Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Olomoucký kraj, jeho rozvoj a hospodářství

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
10274
Poslední úprava
15.05.2017
Zobrazeno
540 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Krajské zřízení Olomouckého kraje
Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při výkonu samostatné působnosti kraj spolupracuje s obcemi; nesmí přitom zasahovat do jejich samostatné působnosti. Proti takovému zásahu může obec podat žalobu podle zvláštního zákona. Kraje jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s obcemi opatření dotýkající se jejich působnosti. Kraj je oprávněn vyjadřovat se k návrhům státních orgánů, které se dotýkají působnosti kraje. Státní orgány jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s krajem opatření dotýkající se působnosti kraje. Státní orgány a orgány obcí poskytují orgánům kraje na požádání bezplatně údaje a informace pro výkon jejich působnosti. Tuto povinnost má i kraj vůči státním orgánům a orgánům obcí. Ochrana údajů a utajovaných skutečností podle zvláštních právních předpisů zůstává nedotčena. Kraj a jeho orgány vymezuje zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, který nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev v krajích, respektive dnem 1. ledna 2001, ve svém platném znění. Dalšími orgány kraje jsou rada kraje, hejtman kraje a krajský úřad. Orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje zřízený podle zákona. Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu. Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Kraj, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Rada zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě. Kraj může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky kraje, pokud zákon nestanoví jinak.

Klíčová slova:

krajské zřízení

cestovní ruch

ekonomický vývoj

nezaměstnanost

obyvatelstvoObsah:
 • Krajské zřízení Olomouckého kraje
  Cestovní ruch v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2010
  Ekonomický vývoj Olomouckého kraje v ČR v letech 1995 - 2008
  Průměrná mzda v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2010
  Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 5. 2010
  Obyvatelstvo Olomouckého kraje
  Závěr
  Zdroje: