Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Hodnocení a oceňování biotopů České republiky

«»
Přípona
.pdf
Typ
skripta
Stažené
0 x
Velikost
3,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
13200
Poslední úprava
28.12.2018
Zobrazeno
124 x
Autor:
winnetou
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Projekt MŽP č. VaV/610/5/01 „Porovnání přístupů v oceňování vybraných částí přírody v ČR a Evropské unii s cílem sjednotit tento přístup“ řešil v letech 2001-2003 Český ekologický ústav se spolunositelem projektu Ing. Ivanem Dejmalem ve spolupráci s mnoha dalšími odborníky, ekology a ekonomy. Na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek bylo řešení projektu zacíleno na praktickou aplikaci „hesenské metody“ na typy přírodních biotopů podle soustavy NATURA 2000 v podmínkách ČR.

V tržních ekonomikách jsou dosud služby přírody využívány převážně bezplatně a dochází celosvětově k závažnému úbytku nejcennějších ekosystémů. V České republice byla sice zakotvena ekologická újma zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, dosud však nebyla kvantifikována. Základním cílem projektu bylo proto navrhnout systém kvantifikace ekologické újmy a obecně metodu, která umožní srovnávat ekonomické a ekologické aspekty životního prostředí (území).

Výsledky řešení projektu spočívají zejména v tom, že:
1. byl podán mezinárodní přehled metod hodnocení netržních služeb přírody a byla rozpracována metoda hodnocení biotopů, doporučená v roce 2000 k aplikaci v členských státech EU Bílou knihou EU o odpovědnosti za škody na životním prostředí (COM/2000/66final). Tato metoda uspořádává části přírody (biotopy) na území ČR prostřednictvím bodového hodnocení podle jejich ekologické kvality a následně převádí hodnotu bodu na peněžní jednotky v souladu s průměrnou efektivností skutečných vkladů do ochrany přírody a krajiny;
2. byl zpracován úplný seznam typů biotopů České republiky a bylo navrženo jejich bodové hodnocení včetně koncipování koeficientů pro konkrétní biotop v konkrétním území. Byl rovněž připraven verbální popis jednotlivých typů biotopů i popis kritérií a koeficientů pro konkrétní biotopy v konkrétním území;
3. byl vytvořen systém evidence nákladů na projekty udržování a zlepšování kvality přírody a krajiny a na jeho základě byla odvozena průměrná hodnota jednoho bodu;
4. byly navrženy příslušné legislativní úpravy a další formy využití zpracované metodiky.

Klíčová slova:

cíle projektu

oceňování

environmentální statky

hodnocení biotopů

hodnocení

ekologické újmyObsah:
 • Shrnutí 3
  1. Základní cíle projektu a jeho význam 6
  1.1. Zadání projektu a jeho hlavní cíle 6
  1.2. Vazba projektu na koncepční úkoly a cíle mžp 7
  1.3. Přístupy k řešení projektu 8
  1.4. Předpokládané využití výstupů projektu 9
  2. Pojetí oceňování 11
  2.1. Význam oceňování 11
  2.2. Pojetí oceňování netržních částí přírody 12
  2.3. Pojetí ekonomického oceňování a ekonomické hodnoty 16
  2.4. Ekonomické hodnocení a udržitelný rozvoj 19
  3. Základní metody oceňování environmentálních statků 22
  3.1.Metody oceňování pomocí souvisejících trhů (nepřímé metody odhalování preferencí na
  Základě údajů trhu) 24
  3.2.Metoda kontingentního oceňování (contingent valuation method-cvm) 28
  3.3.Metody ocenění environmentálních statků a služeb pomocí nákladů a fyzických škod31
  3.4. Participativní přístupy 33
  3.5. Využití metod mimotržního oceňování životního prostředí ve světě 35
  3.6.Mimotržní oceňování přírody v zemích evropské unie 36
  3.7. Stav oceňování přírody a jejích mimoprodukčních funkcí v české republice 39
  3.8. Popis původní hesenské metody 41
  3.9. Nejnovější vývoj teorie hodnocení netržních částí přírody 46
  4. Hodnocení biotopů čr 49
  4.1. Seznam typů biotopů čr a jejich bodové ohodnocení 49
  4.2 Individuální hodnocení biotopů 220
  4.3. Individuální hodnocení biotopů podle modelových skupin fauny 241
  5. Výpočet peněžní hodnoty biotopů 325
  5.1. Systém evidence a sledování veřejných výdajů 325
  5.2. Veřejné výdaje v oblasti ochrany přírody a krajiny 326
  5.3. Postup při výběru revitalizačních akcí pro analýzu výdajů 328
  5.4 Přístupy k propočtům výdajů 332
  5.5. Výpočet průměrné bodové hodnoty v tabulce 333
  5.6. Sumarizace revitalizačních opatření 337
  6. Využití hodnocení 371
  6.1. Výpočet ekologické újmy u malých legálních zásahů 371
  6.2. Výpočet ekologické újmy pro podrobně posuzované akce 374
  6.3. Popis hodnocených lokalit 382
  6.4. Příklad výpočtu ekologické újmy - hypotetická výstavba supermarketu 387
  6.5. Výpočet hodnoty přírodního kapitálu 393
  7. Návrh legislativního zakotvení úhrady ekologické újmy 397
  7.1 Návrh věcné změny zákona č. 114/1992 sb. a souvisejících právních předpisů 397
  7.2 Návrh věcného obsahu vyhlášky k hodnocení přírodních stanovišť 407
  7.3 Souvislosti zavedení nového ekonomického nástroje v oblasti ochrany přírody 408
  8. Závěrečná shrnutí a doporučení 420
  8.1. Shrnutí 420
  8.2.Možnosti využití výsledků řešení 421
  8.3. Doporučení pro další postup 422
  Literatura: 423