Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Rozvojový strategický dokument obce - Kynice

«»
Přípona
.pdf
Typ
seminární práce
Stažené
1 x
Velikost
1,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
6266
Poslední úprava
27.07.2015
Zobrazeno
1 305 x
Autor:
jiri.hosko
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD
Strategický plán rozvoje obce je důležitý koncepční dokument, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj obce, definovat dlouhodobé cíle a priority obce a návazně navrhnout konkrétní rozvojové projekty, včetně způsobu realizace a financování.
V první (analytické) části strategického plánu jsou podrobně popsány a hodnoceny nejrůznější faktory života v obci, provádí se srovnání, definují slabé a silné stránky dané obce. Analytickou část tvoří profil obce a SWOT analýza obce.

Ve druhé (návrhové) části dokumentu jsou specifikovány potřeby, dlouhodobé i krátkodobé rozvojové záměry dané obce.
Způsob vypracování dokumentu je individuální a je zvolena především s ohledem na velikost obce a administrativní význam obce.
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍCH ČÁSTÍ DOKUMENTU
Profil obce:
Profil obce je souhrnným dokumentem charakterizujícím sociálně ekonomickou situaci obce v rozsahu nezbytném pro vytvoření výchozí poznatkové základny, z níž by se měla „odrazit“ strategie dalšího rozvoje obce.
SWOT analýzy:
SWOT analýza je standardní metoda používaná k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná a objektivní charakteristika současných vnitřních silných a slabých stránek zkoumané obce a možných vnějších budoucích příležitostí a ohrožení rozvoje obce. Výsledky analýz, koncentrované do závěrečné SWOT analýzy, budou využity pro upřesnění kritických oblastí, jako základ pro zaměření celé rozvojové strategie obce a jako základ pro formulaci strategických cílů a rozvojových priorit, opatření a aktivit.

Klíčová slova:

infrastruktura

profil obce

komunikace

úprava

kulturní krajina

hospodářství

SWOT analýza

strategieObsah:
 • OBSAH
  Úvod 3
  Charakteristika dílčích částí dokumentu 3
  A. Profil obce 4
  A.1 Základní historické informace o obci 4
  A.2 Poloha obce 5
  A.3 Obecné a kontaktní údaje 5
  A.4 Demografické poměry 6
  A.5 Domovní a bytový fond 6
  B. Základní infrastruktura 7
  B.1 Komunikace, komunikační plochy 7
  B.2 Technická infrastruktura, vodohospodářské objekty, sběr a likvidace odpadů 7
  B.3 Vodní plochy a vodoteče 7
  B.4 Veřejné budovy občanské vybavenosti 8
  B.5 Objekty památkově hodnotné 8
  B.6 Veřejné prostory, návsi 8
  B.7 Trh práce 8
  B.8 Cestovní ruch 8
  C. Úpravy a obnova kulturní krajiny 9
  C.1 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce 9
  C.2 Hlavní rozvojové směry, plochy a koridory 10
  C.3 Zásady rozvoje území obce 11
  C.4 Systém sídelní zeleně 11
  C.5 Koncepce veřejné infrastruktury 12
  C.6 Koncepce územního systému ekologické stability 13
  C.7 Grafická mapka ÚP Kynice 14
  D. Rozvoj hospodářství obce 15
  D.1 Samospráva obce 15
  D.2 Vydané vyhlášky a nařízení 15
  D.3 Financování akcí 15
  D.4 Uskutečněné akce z dotačních titulů na podporu rozvoje obce 15
  E. Kulturní a společenské akce na podporu strategického rozvoje obce 16
  E.1 Kultura a volný čas 16
  F. Návrh způsobů financování akcí 20
  F.1 Hlavní strategické cíle 20
  G. Další dokumentace 21
  H. SWOT analýza 22
  H.1 Silné stránky 22
  H.2 Slabé stránky 22
  H.3 Příležitost 22
  H.4 Ohrožení 22
  I. Vize, priority, specifické cíle 23
  I.1 Tvorba strategie 23
  I.2 Vize 23
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše