Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Sociální práce s menšinami - poznámky

«»
Přípona
.doc
Typ
poznámky
Stažené
3 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
3714
Poslední úprava
23.06.2014
Zobrazeno
767 x
Autor:
redsun
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
menšina

= podřízená skupina, jejíž příslušníci mají významně méně kontroly nebo moci nad vlastními životy, než mají příslušníci dominantní nebo většinové skupiny. Základní charakteristiky: jsou nedobrovolně příslušníky, mají zkušenost předsudků, kulturní specifika, jsou mezi sebou více solidární (Sheafer)
- ze sociologického hlediska - ! všímat si nerovností, kt. se vážou k urč. skupině
- nerovnost v politických, ekonomických právech, nejen početní znevýhodnění /méně/, je to dynamická kategorie vyvíjející se v čase i prostoru, hranice mezi skupinami se mění, majorita může být i v menšině (např. moc není trvale v rukou jedné skupiny, mění se i vztahy ve skupině), musíme vždy vymezit komplexněji
- Giddens: sociolog
skupiny, jejíž příslušníci jsou v nevýhodě oproti členům většinové populace a zpravidla je jim upíráno nějaké právo; mají určitý pocit solidarity či sounáležitosti
často se považují za vyčleněné z většinové společnosti a stávají se terčem předsudků a diskriminace ze strany majority. Všímat si, zda mají stejné možnosti jako majorita.
= (Matoušek) Skupina, která se určitým znakem odlišuje od ostatních občanů státu a tento znak ji znevýhodňuje v přístupu k významným rozhodnutím i v přístupu ke zdrojům.
- Je třeba menšinu definovat komplexně (všímat si postojů většiny a jak ovlivňují možnosti menšiny, všímat si odlišností kulturních, rasových…)
- např. imigranti, lidé s postižením, homosexuálové, členové určitých politických, jazykových nebo náboženských skupin, a někdy se setkáváme i s tím, že jsou za menšinu považovány také ženy
- chápání menšiny se může hodně měnit, ale některé věci vlivem předsudků zůstanou
- při práci s menšinami pozor na paternalitu, direktivnost (paternalistický přístup - dnes i mezi policisty, sociálními pracovníky a tak dále se dají dělit lidi na ty, kdo mají romantické představy a chtějí jim hrozně pomáhat a na ty druhé

Menšiny:

a) etnická menšina:
= skupina obyvatel státu, která se svými tradicemi, kulturními zvyklostmi, jazykem, příp. i tělesnými znaky svých příslušníků liší od většinové společnosti tohoto státu.
odlišuje se na základě své etnicity (faktor rasových, teritoriálních…)
např. Vietnamec, kt. má ČR občanství, ale nehlásí se k vietnamské národnosti

b) národnostní menšina:
společenství občanů ČR, žijících na území ČR; tvoří početní menšinu obyvatelstva
odlišují se od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi - hlásí se k jiné než ČR národnosti
projevují vůli být považování za NM

c) rasové skupiny

Klíčová slova:

menšina

předpisy

marginalizace

rasová diskriminace

paradigmata

postoj

stereotypObsah:
 • Menšina
  Právní předpisy:
  Marginalizace a sociální vyloučení
  Margo
  Právní záruky rovnosti
  INstitucionální záruky rovnosti
  Rovnost
  XEnofobie, rasismus a jeho prudukty
  Produkty rasismu:
  Předsudek
  Stereotyp
  Postoj
  Paradigmata sp s menšinami
  Specifika příslušníků menšin
  Sp v sociálně vyloučených lokalitách