Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Fixace vzdušného dusíku jetelovinami na orné půdě

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
7 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
6436
Poslední úprava
24.08.2015
Zobrazeno
458 x
Autor:
jiri.hosko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Jeteloviny
Jeteloviny mají nezastupitelné postavení v agroekosystému jako největší producent levného, kvalitního a zdravého bílkovinného krmiva a zároveň jsou významným faktorem půdní úrodnosti a ochrany životního prostředí.
Jeteloviny patří mezí rostliny s největší schopností vázat vzdušný dusík (až 300 kg dusíku na hektar za rok). Typický je pro ně kůlový kořen, který dosahuje hluboko do půdy, odkud rostliny vytahují živiny a vodu. Mezi nejvýznamnější jeteloviny patří vojtěška setá, jetel luční, jetel plazivý, vičenec setý, štírovník růžkatý a další. Patří mezi nejlepší objemná krmiva pro hospodářská zvířata, především díky vysokému obsahu dusíkatých látek a vitamínů. Produkují velké množství sušiny v podzemní biomase - 8-12 t/ha. Zvyšují obsah organické hmoty v půdě s příznivým poměrem C:N, který se rovná 10 t chlévského hnoje. Zlepšují fyzikální i chemické vlastnosti půdy a následné hospodaření s vodou. Mají meliorační a protierozní účinek. Omezují výskyt chorob a škůdců obilovin a řepky, kteří se v půdě šíří a působí tak na půdu fytosanitárně. Častá frekvence sečení a vysoká pokryvnost listoví má také odplevelovací účinek. Přispívají k vytváření drobtovité struktury půdy a zvyšování půdní úrodnosti. Jeteloviny jsou také výborný zdroj dusíku a organické hmoty pro půdu v ekologickém zemědělství, kde by jejich plocha společně s luskovinami měla pohybovat kolem 20% výměry. Mohou mít i negativní vliv, kdy například vojtěška především v suchých letech vysušuje půdu a při fixaci dusíku vypouští do půdy kationty vodíku a kořenové exudáty, což může způsobovat okyselování půdy. Pozitiva však převládají na negativy.

Klíčová slova:

jeteloviny

dusík

fixace

symbioza

vzduch

hlízyObsah:
 • Jeteloviny
  Dusík
  Nesymbiotická fixace dusíku
  Symbiotická fixace dusíku

Zdroje:
 • BADALÍKOVÁ, B.: Významný vliv jetelovin na půdní prostředí [online]. Zemědělský výzku, Troubsko, 2013
 • FECENKO, J., LOŽEK, O. (2000): Výživa a hnojenie pol'ných plodín. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 442 s. ISBN 80-7137-777-5
 • MIKANOVÁ, O. a ŠIMON, T.: Alternativní výživa rostlin dusíkem: Metodika pro praxi [online]. Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2013
 • MŽP, Ekologické zemědělství [online].
 • SKLÁDANKA, J., DOLEŽAL P. a VYSKOČIL, I.: Jeteloviny. Pícninářství a výroba krmiv: multimediální učební texty
 • SKLÁDANKA, J.: Biologie jetelovin: multimediální učební texty
 • VANĚK, V. et al.: Výživa polních a zahradních plodin. Praha: Profi Press, 2007, 176 s. ISBN 976-80-86726-25-0.