Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Krajinné plánování - výpisky

«»
Přípona
.doc
Typ
skripta
Stažené
3 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
7926
Poslední úprava
27.04.2016
Zobrazeno
530 x
Autor:
jajajuppi26
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Skripta - Krajinné plánování

1.1. Předmět krajinného plánování

Předmětem krajinného plánování je krajina, její komplexní řešení a řízení. Objekt plánování, krajinu, můžeme chápat jako dynamický a heterogenní soubor systémů, skládajících se z přírodních a člověkem vytvořených složek.
Krajinu, jako obecný termín, je možné chápat různým způsobem. V průběhu času se vykrystalizovaly dva základní směry chápání krajiny - ekosystémový (krajinně-ekologický) a geosystémový (geografický). První přístup je možné dokumentovat definicí Formana a Godrona (1994): "Krajina je ekologicky heterogenní území složené ze specifické sestavy ekosystémů, které jsou ve vzájemné interakci, které se zde podobným způsobem opakují a navzájem navazují". Jako krajina může být v tomto pojetí zkoumána libovolná prostorová jednotka, jejíž složky, vazby mezi nimi, toky látek, energií a informací jsou definovány tak, aby chování této jednotky bylo možné prognózovat a řídit. (Míchal, 1992).

Klíčová slova:

krajinné plánováníObsah:
 • 1. Předmět a cíle krajinného plánování 1
  1.1. Předmět krajinného plánování 1
  1.2. Plánování a tvorba krajiny 3
  1.3. Cíle krajinného plánování 6
  2. Vývoj a formování krajinného plánování 9
  2.1. Počátky formování krajinného plánování 10
  2.2. Vývoj v poválečném období 12
  2.3. Vývoj po roce 1989 24
  3. Územní plánování 25
  3.1 Úkoly územního plánování 26
  3.2. Nástroje územního plánování 27
  3.2.1. Územně plánovací podklady 27
  3.2.2. Územně plánovací dokumentace 28
  3.3. Pořizování územně plánovací dokumentace 31
  3.4. Hlavní cíle a požadavky 32
  3.5. Projednávání 32
  3.6. Schvalování územně plánovací dokumentace 33
  3.7. Závaznost územně plánovací dokumentace 34
  3.8. Územní řízení 34
  3.9. Metody územního plánování 37
  4. Územní generel zeleně sídelního útvaru 38
  4.1. Zásady vypracování a obsah ÚGZSÚ 42
  4.2. Koncept řešení ÚGZSÚ 43
  4.3. Návrh ÚGZSÚ 44
  5. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí 50
  5.1. Předmět posuzování 50
  5.2. Rozsah posuzování 50
  5.3. Oznámení stavby 51
  5.4. Projednávání dokumentace 53
  5.5. Posudek 54
  5.6. Posuzování koncepcí 56
  5.7. Hodnocení vlivů liniové stavby 56
  6. Územní systém ekologické stability krajiny 66
  6.1. Cíle ÚSES 68
  6.2. Kategorie dokumentace ÚSES 69
  6.3. Vymezení kostry ekologické stability 70
  6.3.1. Diferenciace potenciálního přírodního stavu
  geobiocenóz 72
  6.3.2. Diferenciace současného stavu geobiocenóz a krajiny 74
  6.3.3. Vymezení kostry ekologické stability 75
  6.3.4. Funkční členění ÚSES 76
  6.3.5. Návrh ÚSES 80
  7. Program obnovy vesnice 81
  7.1. Vývoj venkovské sídelní struktury 82
  7.2. Vývoj krajinné struktury 87
  7.3. Principy Programu obnovy vesnice 89
  7.4. Zpracování a realizace místního programu obnovy
  vesnice 96
  8. Program péče o krajinu 97
  9. Přílohy 101
  10. Seznam literatury 110

