Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Metody plánování a řízení výroby v podnikových informačních systémech a jejich uplatnění při řízení výrobního procesu

«»
Přípona
.pdf
Typ
závěrečná práce
Stažené
2 x
Velikost
2,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
4284
Poslední úprava
13.10.2014
Zobrazeno
1 063 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Změny v současném konkurenčním prostředí jsou rychlé a neočekávané a organizace, která na tyto dynamicky se měnící podmínky dokáže nejrychleji zareagovat, má ty nejlepší předpoklady zaujmout významné místo na trhu. Pokud má organizace dobře fungující podnikový informační systém, který kopíruje podnikové procesy, má včas potřebné informace a je schopna se velice rychle a pružně přizpůsobit změně zákaznických preferencí. Dlouhodobé budování podnikové informační strategie je tedy v současnosti nezbytnou cestou k úspěšnému prosazení se na trhu. I Prof. Scheer zdůrazňuje ve svém textu Advanced Business Process Management Assesment [52] nutnost budování vztahů mezi podnikovými informačními systémy a podnikovými procesy.

Největším problémem, se kterým se současné výrobní podniky potýkají, je pravdivost a včasnost dat plynoucích do jejich podnikových informačních systémů. Najít efektivní cestu pro získání aktuálních informací již v průběhu výrobního procesu a zaznamenat je do informačního systému, není snadné. Proto se výroba mnohdy jeví jako velká černá skříňka. Většina výrobních zařízení má sice své vlastní ovládací programy, které jsou schopny určité údaje zaznamenat, ale obvykle ne ve struktuře a formátu, který dokáže ERP systém zpracovat. Podniky tedy vynakládají stále více prostředků na propojení všech informačních zdrojů v organizaci do jednoho komplexního informačního systému. Jelikož jsou reálná a kvalitní data nezbytným vstupem pro plánovací a řídící systémy, aby tyto systémy byly schopny produkovat reálné a přesné plány a co nejlépe využít dostupnou kapacitu zařízení i pracovníků, je důležité se zaměřit na sběr dat v průběhu celého výrobního procesu.

Předložená disertační práce se zabývá problematikou plánovacích a řídicích systémů a jejich praktickým využitím ve výrobních podnicích. Cílem práce je zmapovat funkcionalitu dostupných plánovacích a řídicích systémů na českém ERP trhu a pomocí případových studií zhodnotit přínosy pokročilých systémů pro plánování a rozvrhování výroby ve výrobních organizacích. Dalším cílem disertační práce je charakterizovat zásady pro řízení implementačního projektu plánovacích a řídicích systémů do organizace a zhodnotit přínosy plynoucí z implementace. Výstupem disertační práce jsou také třídy klasifikace systémů pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby a definování modelů pro dané klasifikace třídy. Závěr disertační práce je věnován vyhodnocení přínosů pro vědu a praxi.

Disertační práce byla zpracována za podpory projektu 402/08/H051 s názvem "Optimalizace multidisciplinárního navrhování a modelování výrobního systému virtuálních firem" řešeného v programu Grantové agentury České republiky.

Klíčová slova:

