Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 644   projektů
0 nových

Jak vypracovat bakalářskou, diplomovou, rigorózní a disertační práci

«»
Přípona
.doc
Typ
manuál
Stažené
15 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
4676
Poslední úprava
01.12.2014
Zobrazeno
1 953 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Příručka slouží k základní orientaci při vypracování bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha.
Hlavním cílem je seznámit posluchače s vlastním zpracováním (od fáze vymezení tématu a cíle práce až po vypracování seznamu bibliografických odkazů) a přiblížit požadavky kladené na úpravu a strukturu bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce.
Po prostudování budete znát:
- obecný postup při zpracování závěrečné práce,
- základní strukturu, obsah a formu,
- technické náležitosti,
- teoretické základy výzkumného procesu a jeho fází,
- pravidla pro práci s odbornou literaturou a jinými dokumenty.

Budete schopni:
- připravit formální podklady pro vypracování závěrečné práce,
- zvolit vhodné téma závěrečné práce podle sledované problematiky,
- vyhledávat, třídit a zpracovávat různé zdrojové dokumenty,
- dodržovat základní strukturu práce,
- technicky, obsahově a eticky správně citovat a vytvářet bibliografické citace,
- vytyčit hlavní a dílčí cíle (případně hypotézy) práce,
- zpracovat a prezentovat získaná data.

Klíčová slova:

posloupnost stránek

vzor

obsahové náležitosti

obrázky

grafy

citaceObsah:
 • 1 Cíl a obsah příručky 5
  2 Formální stránka závěrečné práce 6
  3 Zásady pro úpravu textu 7
  4 Přehled posloupnosti stránek v bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci 9
  4.1 Vzor pro tvrdé desky 10
  4.2 Vzor pro titulní stranu 11
  4.3 Příklad úvodní strany 12
  4.4 Prohlášení 13
  4.5 Poděkování 14
  4.6 Anotace a klíčové pojmy 15
  4.7 Vzor anotace a klíčových pojmů 16
  4.8 Vzor pro obsah 17
  5 Obsahové náležitosti 18
  5.1 Stručný komentář k výzkumné práci 20
  5.2 Vzor RESUMÉ 25
  5.3 Vzor - seznam obrázků, tabulek a grafů 26
  5.4 Vzor - seznam příloh 26
  5.5 Úprava poslední strany práce 27
  5.6 Příklad úpravy poslední strany práce 28
  6 Zásady pro práci s tabulkami, obrázky a grafy 29
  6.1 Příklad tabulky 29
  6.2 Obrázky 30
  6.3 Grafy 31
  7 Seznam Literatury 32
  7.1 Seznam odborné literatury a zdrojů 32
  7.2 Citace 33
  8 Doporučená literatura 36

Zdroje:
 • BARTOŠ, J. Metodika diplomové práce. Olomouc: UP Olomouc, 1991. 77s.
 • Beran, Vl. Typografický manuál. Náchod, Agentura a nakladatelství Manuál, 1994. ISBN 80-901824-0-2.
 • Blažková, M.: Diplomová práce a její zpracování. České Budějovice, Pedagogická fakulta JU, 1985.
 • EeO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7
 • Havelka, J. Počítačová typografie pro každého. Praha, GRADA Publishing, 1995. ISBN 80-7169-165-8.
 • HOLOUŠOV Á, D., KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: UP Olomouc, 2002. 117s. ISBN 80-244-0458­3
 • KlugerovÁ, J. Transoborová osobnostní příprava speciálních pedagogů. Praha, 2004.
 • KULDOVÁ, O. Normalizovaná úprava pisemnosti psaných strojem nebo zpracovaných textovým editorem. Praha: Fortuna, 1999. 79s. ISBN 80-7168-656-5
 • Rylichová, J., Dragounová, K, Vacínová, T. A kol. Příručka studenta při zpracování bakalářské a diplomové práce. Praha: Vysoká škola Jana Amose Komenského, 2006.
 • Šifferová, O. Logopedické pomůcky v praxi. Rigorózní práce. Praha: UK, 2007.
 • VIŠŇOVSKÝ, P. a kol. Základy vědecké práce ve farmacii a medicíně. Praha: Karolinum, 2001. 184s. ISBN 80-246-0251-2.
 • Český normalizační institut: ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha, Český normalizační institut, 1997.
 • Český normalizační institut: ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Druhé vydání. Praha, Český normalizační institut, 1996.
 • Ústav pro jazyk český AV ČR: Pravidla českého pravopisu (školní vydání). Praha, Pansofia, 1993. ISBN 80-901373-6-9.