našich lesních dřevin. 1951, Brázda Praha
 • PATOČKA J.: Die Tannenschmetterlinge der Slowakei. 1960, SAV Bratislava
 • PAVLOVSKIJ E. N. a kol.: Vreditěli lesa. Spravočnik I, II. 1955, Izdatělstvo Akaděmii nauk SSSR, Moskva-Leningrad
 • PFEFFER A.: Lesnická zoologie II. 1954, SZN Praha.
 • PFEFFER A.: Kůrovci - Scolytoidea. Fauna ČSR, sv. 6. 1955, ČSAV, Praha
 • PFEFFER A.: Ochrana lesů. Praha 1961
 • PFEFFER A.: Kůrovcovcovití Solytidae a jádrohlodovití Platypodidae. Akademia Praha 1989
 • REISCH J. : Waldschutz und Umwelt. Springer Verlag Berlin-Heidelberg-New York. 1974.
 • SCHWENKE W.: Die Forstschädlinge Europas I. Band. Wűrmer - Schnecken - Spinnentiere - Tausendfűssler und Hemimetabole Insekten. Hamburg Berlin 1972.
 • SCHWENKE W.: Die Forstschädlinge Europas II. Band. Kafer. Hamburg Berlin 1974.
 • SCHWENKE W.: Die Forstschädlinge Europas III. Band. Schmetterlinge. Hamburg Berlin 1978.
 • SCHWENKE W.: Die Forstschädlinge Europas IV. Band. Häutflugler und Zweiflűgler. Hamburg Berlin 1982.
 • SCHWENKE W.: Die Forstschädlinge Europas V. Band. Wirbeltiere. Hamburg Berlin 1986.
 • SCHWERTFEGER F.: Die Waldkrankheiten. 1981. P. Parey. Hamburg Berlin
 • SCHIMITSCHEK E.: Die Bestimmung von Insektenschäden im Walde nach Schädenbild und Schädling. 1955. P. Parey Hamburg u. Berlin
 • SKUHRAVÁ M., SKUHRAVÝ V.: Bejlomorky. 1960, vydala ČSAV v SZN Praha.
 • STOLINA M. a kol.: Ochrana lesů. Bratislava 1985
 • ŠVESTKA M., HOCHMUT R., JANČAŘÍK V.: Praktické metody v ochraně lesa. Lesnická práce, Kostelec n. Černými lesy 1998.
 • UHLÍŘOVÁ H. a kol.: Symptomy poškození lesních dřevin. Agrospoj Praha. 1996.