Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky z Ústavního práva aneb jak zvládnout zkoušku za 1

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
1 x
Velikost
1,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
10500
Poslední úprava
11.07.2017
Zobrazeno
365 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
A - Obecná teorie ústavy a základy státovědy

1) Pojem „ústavní právo“, jeho obsah a různé významy
- pojem „ústavní právo“ se podle M.Granata objevil v 18.století v souvislosti s VFR, někdy se užívá i pojmu „státní právo“ (především v Německu a v tzv. socialistických státech)
- vymezení pojmu
o vyjadřuje určitou politickou organizace společnosti (strukturu mocenských prostředků, organizace moci)
o právo politické => úprava aplikace práva na úpravě politických procesů
o spjato s moderní státností - hledisko historicko-genetické
o dává prostor pro činnost jednotlivce (vychází z učení o státu, tzv. Staatslehre)
o hledisko normativně-právní
o zvláštní síla ústavněprávních norem
o různé zkušenosti z jiných zemí => velká míra interpretace
- obsah:
o opírá se o ústavu - je základem právního řádu, „nejvyšší zákon“
o upravuje základy veřejné moci, základy postavení člověka a občana ve společnosti
o zabývá se pojetím veřejného a soukromého práva
o bývá založeno na základních principech (př. existence základních práv a svobod, dělba moci, základy společenské samosprávy, základy politické demokracie a systému spravedlnosti)
- význam:
o ochrana jednotlivce ve společnosti
o základ pro další právní odvětví (př. pro soukromé právo)

Klíčová slova:

teorie ústavy

ústavní stát

ústavní právo

soudní ochranka

politické strany

osobní svobodyObsah:
 • A - Obecná teorie ústavy a základy státovědy
  1) Pojem „ústavní právo“, jeho obsah a různé významy
  2) Historický a současný význam ústav, etapizace moderní ústavnosti
  3) Základní rysy moderní demokratické ústavy
  4) Základní prameny demokratické ústavnosti
  5) Dominantní ústavní modely
  ...
  31) Ústavní stát
  32) Vztah dělby moci k formě vlády, vládnutí a státu
  33) Pojem „státní orgán“, „státní zařízení“ a „státní služba“
  34) Pojem „pravomoc, působnost a příslušnost“ státního orgánu
  35) Lidská práva, jejich klasifikace a význam pro demokratickou ústavnost

  B - Ústavní právo ČR (obecná část)
  1) Ústavní právo ČR, jeho charakteristika a vztah k ostatním odvětvím práva
  2) Vnitrostátní a nadstátní prameny české ústavnosti
  3) Rysy a etapy čs. ústavního vývoje od roku 1918
  4) Kontinuita a diskontinuita při vzniku samostatné ČR
  5) Ústavní základy ČR, státní území, hranice a symbolika
  ...
  31) Práva osobní (hl. II. odd. I. Listiny)
  32) Práva politická v Listině
  33) Práva hospodářská, sociální a kulturní
  34) Práva národnostních a etnických menšin
  35 Právo na soudní a jinou právní ochranu

  C - Ústavní právo ČR (zvláštní část)
  1) Komplexní ústavy Československa od roku 1918 - základní rysy
  2) Formální a materiální postavení Ústavy ČR v ústavním pořádku
  3) Kategorie „ústavních zákonů přijatých podle současné Ústavy“
  4) Vnitrostátní proces schvalování prezidentských mezinárodních smluv
  5) Mechanismus vnitrostátního působení práva EU a jeho principy
  ...
  31) Soudní ochrana politických stran.
  32) Volební právo objektivní, volební systémy, geografie a aritmetika dle volebních zákonů
  33) Volební právo subjektivní, jeho formy a principy
  34) Oblasti a formy působení sociálních práv podle Listiny a jejich ústavní pozice
  35) Nezávislost soudu a soudce - ústavněprávní záruky

  D - Ústavní právo ČR (specielní část)
  1) Pojem „materiální ohnisko ústavnosti“ a jeho pojetí v judikatuře Ústavního soudu
  2) Vzájemný vztah Ústavy ČR, Listiny a ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR
  3) Posuďte, zda Ústavní soud může zrušit ústavní zákon, a případně za jakých podmínek
  4) Vysvětlete rozdíly mezi zák. opatřením Senátu a zákonem
  5) Důsledky rozporu mezinárodní smlouvy dle čl. 10a Ústavy a ústavního zákona před ratifikací této smlouvy a po její ratifikaci
  ...
  31) Možnosti zásahu do osobní svobody na základě Listiny
  32) Ústavní koncepce vlastnického práva a její vztah k právům hospodářským, sociálním a kulturním
  33) Ústavní základy ochrany osobních údajů
  34) Rozdíl mezi „skutkovým tvrzením“ a „hodnotovým soudem“ ve vztahu k legitimitě svobody projevu
  35) Charakterizujte jednotlivé doktríny spravedlivého procesu vytvořené judikaturou Ústavního soudu