Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Doktorandská práce - Modelování v epidemiologii

«»
Přípona
.rar
Typ
diplomová práce
Stažené
0 x
Velikost
2,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
10249
Poslední úprava
09.05.2017
Zobrazeno
311 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V úvodní kapitole je charakterizován systém a model a jsou zde definovány pojmy modelování a simulace. Ve druhé kapitole jsou definovány pojmy týkající se epidemiologie, dále jsou zde uvedeny základní poznatky o chřipce a akutním respiračním onemocnění.

Teoretické jádro práce tvoří třetí kapitola, v níž jsou podrobně uvedeny základní epidemiologické modely používané při matematickém popisu šíření epidemie. Největší pozornost je přitom věnována klasickému epidemiologickému modelu, který byl v této práci při modelování epidemie chřipky použit.

V předposlední kapitole jsou uvedena základní faktografické údaje o městě Ostrava, protože poskytnutá data pocházela od lékařů, kteří mají ordinace ve vybraných městských částech Ostravy a dále tato kapitola také obsahuje základní charakteristiky datového souboru. Grafy ilustrující počet nakažených jedinců akutním respiračním onemocněním včetně chřipky v jednotlivých sezónách jsou součástí Přílohy 1.

V poslední kapitole je popsán programovací jazyk C, statistický software SPSS. Dále je zde také uvedena aplikace metod analýzy časových řad a aplikace klasického epidemiologického modelu. V poslední části této kapitoly jsou výsledky získané těmito dvěma přístupy při modelování chřipkové epidemie interpretovány.

Klíčová slova:

simulace

modelování

epidemiologie

matematické modelování

chřipková epidemie

statistický softwareObsah:
 • Úvod 7
  1 Základní pojmy modelování a simulace systému 8
  1.1 Systém 8
  1.2 Model, modelování 9
  1.3 Simulace 10
  2 Epidemiologie 11
  2.1 Tvorba souborů pro epidemiologické studie 14
  2.2 Epidemiologické aspekty chřipky 15
  2.3 Cirkulace chřipkového viru v populacích 17
  2.4 Surveillance chřipky, činnost chřipkových centrál 17
  2.5 Popis chřipky 18
  2.6 Akutní respirační onemocnění 19
  3 Matematické modelování v epidemiologii 20
  3.1 Základní deterministické epidemiologické modely 20
  3.1.1 Triviální model 21
  3.1.2 Klasický jednoduchý epidemiologický model 24
  3.1.3 Klasický epidemiologický model (Kermack-McKendrikův) 28
  3.1.4 Šíření nemoci od centra epidemie 40
  3.2 Stochastické modely 43
  3.3 Modely větvících se procesů 46
  3.4 Extrapolace časové řady 50
  3.4.1 Dekompozice časové řady 50
  3.4.2 Box - Jenkinsova metodologie 52
  4 Chřipková epidemie v Ostravě 57
  4.1 Faktografie Ostravy 57
  4.2 Základní charakteristiky epidemiologických dat 59
  5 Modelování chřipkové epidemie 63
  5.1 Programovací jazyk C 63
  5.2 Statistický software SPSS 64
  5.3 Aplikace metod analýzy časových řad 67
  5.3.1 Sezónní dekompozice časové řady 67
  5.3.2 Box - Jenkinsův model časové řady 69
  5.4 Aplikace klasického epidemiologického modelu 70
  5.5 Interpretace výsledků 73
  Závěr 75

