Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 660   projektů
0 nových

Sociální patologie - poznámky

«»
Přípona
.doc
Typ
poznámky
Stažené
3 x
Velikost
1,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
3690
Poslední úprava
23.06.2014
Zobrazeno
1 959 x
Autor:
redsun
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:

Sociálně-patologický jev

= důsledek chování jedince.
Není nahodilý, má svou genezi, dynamiku, příčiny, důsledky a vztahuje se k mnoha prvkům prostředí, ve kterém vznikl.
Nelze jej tedy od prostředí oddělovat a pokoušet se jej samostatně řešit.

Charakteristické projevy:
- nezdravý životní styl
- nedodržování nebo porušování sociálních norem, zákonů a předpisů
- toto chování a jednání vede k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve kterém žije a pracuje
- ve svém důsledku pak k individuálním a skupinovým či celospolečenským poruchám a deformacím


Základní činitelé pro vznik sociálně patologických jevů:
1) Využití, množství a obsah volného času (zájmy).
2) Chování jednotlivců samostatně a ve skupině (interpersonální vztahy)
3) Zdraví a jeho vliv na vývoj osobnosti.
4) Duševní zdraví.
5) Sociální zdatnost.
6) Rodina a rodinné zázemí (hodnoty, životní styl).
7) Škola.
8) Práce, povolání.
9) Vrstevníci - základní vztahy s členy skupin.
10) A. Návyky a závislosti (postoje).
B. Četnost požívání návykových látek a reálných závislostí
(u dospívajících je jako riziková vnímána každá návyková látka, včetně alkoholu a tabáku).


4 skupiny soc.-pat. jevů
1) závislosti - problematika vůle, chtění, zodpovědnosti
2) patologie proti sobě - poruchy příjmu potravy, agrese, sebevražednost
3) asociální jevy
poruchy chování (dětská brutalita, kriminalita, záškoláctví…) - lze diagnostikovat ve středním školním věku, klíčovým obdobím je puberta, adolescence
mládež 0-18 let
děti 0-15 let
mladiství 15-18 let
„zlatý věk“ 18-24 let
4) ve spojení se skupinou - projevy na hraně zákona (sekty, hackeři, extremistická hnutí a skupiny, různé názorové proudy)

Přehled vybraných oblastí sociálně patologických jevů
- mezilidské vztahy
- kriminalita
- návyky
- hráčství
- agresivita
- sex
- sekty, kulty aj. společenská uskupení
- rasová problematika

Klíčová slova:

patologie

mentalizace

agrese

schopnosti

násilí

rodina

šikana

traumaObsah:
 • sociálně-patologický jev
  základní psychické potřeby
  raný vztah a schopnost mentalizace
  násilné chování
  citová deprivace
  Psychická subdeprivace
  ADHD - hyperkinetické poruchy
  (attention deficit hyperactivity disorder)
  agrese
  domácí násilí
  rodina
  ...
  ...
  ...
  proměny puberty a adolescence
  poruchy příjmu potravy (f.50)
  Ego - obranné mechanismy
  Drogové závislosti
  Posttraumatické poruchy
  disociální chování
  Poruchy chování
  Prostituce
  problematika národnostních menšin
  EXTREMISMUS