Zdroje:
 • Bartková,R., Vyšinka,J.: Zonální struktury. Scriptum. SNTL, Praha, 1980, s. 233
 • Bortel,J., Jančová,M., Sláviková,D.: Ochrana a tvorba krajiny. Scriptum. Technická univerzita, Zvolen, 1993, s. 135
 • Bulíř,P.: Směry a přístupy k plánování krajiny v ČSFR. In: Sborník "Krajinné plánování v Německu a možnosti využití v České Republice. VÚOZ, Průhonice, 1992, s. 90-101
 • Burian,A.: Sociologické problémy transformace zemědělských podniků. In: Sborník "Předpoklady transformace zemědělských podniků a obnovy vesnic". Kosova Hora, 1991
 • Forman,R.T.T., Godron,M.: Krajinná ekologie. Academia, Praha, 1994
 • Hejný,S. a kol.: První varianta náplně, zaměření a způsobu vypracovávání biologických plánů krajiny. ČSAV, Praha, 1967
 • Horník,S. a kol.: Fyzická geografie II. SPN, Praha, 1986, s. 319
 • Hruška,E.: Krajina a její soudobá urbanisace. Pyšvejc, Praha, 1946, s. 99
 • Jelínková,M. a kol.: Generely zeleně. Aktuality VŠÚOZ Průhonice. VŠÚOZ, Průhonice, 1982
 • Jůva,K., Klečka,A., Zachar,D.: Ochrana krajiny ČSSR. Academia - Veda, Praha-Bratislava, 1981, s. 563
 • Klika,J.: Chráníte naší přírodu? Unie, Praha, 1946
 • kol.: Obnova vesnice. Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, Praha, 1993, s.63
 • Knopp,A. a kol.: Vesnice - stavby a krajina mají svůj řád. ÚÚR, Brno, 1994, s. 211
 • Lafarová,M.: Vliv vývoje zemědělství na krajinu. VÚVA, Praha, 1973
 • Löw,J. a kol.: Zásady pro vymezování a navrhování územních systémů ekologické stability krajiny. Metodická pomůcka. Agroprojekt, Brno, 1986
 • Löw,J. a kol.: Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. Doplněk, Brno, 1995, s. 122
 • Mazúr,E.: Krajinné syntézy ako základný predpoklad vedeckej organizácie priestoru a perspektívy ich rozvoja. Vedecké kolégium SAV pre vedy o Zemi a vesmíre, Bratislava, 1980, s. 16
 • Mičian,Ľ.: The Systems Approach to Landscape and the Sciences Realizing It with a Special Aspect to the System of Geographical Sciences. Ekologia (ČSSR), 2, No.4. Veda, Bratislava, 1983
 • Míchal,I.: Ekologická stabilita. MŽP ČR, Praha, 1992, s. 243
 • Ondřejová,V.: Technicko-hospodářské ukazatele pro údržbu veřejné zeleně. VŠÚOZ, Průhonice, 1980
 • Perlín,R.: Program obnovy vesnice. Metodická publikace. VÚVA, Praha, 1993, s.112
 • Petrík,Ľ.: Základné pojmy využívané v teórii tvorby krajiny, ich teoretická a pragmatická interpretácia. Acta Univ. Agric., Brno, fac. hort., II, 1987, 1, s. 15-27
 • Petrík,Ľ.: Krajinné plánovanie I. Scriptum. VŠZ, Brno, 1990, s. 229
 • Ružička,M.: LANDEP - Ekologické plánovanie krajiny. Technická práce, 1, 1982, s. 26-30
 • Ružička,M., Miklos,L.: Ekologické plánovanie krajiny. VŠLD, Zvolen, 1982, s. 81
 • Ružička,M., Ružičková,H.: Biologické plánovanie pri urbanizácii a využívaní krajiny. Životné prostredie, č. 4, 1973
 • Salašová,A.: Ekologická stabilita krajiny. Definovanie a interpretácia spolusúvisiacich pojmov. Acta univ. agric.(Brno), fac. hort., II, 1987, 2, s. 101-108
 • Salašová,A.: Krajinárska tvorba v Čechách a na Slovensku. In: Sborník "Czech and Slovak Contribution to the World Culture." World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciencies, Prague, 1994, s. 102
 • Scholz,J.: Rajonizace okrasných dřevin. Vědecké práce VÚOZ. VÚOZ, Průhonice, 1976
 • Šimánková,J.: Výběr prostředků řízení rozvoje krajiny. Acta univ. agric. (Brno), fac. hort., II, 1987, 2, s. 109-116
 • Šteis,R.: Nový urbanizmus. Veda, Bratislava, 1985, s. 274
 • Trnková,V.: Postoje venkovského obyvatelstva k transformačním procesům na venkově. In: Sborník "Předpoklady transformace zemědělských podniků a obnovy vesnice". Kosova Hora, 1991
 • Vaníček,V.: Ochrana a tvorba krajiny. Scriptum. VŠZ, Brno, 1973
 • Vaníček,V.: Ochrana životního prostředí. Scriptum. VŠZ, Brno, 1980, s. 165
 • Weber,M., Hrochová,Z.: Východiska obnovy venkovských sídel a krajiny. In: "Krajinné plánování v Německu a možnosti využití v České republice". Sborník. VÚOZ, Průhonice, s. 113-120