problematika

plánování

ERP

abstrakce

analýza

indukce

dizertační práce

teorie

praxObsah:
 • Abstrakt 3
  Abstract 4
  Seznam obrázků 7
  Seznam tabulek 9
  Seznam zkratek 10
  1 Úvod 12
  2 Současný stav řešené problematiky 13
  2.1 Plánování a řízení výrobního procesu 13
  2.2 Charakteristika typů výroby 14
  2.2.1 Typy výroby dle bodu rozpojení objednávky 14
  2.2.2 Typy výroby dle spojitosti výrobního procesu 17
  2.3 Plánovací a řídicí systémy v informačních systémech 19
  2.3.1 Historický vývoj informačních systémů vzhledem k používaným metodám plánování a řízení výroby 19
  2.3.2 Tradiční metody pro plánování a řízení výroby 21
  2.3.3 Přínosy integrace mrp i a mrp ii do erp systémů 23
  2.3.4 Nevýhody tradičních systémů pro plánování a řízení výroby 24
  2.4 Moderní metody plánování a řízení výroby 25
  2.5 Charakteristika erp systémů a jejich postavení v podnikových inf. systémech 30
  2.5.1 Charakteristika současného českého erp trhu 31
  2.5.2 Klíčové body zavedení informačního systému do společnosti 35
  2.5.3 Klasifikace tradičních erp systémů a systémů pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby 38
  2.6 Pokročilé systémy plánování a rozvrhování výroby 39
  2.6.1 Struktura systémů pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby 39
  2.6.2 Plánovací algoritmy pokročilých systémů pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby (aps) 41
  2.6.3 Společné plánování a řízení v rámci dodavatelského řetězce 43
  2.7 Závěr současného stavu poznání 46
  2.7.1 Teoretická východiska práce 46
  3 Cíle a hypotézy disertační práce 48
  3.1 Cíle disertační práce 48
  3.2 Hypotézy disertační práce 49
  4 Metodiky a postupy použité při zpracování disertační práce 50
  4.1 Logické metody 50
  4.1.1 Abstrakce - konkretizace 50
  4.1.2 Indukce - dedukce 50
  4.1.3 Analýza - syntéza 51
  4.2 Metody a techniky kvantitativního sběru dat 51
  4.3. Metody a techniky kvalitativního sběru dat 52
  4.4 Metodologická triangulace 53
  4.5 Metody kvantitativního a kvalitativního vyhodnocení dat 54
  4.5.1 Metoda rozdělení četností 54
  4.5.2 Závislost dvou kategoriálních znaků 55
  5 Postup zpracování disertační práce 57
  5.1 Časový harmonogram prací 58
  6 Hlavní výsledky výzkumů disertační práce 59
  6.1 Kvantitativní výzkum 59
  6.1.1 Výběr a velikost vzorku 59
  6.1.2 Výsledky dotazníkového šetření 59
  6.1.3 Hlavní výsledky kvantitativního výzkumu 70
  6.2 Kvalitativní výzkum fáze i 71
  6.2.1 Výběr a velikost vzorku 71
  6.2.2 Výsledky kvalitativního výzkumu 72
  6.3 Zpracované případové studie - kvalitativní výzkum fáze ii 80
  6.3.1 Tos varnsdorf jako zkušený uživatel aps řešení i2 81
  6.3.2 Moderní metody plánování a řízení výroby ve dřevozpracujícím družstvu lukavec 86
  6.3.3 Řešení is karat ve společnosti mrb sazovice 89
  6.3.4 Otavské strojírny a jejich zkušenost s infor syteline 94
  6.3.5 Walker pilana magnetics 99
  6.3.6 Shrnutí výsledků kvalitativního výzkumu 105
  7 Hlavní výsledky disertační práce 109
  7.1 Verifikace hypotéz a cílů 109
  7.2 Hlavní zásady pro řízení projektu implementace pokročilého plánování a rozvrhování výroby 112
  7.3 Očekávané přínosy vyplývající z implementace aps sytému 114
  7.4 Klasifikace aps systémů 116
  7.4.1 Definování tříd klasifikace aps systémů 116
  7.4.2 Definování modelů aps systémů pro definované třídy klasifikace 117
  8 Přínosy disertační práce pro teorii a praxi 121
  8.1 Přínosy pro vědu a teoretické poznání 12
  8.2 Přínosy pro praxi 121
  9 Závěr 123
  10 Seznam použité a studijní literatury 124
  11 Seznam publikací 130
  12 Curriculum vitae 133
  Seznam příloh 135

