Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Zkouškové otázky z Mezinárodního práva

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
5263
Poslední úprava
09.03.2015
Zobrazeno
603 x
Autor:
techplanet
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
I Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva procesního
I.1 Pojem
MPS = soubor právních norem, které výlučně upravují soukromoprávní vztahy (tj. vztahy práva občanského, obchodního, rodinného a pracovního) s mezinárodním prvkem, včetně právních norem upravujících postup soudů a jiných orgánů a účastníků, příp. i jiných osob, a vztahy mezi nimi vznikající v řízení o občanskoprávních věcech, v němž je obsažen mezinárodní prvek.

mezinárodní prvek musí být dostatečně významný, nikoli zjevně zanedbatelný

Třídění soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem:
» soukromoprávní vztahy s relativně-mezinárodním prvkem
- ve všech svých prvcích mají vztah jen k jedinému cizímu státu. Orgánům tohoto státu by se jevily jako vnitrostátní vztahy.

» soukromoprávní vztahy s absolutně mezinárodním prvkem
- tyto vztahy mají ve svých prvcích vztah k dvěma nebo více státům

» význam uvedeného rozlišování je i v tom, že pouze soukromoprávní vztahy s absolutně mezinárodním prvkem jsou vhodným předmětem pro mezinárodně sjednanou unifikaci právní úpravy. Zde je třeba uvést, že některé unifikační úmluvy, zejména unifikace hmotněprávní úpravy, nezahrnují do svého předmětu úpravy všechny soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem daného druhu (např. kupní smlouvy s mezinárodním prvkem), ale jen ty vztahy, jejichž mezinárodní povaha je v nich vzláště vymezena.

Právní úprava soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem je záležitostí každého státu. Tyto vztahy se také musí řídit právním řádem některého státu. Nelze používat mezinárodního práva veřejného, neboť to upravuje vztahy mezi státy nebo jinými subjekty mezinárodního práva.

Klíčová slova:

mezinárodní právo

věcné právo

dědické právo

tuzemské soudy

rozhodčí nález

mezinárodní organizace

placení

licenční smlouvyObsah:
 • I Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva procesního 2
  II Způsoby úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem 4
  III Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem, hraniční určovatelé 5
  IV Statutární teorie, její význam a její překonání 7
  V Kvalifikační problém, způsoby jeho řešení 7
  VI Zpětný a další odkaz, předběžné, dílčí a následné otázky v mezinárodním právu soukromém 9
  VII Zásady používání zahraničního práva v České republice 11
  VIII Kolizní úprava způsobilosti k právům a právním úkonům, formy právního úkonu 11
  IX Kolizní úprava věcných práv 14
  X Kolizní úprava pracovně-právních vztahů 15
  XI Kolizní úprava závazkových smluv vč. náhrady škody 15
  XII Kolizní úprava rodinného práva 17
  XIII Kolizní úprava dědického práva 18
  XIV Přímé normy, pojem, prameny, uplatnění v právu ČR 19
  XV Mezinárodní úprava ochrany průmyslových a autorských práv 19
  XVI Vztahy v mezinárodní přepravě 20
  XVII Směnečné a šekové právo 21
  XVIII Postavení cizinců v soukromoprávních vztazích 21
  XIX Uplatnění nutně použitelných předpisů 22
  XX Pravomoc tuzemských soudů ve vztahu k zahraničí 22
  XXI Právní pomoc ve styku s cizinou 23
  XXII Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí 24
  XXIII Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku 25
  XXIV Soudní řízení v mezinárodním obchodním styku 26
  XXV Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů 26
  XXVI Právo mezinárodního obchodu, pojem, předmět, prameny 27
  XXVII Státní regulace mezinárodního obchodu a hospodářských styků 28
  XXVIII Mezinárodní organizace 28
  XXIX Způsoby úpravy právních vztahů vznikajících v mezinárodním obchodu 29
  XXX Právní podmínky podnikání zahraničních osob 30
  XXXI Právní úprava kupní smlouvy v mezinárodním obchodním styku 31
  XXXII Licenční smlouvy 31
  XXXIII Obchodní zastoupení v MO 32
  XXXIV Způsoby placení 32