Zdroje:
 • ANDĚL,J. Matematická statistika. Praha: SNTL, 1985.
 • ANDĚL,J. Statistická analýza časových řad. Praha: SNTL, 1976.
 • ARLT, J., ARLTOVÁ,M. Příklady z analýzy ekonomických časových řad. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-056-3.
 • BAILEY,N.T.J. The Elements of Stochastic Processes: with Applications to the Natural Sciences. New York: John Wiley&Sons, 1990. ISBN 0-471-52368-2.
 • BAILEY,N.T.J. The Mathematical Theory of Infectious Deseases. New York:Hafner Press, 1975.
 • BIČÍK,V., CRHÁK,L. Modely a modelování v biologii. Olomouc:UP, 1985.
 • Bulletin Krajské hygienické stanice Ostrava. Ostrava:KHS, leden 1990 - prosinec 1999.
 • BRAUNER,F., CASTILLO-CHÁVEZ,C. Mathematical Models in Population Biology and Epidemiology. New York: Springer, 2001. ISBN 0-387-98902-1.
 • CIPRA, T. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. Praha:SNTL, 1986.
 • CYHELSKÝ,L. Teorie statistiky I. Praha:SNTL, 1990. ISBN 80-03-00421-7.
 • DIEKMANN,O., HEESTERBEEK,J.A.P. Mathematical Epidemiology of Infectious Diseases. New York: John Wiley&Sons, 2000. ISBN 0-471-49241-8.
 • DUPAČ,V., DUPAČOVÁ, J. Markovovy procesy, díl I. Praha: SNP, 1975.
 • FRAUENTHAL, J.C. Mathematical Modelling in Epidemiology. Berlin:Springe-Verlag, 1980.
 • GÖPFERTOVÁ,D. Epidemiologie. Praha: TRITON, 1999. ISBN 80-7254-037-8.
 • HAVLÍK,J., BERAN,J. Chřipka. Klinický obraz, prevence a léčba. Praha:MAXDORF,2002. ISBN 80-85912-75-9.
 • HAVRÁNEK,T. Matematika pro biologické a lékařské vědy. Praha: Academia, 1981.
 • HOLČÍK,J., FOJT,O. Modelování biologických systémů. Brno: VUT, 2001. ISBN 80-214-2023-5.
 • KALAS,J., POSPÍŠIL,Z. Spojité modely v biologii. Brno: Masarykova univerzita,2001. ISBN 80-210-2626-X.
 • KERNIGHAN,B.W., RITCHE,D.M. Učebnice programovacího jazyka C. Bratislava: Alfa, 1998.
 • KINDLER,E. Simulační programovací jazyky. Praha: SNTL, 1980.
 • KOŘENÁŘ,V.Stochastické procesy. Praha: VŠE, 1998. ISBN 80-7079-813-0.
 • KŘIVÝ,I. Modely v populační biologii a ekologii. Ostrava:Aleko, 1991. ISBN 80-7042-047-2.
 • KŘIVÝ,I., KINDLER,E. Simulace a modelování. Ostrava: OU, 2001. ISBN 80-7042-809-0.
 • KŘIVÝ,I. A Branching Process Model in Epidemiology. Biocybernetics and Biomedical Engineering, vol. 17, no. 1, pp. 169-179. ISSN 0208-5216.
 • MAREK,M., SCHREIBER,I. Stochastické chování deterministických systémů. Praha:Academia, 1984.
 • MAREK,L. Statistika v SPSS. Časové řady. Praha: VŠE, 1995. ISBN 80-7079-642-1.
 • NAGY,J. Stabilita řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Praha:SNTL, 1980.
 • ODUM,E.P. Základy ekologie. Praha:Academia, 1977.
 • OSTRAVA.. Faktografické listy. Statutární město Ostrava - magistrát: odbor ekonomického rozvoje, 2003.
 • PAZOUREK,J. Simulace biologických systémů. Praha:Grada,1992. ISBN 80-85623-13-7.
 • SEGER,J., HINDLS,R., HRONOVÁ,S. Statistika v hospodářství. Praha: ETC Publishing, 1998. ISBN 80-86006-56-5.
 • SKALSKÁ,H. Stochastické modelování. Hradec Králové: Gaudeamus,1998. ISBN 80-7041-039-6.
 • STITES,D.P., TERR,A.I. Základy klinické imunologie. Praha:Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-37-6.
 • UNČOVSKÝ,L., ČERNICKÁ,K. Stochastické procesy a modely. Bratislava:VŠE, 1992. ISBN 80-225-0340-1.
 • WALTER,J. Stochastické procesy. Praha: SPN, 1983.