Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 660   projektů
0 nových

Teorie a metody sociální práce 2 - Práce s rodinou

«»
Přípona
.doc
Typ
poznámky
Stažené
6 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
3703
Poslední úprava
23.06.2014
Zobrazeno
2 202 x
Autor:
redsun
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Rodina, její funkce, typologie a vývoj,
profesionální návštěva v rodině, typy služebRodina
= malá primární společenská skupina, založená na svazku muže a ženy, na pokrevním vztahu rodičů a dětí či vztahu jej substituujícím (osvojení), na společné domácnosti, jejíž členové plní společensky určené a uznané role vyplývající ze soužití, a na souhrnu funkcí, jež podmiňují existenci tohoto společenství a dávají mu vlastní význam ve vztahu k jedincům i k celé společnosti.
- nejstarší základní společenská skupina
- společenství nejtěsněji spjaté nejrůznějšími vztahy uvnitř a navenek
- nejdůležitější skupina z hlediska socializace
- rodina ze sociologického hlediska: - nukleární (základní)
- rozšířená (široká)
- orientační (ze které pocházím)
- prokreační (kterou si sama pak založím)
rodinná komuna - volné seskupení rodin, vše je kolektivní, promiskuita; zanikly v 19. stol., objevily se během hippies
rodinné kibuce - podobné, ale zachování manž. svazků;  v Izraeli; děti vychovávány v dětském domově, domů docházely

Funkce rodiny:
v dějinném vývoji se řada funkcí rodiny měnila, některé ustupovaly do pozadí, jiné nabývaly na významu
1. biologicko-reprodukční funkce - udržení života početím a porozením nového člověka (sexuální funkce) + zabezpečení potřebných podmínek pro život a další vývoj
2. ekonomicko zabezpečovací funkce - vztahuje se na všechny členy rodiny (vnitřní činnosti rodiny), v minulosti důležitá výrobní složka, dnes převážně spotřební jednotka, závislá na výrobní činnosti společnosti, společné hospodářství, ekonomická solidarita. Zabezpečovací funkce se netýká jen oblasti materiální, ale i sociální, duševní až duchovní = životní jistoty
3. emocionální funkce - se stává nejdůležitějším kohezivním faktorem rodiny (v některých kruzích vstupují i materiální faktory), potřebná stejně jak pro dospělé, tak i pro děti, i když v různé podobě
4. socializačně-výchovná funkce - opravdový zájem o dítě, kvalitní péče, jeho výchova, přijetí, porozumění pro jeho vývoj, potřeby a požadavky + jejich uspokojování a rozvíjení, prosazovat jeho nejlepší zájem, ochraňovat před nepříznivými situacemi a učit ho, aby bylo schopno jim čelit a překonávat je. Rodina dítě orientuje na určité hodnoty, vystavuje ho určitým konfliktům, poskytuje určitý typ podpory - předává sociální dovednosti, učí ho mnoha dovednostem nezávislým na jeho pohlaví, ale také i své sexuální roli.

také zdrojem stresu: stále být dětem k dispozici, kompromisy v partnerství, starosti, úzkosti, deprivace (postižené dítě, rozvod, nevěra), jak se čl. vyvíjí

Klíčová slova:

rodina

typologie

funkce

násilí

diagnostika

terapie

prevenceObsah:
 • Sociální práce s rodinou - základní pojmy, definice rodiny, funkce rodiny, historický exkurs, koncepty soudobých teorií
  Moderní rodina v západní společnosti, česká rodina v sociodemografických údajích, specifika české rodiny
  Struktura rodiny, posuzování funkčnosti rodiny, poruchy rodiny ve vztahu k dítěti, poruchy rodičovství
  Dítě ve zvlášť obtížných životních situacích, posuzování potřeb ohroženého dítěte
  Komunikace s dětským klientem a jeho rodiči, rodina jako klient, profesionální návštěva v rodině
  Druhy terapeutické a poradenské práce s rodinou
  Videotrénink interakcí
  Úmluva o právech dítěte
  Děti žijící mimo vlastní rodinu, náhradní rodinná péče
  Rozvod, porozvodová péče, rekonstrukce rodiny
  Specifické situace v rodině - klinické rodiny (rodina se zanedbávaným, týraným dítětem (dospělým), rodina a nemoc, rodina s postiženým dítětem, dospělým, rodina mladistvého delikventa, rodina svobodné matky, rodina se členem závislým na návykových látkách, romská rodina, rodina uprchlíků)

Zdroje:
 • ADAMS, R., DOMINELLI, L. and PAYNE,M.: SOCIAL WORK: Themes, Issues and Critical Debates. Second Edition. London, 2002. ISBN 0-333-98593
 • ADAMS, R., DOMINELLI, L. and PAYNE,M.: Critical Practice in Social Work.. First published. London, 2002. ISBN 0-333-92553-X
 • DUNOVSKÝ, J. a kol. Sociální pediatrie - vybrané kapitoly. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-254-9
 • GABURA, J., PRUŽINSKÁ J. Poradenský proces. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. ISBN 80-85850-10-9
 • GARDNER, R. A. Syndrom zavrženého rodiče. 1. vyd. Praha: MPSV, 1996. ISBN 80-85529-22-X
 • GJURIČOVÁ, Š. a kol. Podoby násilí v rodině. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2000. ISBN 80-7021-416-3
 • KRATOCHVÍL, S. Manželská terapie. 2. vyd. Hradec Králové: MACH, 1992.
 • van der LAAN, G. Otázky legitimace sociální práce. 1. vyd. Boskovice: Albert a ZSF OU: Ostrava, 1998. ISBN 80-85834-41-3
 • MATĚJČEK, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-85282-83-6
 • MATĚJČEK, Z. a kol. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-304-8
 • MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2
 • MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. ISBN 80-85850-24-9
 • MOŽNÝ, I.: Sociologie rodiny. Praha: SLON, 2002.
 • SINGLY, F. DE: Sociologie současné rodiny. Praha: Portál, 1999.
 • von SCHLIPPE, A., SCHWEITZER, J. Systemická terapie a poradenství. 1. vyd. Brno: Cesta, 2001. ISBN 80-7295-013-4