Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
2 nových

Zápočtové otázky na Státovědu

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
5125
Poslední úprava
23.02.2015
Zobrazeno
574 x
Autor:
petr.rajnoha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Co je to stát jako ústavněprávní kategorie?
pojetí státu
Veřejná moc má podobu státu. Stát je typem organizované autority, která maj určitou strukturu.
Stát je tedy nástroj (instituce) společnosti, jehož základním úkolem je zajišťovat její soudržnost. Úloha státu spočívá v tom, že vytváří závazná pravidla života ve společnosti - právní normy, že dohlíží na jejich dodržování a postihuje jejich porušování.
Další úlohou státu je chránit mír, pořádek a bezpečnosti - úloha spočívá v povinnosti bránit stát před vnějšími nepřáteli. Stát je určitý celek či systém, který sestává z jednotlivých částí, jimiž jsou různé státní orgány, úřady, ústavy a zařízení.
Stát disponuje mocí. Moc je společenský vztah, z něhož jednomu jeho účastníkovi vyplývá právo přikazovat něco druhému účastníkovi, tomu z něho plynou povinnosti.
Stát disponuje určitou mocí ve vztahu k obyvatelstvu, které se nalézá na jeho území.
V demokracii je zdrojem moci lid a existuje zde dělba moci - moc zákonodárná, výkonná a moc soudní. Stát lze posuzovat z mnoho pohledů - geograficky, sociologicky, politicky, theologicky atd.

typy států: a) totalitní - neuznává individualitu ani opozici
b) liberální - uznává přirozená práva
Stát vzniká, zaniká, obnovuje se, vyděluje ze společenství.
Stát je suverénní jednotka (vnější aspekt) a mechanismus politické moci (vnitřní aspekt).


2.Co je to princip sebeurčení lidu?

učebnice str.206,207
šlo o princip , který zakládal právo občanů na vytváření a přetváření ústav - tj. idea neomezené ústavodárné moci občanů na rozdíl od moci ustavené tj. moci již omezené, fungující v rámci a mezích daných mocí ústavodárnou.


3. Co je objektivní a subjektivní volební právo?
Objektivní právo, je právo volit. Toto právo mají lidé s českým občanstvím, starší osmnácti let. Občan volí v místě svého bydliště.
Subjektivní právo, je právo být volen. Občan může být volen do poslanecké sněmovny a to od 21 let a do senátu od 40 let. A musí to být občan České Republiky.

Klíčová slova:

státověda

volební proces

federativní stát

dělba moci

autokracie

odpovědnostObsah:
 • 1. Co je to stát jako ústavněprávní kategorie?
  2. Co je to princip sebeurčení lidu?
  3. Co je objektivní a subjektivní volební právo?
  4. Jaké způsoby nátlaku mohou užívat skupiny vlivu?
  5. Co je předmětem státovědy?
  6. Jaké typy skupin vlivu znáte?
  7. Popište vzájemný vztah a rozdíly mezi skupinami vlivu a politickými stranami?
  8. Charakterizujte pravomoc státního orgánu.
  9. Co je státní mechanismus?
  10. Jak se vyvíjely koncepce lidských práv?
  11. Charakterizujte význam občanských povinností v soudobém státě?
  12. Jak jsou pojímána lidská práva v rámci Evropské unie?
  13. Co je územní působnost státního orgánu? Uveďte příklad.
  14. Jaké znáte soudní systémy?
  15. Popište vztah veřejná moc a fyzická osoba.
  16. Jaké znáte typy přímé demokracie?
  17. Jaké znáte formy státu?
  18. Vysvětlete pojem „legitimita veřejné moci“.
  19. Popište vývoj dělby moci.
  20. Charakterizujte federativní stát.
  21. V čem spočívá mocenská povaha práva?
  22. Co je ústavodárná moc a kdo ji reprezentuje?
  23. Vysvětlete možné důsledky odpovědnosti veřejné moci.
  24. Popište výkonnou funkci státu jako proces.
  25. Co je bikameralismus a jaký je jeho význam?
  26. V čem spočívá rozdíl mezi faktickou a psanou ústavou?
  27. V čem spočívá nezávislost soudce?
  28. Popište volební proces.
  29. V čem spočívá mocenská povaha Evropské unie?
  30. Co znamená „Soutěžní demokracie“?
  31. Co je funkční působnost státního orgánu? Uveďte příklad.
  32. Klasifikujte lidská práva a svobody.
  33. V čem tkví podstata státní služby?
  34. Jaké znáte formy referenda?
  35. Jaký může být vztah mezi náboženstvím a veřejnou mocí?
  36. Vyjmenujte některé pravomoci ústavních soudů.
  37. Popište postavení a funkci kontrolní moci v soustavě veřejné moci.
  38. Co to je prezidentský systém formy vlády?
  39. Popište typickou autoritářskou formu vládnutí.
  40. Jaké nejvýznačnější ústavní modely znáte? Stručně je charakterizujte.
  41. Jaké znáte modely federativního uspořádání?
  42. Popište vnitřní funkce státu.
  43. Popište demokracii jako formu vládnutí.
  44. Čím je motivována veřejná moc?
  45. V čem spočívá obsah funkce „Regulativně - normativní“?
  46. Vysvětlete pojmy „stát autonomizovaný a „stát regionalizovaný“.
  47. Vysvětlete vztah politických stran a veřejné moci.
  48. Charakterizujte působnost státního orgánu.
  49. V čem spočívá úloha správního soudnictví?
  ...
  ...
  ...
  70. Jak politické strany ovlivňují dělbu moci?
  71. V čem spočívá obsah „funkce služeb veřejného zájmu“?
  72. Jak vypadá dělba moci v současném státě?
  73. V čem spočívá dělba moci ve federaci?
  74. Co znamená parlamentní demokracie?
  75. Jaká znáte pojetí státu, různé aspekty pohledu?
  76. Jaké satisfakce může činit veřejná moc?
  77. Co je veřejná funkce výkonu spravedlnosti?
  78. Co je to vnitřní a vnější suverenita státu?
  79. Charakterizujte význam státního občanství v moderním státě.
  80. Co je věcná působnost státního orgánu? Uveďte příklad.
  81. Charakterizujte podstatu odpovědnosti veřejné moci.
  82. Co je příslušnost státního orgánu? Uveďte příklad.
  83. Jaký význam má program politické strany?
  84. Jaké je postavení fyzické osoby v současných ústavách?
  85. Vysvětlete podstatu územní samosprávy .
  86. Vysvětlete obsah a význam deklarací lidských práv.
  87. V čem spočívá ochrana ústavy?
  88. Co to je parlamentní forma vlády?
  89. Popište proces normotvorné funkce státu.
  90. Popište funkci spravedlnosti a uveďte příklad.
  91. Popište organizaci soudní moci.
  92. Popište „stát jednoduchý“.
  93. Co se míní „Formou vládnutí“?
  94. Jaké znáte typy autokracií?
  95. Jaké jsou pojmové znaky státu?
  96. Co je to nadnárodní veřejná moc?
  97. Jaké jsou funkce státu?
  98. Jakými periodami prošel vývoj státu?
  99. Jaké typy formy vlády rozeznáváte?
  100. Jak ústavy upravují právní status veřejné moci?
  101. Jakým způsobem ústava reguluje veřejnou moc?
  102. Popište vnější funkce státu.
  103. Vyjmenujte typy autonomií.