Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Vývoj jazyka - vypracované otázky

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
2526
Poslední úprava
12.12.2013
Zobrazeno
1 115 x
Autor:
keepcup
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vývoj jazyka - vypracované otázky


1) Vysvětlete rozdíl mezi diachronním a synchronním přístupem ke zkoumání jazyka.
- Diachronní přístup: Jazykové jevy sledujeme, jak za sebou v čase následují. Objasňujeme jazykový
vývoj.
- Synchronní přístup: Zjišťujeme stav jazykových jevů v určitém okamžiku, cílem je objasnit vztahy
mezi jevy, které existují vedle sebe současně.
Synchronní - zachycuje momentální stav jazyka i v minulosti, vždy stav jazyka v daném období
Diachronní - zkoumá jazyk z hlediska jeho vývoje v čase, užívá se od 2. pol 18.st

2) Vymezte základní vývojová období češtiny. - tohle si už nepamatuju!!! Ale myslím, že to bylo to indoevropský prajazyk!
a) období pračeské
b) období staročeské
c) období humanismu
d) období barokní
e) období novočeštiny

indoevropský prajazyk
praslovanština 500 př.K. - 1000 n.l.(rekonstruovaný jazyk)
pračeština 11.- 13. st
staročeština 14. -15.st
novočeština od 1620

3) Co je pramenem pro poznání vývoje češtiny v období pračeském.
jedná se o text, který zkoumáme, např. Dalimilova kronika
1) souvislé texty - i literární texty, ale i jiné, např. písně, korespondence, listiny, slovníky
2) bohemismy, bohemika, glosy, přípisky
bohemismy - české jazykové prvky ve staroslověnském textu
bohemika - česká slova nebo vlastní jména v latinském aj. textu
glosy - když je latinský text (nebo jiný) a jsou u něho české poznámky související s textem
přípisky - přípisky, poznámky v textu, které ovšem s textem nesouvisí

4) Co znamená termín transliterace textu.
- transliterace je věrný přepis slova z jednoho písma do jiného. Přepis každé litery jedné grafické
soustavy literou jiné grafické soustavy. Jejím cílem je usnadnit přečtení daného výrazu poučenému
čtenáři, který zdrojové písmo neovládá. Musí tedy zachytit i rozdíly mezi znaky či skupinami znaků,
které se vyslovují stejně, ale ve zdrojovém jazyce se z nějakých důvodů píší odlišně. V mezích tohoto
principu se transliterace nicméně snaží o zachycení výslovnosti slova a volí pokud možno takové
znaky cílového písma, které mají podobnou či stejnou výslovnost jako text ve zdrojovém písmu.

Přepis písma s použitím odpovídajících písmen jazyka, do něhož je přepisován, nejedná se o překlad, přepis z písma do písma

5) Co znamená termín transkripce textu.
- jde o adekvátní převod z mluvené řeči do grafémů; zápis řeči pomocí vhodných zvolených znaků
tak, že východiskem je zvuková podoba jazyka

Přepis, vydání podle současných pravopisných norem

6) Co je balto-slovanská jazyková jednota.
Po rozpadu indoevropského prajazyka (cca v roce 3000 př. Kr.) -> nastává období baltoslovanské jednoty ->nově vznikající slovanské jazyky se vyvíjely v těsném kontaktu = praslovanština (3 období,od 500 př K do 1000 po K) ve 3. se slovanské jazyky navzájem vzdalují ( ve 2. tisíciletí př. K.), čeština - patří do indoevropské jazykové rodiny.

Klíčová slova:

vývoj jazyka

čeština

transliterace

transkripce

jazykova jednotaObsah:
 • 1)Vysvětlete rozdíl mezi diachronním a synchronním přístupem ke zkoumání jazyka.
  2) Vymezte základní vývojová období češtiny
  3) Co je pramenem pro poznání vývoje češtiny v období pračeském.
  4) Co znamená termín transliterace textu
  ....
  ....
  ....
  53) Uveďte představitele Pražského lingvistického kroužku.
  54) Jak představitelé Pražského lingvistického kroužku definují jazykovou správnost.
  55) Kterými útvary je tvořen národní jazyk.
  57) Vymezte rozdíl mezi spisovným jazykem a nářečím.