Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Eticko-axiologické aspekty antickej filozofie

«»
Přípona
.docx
Typ
ročníková práce
Stažené
1 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
slovenský jazyk
ID projektu
5593
Poslední úprava
20.04.2015
Zobrazeno
1 217 x
Autor:
jozef.rzepka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Za účelom priblíženia danej problematiky sa budeme v nasledujúcej kapitole zaoberať obdobím vzniku filozofie ako takej. Prvá otázka, ktorú si položíme je zrejmá:
„Čo je filozofia?“
Veľmi často vo svojich dejinách filozofia nemala jasno vo svojom vlastnom poslaní. Pre všetky prístupy a názory je charakteristické jedno: uznanie, že filozofia, spôsob formulácie jej otázok, tesne súvisí s človekom, so skutočnosťou, so spoločenskými a prírodnými javmi, ktoré nás obklopujú. „Mnohí sú presvedčení, že pýtať sa, čo je to filozofia, už znamená filozofovať.“ (Blecha, 2004, s. 15).

Klíčová slova:

ľudské hodnoty

antická filozofia

řecká filosofie

Pytagorovci

Elejská školaObsah:
 • 1 Dejiny antickej filozofie 1
  1.1 Predantická filozofia 3
  1.2 Antická filozofia 3
  1.3 Predsokratovská filozofia 4
  1.3.1 Milétska škola, Pytagorovci, Heraklietos z Efezu 4
  1.3.2 Elejská škola 6
  1.3.3 Atomisti, Sofisti 7
  2 Sokrates, Platón a Aristoteles 9
  2.1 Sokrates 9
  2.2 Platón 13
  2.3 Aristoteles 15
  3 Helenizmus 20
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 25

Zdroje:
 • Antológia z diel filozofov: Predsokratovci a Platón. Bratislava : Iris, 1998. 607 s. ISBN 80-88778-50-6.
 • ARISTOTELES, 1996. Etika Nikomachova. 2. vyd. Praha : Rezek, 1996. 493 s. ISBN 80-901796-7-3.
 • BLECHA, I. 2004. Filosofie. Olomouc : Nakladetelství Olomou s. r. o., 2004. 240 s. ISBN 80-7182-147-0.
 • ENCYKLOPEDIA ANTIKY. Praha : Academia, 1973, 741 s.
 • LEGOWITZ, J. 1973. Prehľad dejín filozofie. 2. vyd. Bratislava : Obzor, 1973. 666 s.
 • KALAŠ, A. 2005. Helenizmus: nové výzvy gréckej filozofie. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity [online]. ISSN 0231-7664, 2005, roč. 54, s. 69-79. [cit. 2015-02-22]. Dostupné na internete: < http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/107103/B_Philosophica_52-2005-1_7.pdf?sequence=1 >.
 • KRATOCHVÍL, Z. 2006. Délský potápěč k Hérakleitově řeči. Praha : Herrmann, 2006. 528 s. ISBN 80-87054-00-8.
 • KUČEROVÁ, S. 2007. Hodnoty a výchova. In Hodnoty a výchova : sborník referátů z vědecké konference. Brno : MSD, 2007. ISBN 978-80-86633-78-7, s. 28-40.
 • MACHOVEC, D. 1993. Dějiny antické filosofie. Jinočany : H & H, 1993. 187 s. ISBN 80-85467-62-3.
 • MASARIKOVÁ, A. 2007. Axiologický rozmer výchovy k ľudským právam. In Hodnoty a výchova : sborník referátů z vědecké konference. Brno : MSD, 2007. ISBN 978-80-86633-78-7, s. 59-73.
 • MASTROBERTI, S., RUPPERT, M. K. 2000. Stručné dějiny filosofie : od antiky k přítomnosti. Praha : Knižní klub, 2000. 160 s. ISBN 80-242-0382-0.
 • PATOČKA, J. 1968. Předsokratovská filosofie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 154 s.
 • PATOČKA, J. 1996. Nejstarší řecká filosofie: Přednášky z antické filosofie. Praha : Vyšehrad, 1996. s 9-35.
 • PLATÓN. 1997. Zákony. Preložil NOVOTNÝ, F. Praha : OIKOYMENH, 1997. 383 s. ISBN 80-86005-31-3.
 • POPELOVÁ, J. 1980. Zrod filozofie. Bratislava : Smena, 1980. 145 s.
 • PORUBIAK, M. 2000. Duch gnózy: chápanie duchovnosti v helenistickej gnóze. In Osobnosť človeka v jej duchovnej dimenzii. Trnava : FH TU, 2000, s. 11-13. ISBN 80-88774-91-8.
 • RÁDL, E. 1998. Dějiny filosofie I. Starověk a středověk. Praha : Votobia, 1998. 514 s. ISBN 80-7220-063-1.
 • STӦRIG, H. J. 1992. Malé dějiny filozofie. Praha : Zvon, 1992. 560 s. ISBN 80-7113-175-X. http://is.muni.cz/el/1421/podzim2012/ESA141/um/Storig-Male-dejiny-filozofie.pdf
 • SVOBODA, K. 1989. Zlomky předsokratovských myslitelů. Praha : SPN, 1989. 137 s.
 • http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/114676/Q_Theatrologica_06-2003-1_5.pdf?sequence=1
 • ŠPIRKO, D. 2012. Sloboda a environmnetálna zodpovednosť. In Sloboda a jej projekcie : zborník vedeckých príspevkov z jubilejného 10. výročného stretnutia Slovenského filozofického združenia spojeného s medzinárodnou konferenciou. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012. ISBN 978-80-555-0619-7, s. 182-188.