Zdroje:
 • Allport, G.W.: O povaze předsudkům. Praha, Prostor 2004. ISBN 80-7260-125-3
 • Bentovim, A.: Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Praha 2000. ISBN 80-7169-629-3
 • Bonanate, L.: Mezinárodní terorismus. Praha,Columbus 1997. ISBN 80-85928-45-0
 • Čáp, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2002. ISBN 80-7178-463-x
 • Černoušek, M.: Sigmund Freud. Dobyvatel nevědomí. Praha, Litomyšl 1998. ISBN 80-7185-148-5
 • Dunovský, J.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha, Grada 1995. ISBN 80-7169-192-5
 • Fromm, E.: Anatomie lidské destruktivity. Praha, Lidové noviny 1997. ISBN 80-7106-232-4
 • Hajný, M.: O rodičích, dětech a drogách. Praha, Grada 2002. ISBN 80-2470135-9
 • Chmelík, J.: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha, Linde 2002, http://www.linde.cz
 • Chmelík, J.: Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Praha, Portál 2003, ISBN 80-7178-739-6
 • Chmelík, J.: Symbolika extrémistických hnutí. Praha, Armex Trivis. ISBN 80-7041-546-0
 • Kalina, K.: Drogy a drogové závislosti 1,2. Mezioborový přístup. Praha, Úřad vlády ČR 2003. ISBN 80-86734-05-6
 • Kolář, M.: Bolest šikanování. Praha, Portál 2001. ISBN 80-7178-513-x
 • Komenda, A.: Sociální deviace. Historická východiska a základní teoretické přístupy. Olomouc, UP 1999, ISBN 80-244-0019-7
 • Koukolík, F.: Zlo na každý den. Praha, Galén 2001. ISBN 80-7262-088-6
 • Labáth, V.: Riziková mládež. Praha, Slon 2001, ISBN 80-85850-66-4
 • Lorenz, K.: Takzvané zlo. Praha, Mladá fronta 1992
 • Macek, P.: Adolescence. Praha, Portál 1999. ISBN 80-7178-348-x
 • Mann, J.: Jedy, drogy, léky. Praha, Academia 1996. ISBN 80-200-0508-0
 • Martinek, B.: Náboženská společnost a stát. Historie Svědků Jehovových v Československu. Praha, Dingir 2000. ISBN 80-902528-3-4
 • Matoušek, O.: Mládež a delikvence. Praha, Portál 2000.
 • Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, Slon 2003. ISBN 80-86429-19-9
 • Matoušek, O.: Ústavní péče. Praha, Slon 2001. ISBN 80-85850-08-7
 • Miltlöhner, M.: Vybrané právní problémy v učitelské praxi, Hradec Králové, Gaudeamus 2004.
 • Nakonečný, M.: Encyklopedie obecné psychologie. Praha, Academia 2003, ISBN 80-200-0625-7
 • Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Praha, Academia 2003, ISBN 80-200-1289-3
 • Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Praha, Academia 1999
 • Nešpor, K.: Bažení (craving). Společný rys mnoha závislostí a jejich zvládání. Praha, Sportpropag 1999.
 • Nešpor, K.: Návykové chování a závislost. Praha, Portál 2002. ISBN 80-7178-831-7
 • Plaňava, I.,Pilát, M.:Děti, Mládež a rodiny v období transformace. Brno, Barrister a Principal, FSS MU 2002. ISBN 80-86598-36-5
 • Rauchfleisch, U.: Doprovázení a terapie delikventů. Brno, Scan 1999. ISBN 80-85834-83-9
 • Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha, Portál 1995. ISBN 80-7178-049-9
 • Říčan, P.: S Romy žít budeme - jde o to jak. Praha, Portál 2000. ISBN 80-7178-410-0
 • Streatfield, D.: Kokain. Dějiny. Praha, BBart 2003. ISBN 80-7257-957-6
 • Špatenková, N.: Krizová intervence pro praxi. Praha, Grada 2005. ISBN 80-247-0586-9
 • Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál 2003. ISBN 80-7178-214-9
 • Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha, Portál 2000. ISBN 80-7178-308-0
 • Vojtíšek, Z.: Encyklopedie náboženských směrů a hnutí. Praha, Portál 2004. ISBN 80-7178-798-1
 • Vykopalová, H.: Sociálně patologické jevy v současné společnosti. Olomouc, UP 2002, ISBN 80-244-0337-4
 • Weiss, P.: Sexuální zneužívání dětí. Praha, Grada 2005. ISBN 80-247-0929-5
 • Zábranský, T.: Drogová epidemiologie. Olomouc, UP 2003. ISBN 80-2440709-4