Zdroje:
 • 1. ŠULOVÁ, D. Využití technických norem při řízení ubytovacích a stravovacích zařízení. Studentská vědecká a odborná činnost, ročník 0. - 4. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318-709-5.
 • 2. JANUŠKA, M.; ŠULOVÁ, D. Virtuální firma v souvislostech. Zlín: SBORNÍK KONFERENCE PI´08 - SETKÁNÍ KATEDER PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ, 2008. ISBN 978 - 80-7318-769-9.
 • 3. ŠULOVÁ, D.; MACUROVÁ, L. Profil absolventa PI. Zlín: SBORNÍK KONFERENCE PI´08 - SETKÁNÍ KATEDER PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ, 2008. ISBN 978 - 80-7318-769-9.
 • 4. ŠULOVÁ, D. Výběr partnerů pro realizaci virtuální firmy. Karviná: SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ - MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DOKTORANDŮ A MLADÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ, 2008. ISBN 978-80-7240-504-8.
 • 5. ŠULOVÁ, D. Partner Communication within a Virtual Enterprise using Information System. Trenčín: NOVÉ TRENDY V MANAŽMENTĚ - ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE, 2008. ISBN 978-80-8075-370-2.
 • 6. SODOMKA, P.; ŠULOVÁ, D.; KLČOVÁ, H. Planning and Scheduling Methods and their Applications in ERP Systems on the Czech Market. In Inovation and Knowledge Management in Twin Track Economies 2009. Cairo: International Business Information Management Association, Proceedings of the 11th Conference, ISBN 978-0-9821489-0-7.
 • 7. KLČOVÁ, H.; ŠULOVÁ, D.; SODOMKA, P. The efficient implementation of ERP systems in business praxis. In Creating Global Economies through Innovation and Knowledge Management 2009. Kuala Lumpur: International Business Information Management Association, Proceedings of the 12th Conference, ISBN: 978-0-9821489-1-4.
 • 8. MACUROVÁ, Lucie, ŠULOVÁ, Dagmar. Uspořádání pracoviště v souladu s principy ergonomie. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Personálny manažment - trendy na trhu práce v kontexte hospodárskej krizy. 1. vyd. Trenčín : FSEV TnUAD, 2009. s. 191-196. ISBN 9788080754037.
 • 9. ŠULOVÁ, Dagmar, MACUROVÁ, Lucie. Supply Chain management - a way to a virtual enterprise effectiveness. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Personálny manažment - trendy na trhu práce v kontexte hospodárskej krizy. 1. vyd. Trenčín : FSEV TnUAD, 2009. s. 302-305. ISBN 9788080754037.
 • 10. MACUROVÁ, L.; ŠULOVÁ, D. Erp Versus Aps which System is Suitable for Virtual Enterprise Managing. In Recenzovaný zborník COMMAT-TECH 2009. Priemyselné inžinierstvo, manažment a kvalita pre 21. storočie. Trnava :2009. ISBN v tisku.
 • 11.MACUROVÁ, L.; ŠULOVÁ, D. The Statistical Variables in Developing a System for Evaluating and Selecting a Partner for a Virtual Enterprise. In Recenzovaný zborník COM-MAT-TECH 2009. Priemyselnéinžinierstvo, manažment a kvalita pre 21. storočie. Trnava :2009. ISBN v tisku.
 • 12.JANUŠKA, M.; ŠULOVÁ, D.;CHODÚR, M.; PÁLKA, P. Value Chain of Virtual Enterprise - Possible Modern Management Concepts and Value Drivers Identification. Proceedings of 20th DAAAM International Symposium. ISBN v tisku.
 • 13.SODOMKA, P.; ŠULOVÁ, D. Technologické trendy pro následující desetiletí. CVIS [online]. Dostupné z WWW: . ISSN 1214-4991.
 • 14.ŠULOVÁ, D.; SODOMKA, P. ERP systémy v komplexní výrobě. CVIS [online]. Dostupné z WWW: . ISSN 1214-4991.
 • 15.ŠULOVÁ, D.; MACUROVÁ, L. Úspěch. Případová studie: Aplikace principů metody Seiban pro sledování dílců ve výrobě firmy Komfi spol. s.r.o.. Úspěch : produktivita a inovace v souvislostech. 2/2009, roč. 2, č. 2, s. 27-29. ISSN 1803-5183.
 • 16. ŠULOVÁ, D. Velké přínosy u malé zakázkové výroby bezpečnostních dveří v MRB Sazovice. IT System. 9/2009. s. 36 - 37. ISSN 1802-002X.
 • 17. ŠULOVÁ, D. Projekt implementace systému řízení na bázi norem ISO v ubytovacím a stravovacím zařízení. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky. Ústav průmyslového inženýrství, 2006. Diplomová práce, 86 s.. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Petr Briš, CSc.
 • 18. ŠULOVÁ, D. Srovnávací analýza uplatnitelnosti absolventů středních odborných učilišť Zlínského kraje.. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií. Ústav pedagogických věd, 2007. Bakalářská práce, 54 s.. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
 • 19. ŠULOVÁ, D. Zdroje, druhy a kvalita informací pro kompetentní řízení firmy. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, 2004. Bakalářská práce, 45 s.. Vedoucí bakalářské práce prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.