Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Návrh ocenění podniku - Centropen a.s.

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
12499
Poslední úprava
13.08.2018
Zobrazeno
335 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Každé oceňování podniku je individuálním a velmi složitým procesem. Jedná se o stále rozsáhlejší disciplínu. Důvody ocenění mohou být velmi různorodé. Ocenění potřebujeme při koupi a prodeji podniku, nebo také při vstupu nových společníků do společností, či při fúzích a přeměnách podniků.

Cíle a východiska seminární práce
Cílem seminární práce je komplexní ocenění firmy podniku Centropen a.s. Oceňování podniku je stanovení jeho tržní hodnoty s přihlédnutím k mnoha různým faktorům působících na současnou ale především budoucí ekonomickou situaci podniku. Za dílčí cíle můžeme považovat sestavení strategické analýzy, dále sestavení finanční analýzy a finančního plánu a v neposlední řadě i aplikování výnosových metod ocenění.
Jako podklady pro zpracování práce budou využity výkazy společnosti, web společnosti a webové stránky pro zpracování excelové (přílohové) části.

Klíčová slova:

společnost

strategická analýza

absolutní ukazatele

hodnocení

finanční plán

rating



Obsah:
 • Úvod 4
  Cíle a východiska seminární práce 5
  1 Představení společnosti 6
  1.1 Historie společnosti 6
  1.2 Organizační struktura společnosti Centropen a.s. 7
  2 Strategická analýza 8
  2.1 Analýza makroprostředí 8
  2.2 Analýza mikroprostředí 10
  2.3 Vymezení relevantního trhu a jeho prognóza 11
  2.4 Prognóza tržeb společnosti 12
  2.5 Konkurenční síla podniku 13
  3 Finanční analýza 14
  3.1 Analýza absolutních ukazatelů 14
  3.1.1 Analýza rozvahy 14
  3.1.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 18
  3.2 Analýza poměrových ukazatelů 18
  3.2.1 Ukazatele likvidity 18
  3.2.2 Ukazatele rentability 20
  3.2.3 Ukazatele zadluženosti 21
  3.2.4 Ukazatele aktivity 21
  3.3 Indexy hodnocení 23
  3.3.1 Altmanův index - bankrotní model 23
  3.3.2 IN05 23
  3.4 SWOT analýza 24
  3.5 Generátory hodnoty 25
  3.5.1 Rozdělení majetku 25
  3.5.2 Zisková marže 25
  3.5.3 Pracovní kapitál 26
  3.5.4 Investice a dlouhodobý majetek 26
  3.5.5 Předběžné ocenění na základě generátorů hodnoty 26
  4 Finanční plán 27
  4.1 Plánovaná rozvaha 27
  4.2 Plánovaný výkaz zisku a ztrát 29
  4.3 Plánované Cash Flow 30
  5 Návrh ocenění 31
  5.1 WACC 31
  5.2 DCF 32
  5.3 EVA 33
  Závěr 34
  Seznam použité literatury 35
  Seznam obrázků, grafů a tabulek 36

Zdroje:
 • MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 3., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-67-5.
 • MIKOLÁŠ, Zdeněk, Jindra PETERKOVÁ a Milena TVRDÍKOVÁ. Konkurenční potenciál průmyslového podniku. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-379-0.
 • CENTROPEN. O společnosti [online].
 • ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. HDP, národní účty [online].
 • ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Kurzy devizového trhu. [online].